POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 73. posiedzenie Sejmu RP

Emerytura bez podatku, poprawa dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lepsza ściągalność alimentów oraz poprawa jakości powietrza i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii to niektóre z problemów, jakimi zajęli się posłowie podczas 73. posiedzenia Sejmu.

W czwartek przyjęto sprawozdanie z realizacji programu 500 plus w latach 2016-2017. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, który zwrócił uwagę na wyraźny wzrost wskaźnika dzietności. Według danych ministerstwa w 2017 roku po raz pierwszy przekroczona została granica ponad 400 tys. urodzeń co jest dobrą prognozą jeśli chodzi o kwestie związane z demografią.

Uchwały przyjęte przez Sejm

kul_polPosłowie przez aklamację przyjęli przedłożoną przez Prezydium Sejmu uchwałę w sprawie uczczenia setnej rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w której napisano m.in., że w czasach komuny była to oaza wolności i jedyny prywatny katolicki uniwersytet od Łaby po Władywostok.

link: KUL uchwała 

Posłowie przyjęli również uchwałę upamiętniającą 100. rocznicę wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego, która zwraca uwagę na ważny element budowy odrodzonego państwa, jakim było tworzenie administracji publicznej, w tym instytucji samorządu terytorialnego. Proces ten został zapoczątkowany dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 27 listopada 1918 r. o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego. Akt ten miał charakter tymczasowy, obowiązywał do czasu uchwalenia przez Sejm ustawy o samorządzie gminnym, ale umożliwił wyłonienie organów w kilkuset gminach, dając silne podstawy tworzącemu się państwu.

Sejm uchwalił 10 ustaw

Sejm zdecydował o zmianie w Kodeksie Cywilnym – nie będzie nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie naliczania odsetek od zaległych odsetek. Posłowie przegłosowali też nowelizację ustawy o umowach międzynarodowych, która wprowadza do ustawy pojęcie „utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej”. Pozwoli to na właściwe informowanie o wygaśnięciu umów międzynarodowych, jeśli jego przyczyna jest inna niż wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską.

Do Senatu trafi również nowelizacja dot. wprowadzenia przepisów umożliwiających pokrywanie przez Policję kosztów tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres pełnienia tej służby. Posłowie zaaprobowali też zmiany, na mocy których członkowie zarządu związku metropolitalnego, a także skarbnik i sekretarz, będą składać oświadczenia lustracyjne na zasadach identycznych jak m.in. członkowie zarządu województwa.

Sejm znowelizował ustawę o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zmiana wesprze obywateli w uzyskaniu prawa własności nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (domki jednorodzinne, mieszkania w budynkach wielolokalowych, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne).

Izba znowelizowała ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która reguluje m. in. tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury. Nowe przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dadzą pacjentowi prawo zadeklarowania za życia sprzeciwu wobec możliwości udostępnienia dokumentacji medyczne. Pacjenci będą także otrzymywać skierowania w wersji elektronicznej.

Sejm uchwalił zmiany poprawiające ściągalność alimentów. Chodzi m.in. o rozwiązania, które umożliwią skuteczniejszą aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

Uchwalona nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. wiąże się z powiększeniem środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Dróg Samorządowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz PKP PLK.

Ustawy skierowane do podpisu Prezydenta

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw umożliwi termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego i wymianę lub likwidację niespełniających standardów emisyjnych urządzeń grzewczych w postaci kotłów na paliwo stałe.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych przewiduje ułatwienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców. Jest to odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw, dotyczących zwłaszcza upadłości konsumenckiej. Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych, który ma być  jawny, co oznacza że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi za pośrednictwem internetu.

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych polegają wyposażeniu dowodów w środek identyfikacji elektronicznej (profil osobisty), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Posłowie przyjęli poprawki Senatu ws. powołania POLADY, czyli wydzielenia Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołania Polskiego Laboratorium Antydopingowego wyposażonego w podmiotowość prawną. Ustawa trafi na biurko prezydenta.

W środę, w pierwszym dniu obrad Sejmu w czasie 73. posiedzenia, znalazły się między innymi kwestie związane z poprawą dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia ślubowania przez nowych posłów obejmujących mandaty poselskie po parlamentarzystach, którzy objęli funkcje w organach samorządu terytorialnego. Ślubowania przed Izbą złożyli posłowie: Iwona Krawczyk, Grzegorz Lipiec, Danuta Nowicka, Paweł Rychlik i Sławomir Skwarek.

Następnie posłowie pochylili się w II czytaniu nad prezydenckim projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego, który ma na celu zlikwidowanie naliczania odsetek od zaległych odsetek. Skutkiem nowelizacji ma być przeciwdziałanie zwiększeniu się zadłużenia klientów i popadaniu w tzw. pętlę zadłużenia. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Odbyło się również I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, po odrzuceniu wniosku o odrzucenie projektu w całości wniosek został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie przeprowadzili I czytanie projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Przyjęcie tych rozwiązań ma poprawić jakość powietrza i zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii poprzez jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach. Po głosowaniu Sejm skierował projekt do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Posłowie zakończyli II czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Policji. Projekt dotyczy pokrycia przez Policję kosztów tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres pełnienia tej służby. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Sejm przeprowadził II czytanie projektu, który wprowadza przepisy zobowiązujące członków zarządu związku metropolitalnego a także skarbnika i sekretarza takiego związku do składania oświadczeń lustracyjnych. Komisyjny projekt dotyczy nowelizacji ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Izba przeprowadziła II czytanie projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Projekt reguluje m. in. tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji Zdrowia nt. noweli ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowe przepisy dadzą pacjentowi prawo zadeklarowania za życia sprzeciwu wobec możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

W II czytaniu rządowego projektu powołującego Fundację Platformę Przemysłu Przyszłości, który jest konsekwencją realizacji projektu „Polska Platforma Przemysłu 4.0” zawartego w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Gospodarki i Rozwoju. W związku z poprawkami projekt ponownie został skierowany do tej komisji celem przygotowania dodatkowego sprawozdania.

Kolejnym projektem nad którym pochylił się  Sejm w I czytaniu to rządowa propozycja zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ma wpłynąć na dynamiczny rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i zapewnić stabilne, rodzinne środowisko wychowawcze dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Sejm kontynuował prace nad  nowymi przepisami służącymi poprawie ściągalności alimentów wysłuchując sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Chodzi m.in. o rozwiązania, które umożliwią skuteczniejszą aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. Projekt ponownie został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Sejm przeprowadził I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Projekt dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do RODO. Zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu, Sejm rozpatrzy wniosek w bloku głosowań.

Przeprowadzono także I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. utworzenie Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu, Sejm rozpatrzy wniosek w bloku głosowań.

Ostatni dziś rozpatrzony projekt to II czytanie nowelizacji niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Celem zmian ma być przede wszystkim doprecyzowanie zakresu dokumentów obsługiwanych w postaci elektronicznej. Ponieważ do projektu zgłoszono poprawki został on ponownie skierowany do Komisji Zdrowia.

więcej: sejm.gov.pl

fot. R. Zambrzycki, Ł. Błasikiewicz

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści