POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Ponad 9 milionów osób otrzymało 13. emeryturę

Jak poinformował ZUS, dziś ostatni emeryci i renciści otrzymali od państwa wsparcie w wysokości 1100 zł brutto (888 zł na rękę) w ramach programu “Emerytura plus”. Osób, którym ono przysługuje, jest ok. 9,72 miliona.

W uzasadnieniu do przyjętej przez Sejm 4 kwietnia br. ustawy Ministerstwo Rodziny objaśnia, że celem jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie. Pomimo tego, że w ostatnich latach, w celu ochrony poziomu świadczeń emerytalnych i rentowych, wprowadzono wiele zmian, pomoc ta nadal uznawana jest za niewystarczającą. Trzynasta emerytura trafi do przeszło 9,8 mln seniorów, w tym blisko 7 mln emerytów i ponad 2,5 mln rencistów.

– Trzynastka jest ukłonem w stronę naszych ojców, dziadków, pokoleń, które nas wychowywały do dzisiejszych funkcji i obowiązków. Szukamy recepty na wsparcie tych, którzy potrzebują go najbardziej. Lech Kaczyński wiele lat temu mówił, że solidarność wyobraża sobie jako zdolność do dzielenia się. Ludzie starsi mieszkający w różnych miejscach Polski nie mieli dotąd wsparcia. Prawo i Sprawiedliwość wychodzi naprzeciw tym wieloletnim zaległościom – podkreślał marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Osoby starsze są grupą, która pomocy państwa potrzebuje szczególnie. Ministerstwo Rodziny, uwzględniając zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie, konsekwentnie realizuje politykę senioralną, wprowadzając programy, których celem jest wsparcie i rozwój seniorów, takie jak:

Przywrócenie wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn

Ustawa określa jedynie minimalny wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury. Umożliwia każdemu ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej

Projekt „Leki 75 Plus”, czyli bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75. roku życia

 • 2,2 mln seniorów już skorzystało z bezpłatnych leków
 • 564 mln zł na realizację projektu w 2017 roku
 • 40 mln wydanych opakowań bezpłatnych leków dla seniorów
 • 15 mln zrealizowanych recept z kodem uprawniającym „S”
 • 1530 pozycji na liście leków 75 plus

Program Wieloletni „Senior Plus” na lata 2015 – 2020

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”

Program „Dostępność Plus”

23 mld zł przeznaczono m.in. na usuwanie barier architektonicznych. Celem projektu ma być poprawa warunków życia osób starszych, słabszych i niepełnosprawnych

Waloryzacja rent i emerytur

Najniższe świadczenia podniesione zostaną odpowiednio do 1100 (z 1029,80 zł) oraz 825 zł (w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy)

Wypłacane przez ZUS emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji – 2,86 proc, ale nie mniej niż o 70 złotych.

Przywrócenie PKS

Ustawa przywracająca połączenia autobusowe wejdzie w życie na przełomie kwietnia i maja br. W jej wdrażaniu aktywnie będą musiały uczestniczyć samorządy.

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym będzie realizowana dwutorowo: poprzez Fundusz Drogowy i przywrócenie połączeni komunikacyjnych tam, gdzie zostały wyeliminowane z powodu braku rentowności.

„Polityka społeczna wobec osób starszych 2030”

Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 października 2018 r., dokument przewiduje:

 • Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie.
 • Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i religijnej.
 • Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej.
 • Promocję zdrowia, profilaktykę chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
 • Zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych.
 • Tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej.
 • Działania na rzecz edukacji dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne), do starości (całe społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokolenia) oraz edukacja w starości (osoby starsze). 
 • Zmniejszanie skali zależności od innych poprzez ułatwienie dostępu do usług wzmacniających samodzielność oraz dostosowanie środowiska zamieszkania do możliwości funkcjonalnych niesamodzielnych osób starszych.
 • Zapewnienie optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych dostosowanych do potrzeb niesamodzielnych osób starszych.
 • Sieć usług środowiskowych i instytucjonalnych udzielanych niesamodzielnym osobom starszym.
 • System wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych przez instytucje publiczne. 

mo

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści