POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 76. posiedzenia Sejmu RP

Podczas pierwszego dnia posiedzenia Sejm uchwalił budżet państwa na 2019 r. z maksymalnym deficytem 28,5 mld zł. Obrady rozpoczęto minutą ciszy ku czci zmarłego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

Nowy budżet ma utrzymać stabilność finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i solidarnościowej polityki społecznej.

Strona dochodowa uwzględnia wprowadzenie nowej, 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po stronie wydatków projekt zapewnia środki na realizację priorytetowych zadań rządu, m.in. kontynuację programów „Rodzina 500 plus”, „Dobry start”, wzrost płac dla pracowników sfery budżetowej, podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów oraz dalsze podnoszenie wydatków na obronność. Zaplanowano, że w 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosą 388 mld 294 mln 520 tys. zł, natomiast wydatki 416 mld 794 mln 520 tys. zł. Przewidziano też, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., a inflacja nie przekroczy 2,3 proc. Deficyt sektora finansów publicznych ma kształtować się na poziomie 1,7 proc.

W czasie drugiego dnia obrad podjęto uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy inauguracji obrad Sejmu Ustawodawczego “Zwołanie parlamentu uznajemy za ostateczny symbol odzyskania niepodległości i wskrzeszenia tradycji republikańskich po 123 latach rozbiorów. Zwieńczeniem prac Sejmu Ustawodawczego było uchwalenie Ustawy z 17 marca 1921 – Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – pierwszej nowoczesnej polskiej ustawy zasadniczej, która przyznała Narodowi władzę zwierzchnią i wprowadziła egalitarny ustrój republiki demokratycznej” – głosi treść przyjętej przez aklamację uchwały. Posłowie upamiętnili prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona. W uchwale podkreślono, że prezydent Wilson jest osobą szczególnie zasłużoną dla polskiej niepodległości. „W orędziu do Kongresu USA przedstawił program pokojowy, postulując w punkcie 13. powstanie niepodległego państwa polskiego. Umocnił przyjaźń pomiędzy Narodami Polskim i Amerykańskim, odwołując się do łączących nas wartości: niepodważalnego prawa narodów do samostanowienia, wolności i równości” – czytamy w treści dokumentu. 

Podjęto również uchwałę sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich, przeprowadzono  I czytanie projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz dokonano wyboru nowego członka Trybunału Stanu – Macieja Prostko.

Ponadto posłowie znowelizowali ustawę o cudzoziemcach, która przewiduje, że obywatele krajów spoza UE będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju nie należącego do Unii.

Przyjęto nowelizację ustawy – Prawo własności przemysłowej wynikającą z konieczności implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r., która ma na celu ustanowienie trwałego i komplementarnego współistnienia wspólnotowego znaku towarowego i krajowych systemów ochrony znaków towarowych.

W nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przedłużono na 2019 r. rozwiązanie zastosowane w 2018 r., polegające na umożliwieniu rolnikom, ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), złożenie – zamiast wniosku o przyznanie tych płatności – oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.

Sejm uchwalając nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przyjął zmiany usprawniające proces przymusowej restrukturyzacji, w szczególności jeśli chodzi o przeprowadzanie umorzenia lub konwersji zobowiązań (tzw. bail-in) w ramach tego procesu.

Posłowie zmienili także ustawę o grach hazardowych rozszerzając katalog celów, na jakie mogą być przeznaczane środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o wydatki wspierające rozwój turystyki społecznej.

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Teraz ustawa trafi do Prezydenta.

LB1_8296LB1_8281

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści