POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 63. posiedzenia Sejmu

W czasie 63. posiedzenia Sejm przyjął 21 ustaw. Odrzucił także wotum nieufności wobec szefowej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Nowe prawo dot. biokomponentów i biopaliw zakłada stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz wprowadzenie opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane m.in. z rozwojem elektromobilności w Polsce. Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. – do FNT. Ustawa pozwoli też na tworzenie przez samorządy stref czystego transportu w miastach, do których można ograniczyć wjazd pojazdów z tradycyjnym napędem silnikowym.

Sejm znowelizował specustawę dotyczącą przekopu Mierzei Wiślanej, którą dostosował do obowiązujących przepisów Prawa wodnego. Według wprowadzonych zmian to Wody Polskie, a nie jak dotychczas marszałkowie województw, odpowiadają za wydawanie zgód i pozwoleń wodno-prawnych. Przekop przez Mierzeję Wiślaną ma powstać w miejscowości Nowy Świat i ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 metrów.

Posłowie opowiedzieli się za nowelą ustawy o finansach publicznych, która poprawia dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy finansowej z 2011 r. Zgodnie z wymogami dyrektywy projekt ustawy nakłada m.in. obowiązek podawania w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii, która jest wykorzystywana przez państwa członkowskie UE do raportowania danych statystycznych do Komisji Europejskiej i do Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Przyjęta przez posłów nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa z 50 do 80 proc. możliwą wartość przyznanej dotacji. W ocenie Rady Ministrów wprowadzone rozwiązanie pozwoli na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze względu na ważny interes publiczny, ważny interes społeczny lub niezbędnych ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego.

Sejm uchwalił  nowelę ustawy o transporcie drogowym dostosowującą polskie prawo do przepisów unijnych. Zmiana przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, a także ma eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE. Zgłoszone propozycje dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE.

Umożliwienie dochodzenia do własności w przypadku lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r., zakłada nowelizacja ustawy o własności lokali, którą uchwalił Sejm. Wprowadzone zmiany mają na celu zlikwidować lukę prawną powstałą po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Nowa ustawa o tachografach stosowanych w transporcie drogowym ma poprawić bezpieczeństwo systemu, zwiększyć sprawność jego kontroli oraz egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Zadaniem ustawy jest także zwiększenie bezpieczeństwa systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia, oraz ma zwiększyć wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy tachografów.

Nowelizacja ustawy dotyczącej inwestycji w gazoporcie w Świnoujściu, za którą opowiedziała się w środę Izba, ma na celu usprawnienie rozbudowy gazoportu i połączenie Polski ze złożami gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wprowadzone zmiany związane są z planami rozbudowy terminalu w Świnoujściu, a także budową elementów przesyłowych w Polsce i budową gazociągu Baltic Pipe.

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jej celem jest zapewnienie pełnej zgodności ustawy z 20 lutego 2015 r. z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej. Ustawa ma się przyczynić do efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), a także zwiększonego użycia do celów energetycznych produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.

Sejm znowelizował ustawę – Prawo farmaceutyczne, której celem jest lepsza ochrona zdrowia publicznego przez wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych.

Posłowie znowelizowali również ustawę o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, co zapewni finansowanie zmian systemowych i organizacyjnych Instytutu, a także pozwoli na adaptację budynku pod jego siedzibę.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym. Porozumienie ma na celu rozwiązanie istotnych problemów obywateli obu państw w zakresie zabezpieczenia społecznego, jak również stworzenie lepszych warunków dla rozwoju polsko-tureckiej współpracy gospodarczej. Izba zgodziła się także na ratyfikację przez prezydenta Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu. Sejm w ustawie wyraził również zgodę na ratyfikację przez prezydenta kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Republiką Armenii. Celem umowy jest wzmocnienie współpracy politycznej i handlowej między UE i Erywaniem.

Znowelizowano ustawę o związkach zawodowych. Ustawa ma na celu m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. poprzez rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Nowela wprowadza tzw. koalicję związkową, czyli możliwość tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych, którą będą mieli „pracownicy i osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy”. Chodzi szczególnie o osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Sejm przyjął ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa umożliwi płynne działanie jednoosobowych firm po śmierci ich właścicieli. Jednoosobowa firma to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej – podmioty takie stanowią około 80 proc. polskich przedsiębiorców.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, co umożliwi polskim naukowcom pełne korzystanie z infrastruktury badawczej EMBL. Jak choćby zatrudnienie w strukturach tej organizacji.

Izba przyjęła w bloku głosowań pakiet ustaw związanych z jednostronnym wypowiedzeniem umów w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji między Rzecząpospolitą Polską a: Republiką Grecji, Królestwem Hiszpanii, Rządem Republiki Finlandii, Republiką Federalna Niemiec, Rządem Republiki Bułgarii, Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiką Austrii, Republiką Litewską, Republiką Chorwacji, Republiką Węgierską, Rządem Królestwa Szwecji oraz Rządem Republiki Łotewskiej. Obowiązujące umowy są kwestionowane przez Komisję Europejską ze względu na ich niezgodność z prawem UE.

Sejm przyjął przez aklamację uchwałę upamiętniającą w 200. rocznicę śmierci generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wybitnego dowódcy wojskowego. Był twórcą Legionów Polskich we Włoszech, uczestnikiem Insurekcji Kościuszkowskiej i generałem armii Księstwa Warszawskiego. Zmarł 6 czerwca 1818 r. w Winnej Górze. Jak podkreślili autorzy projektu uchwały, dokonania gen. Dąbrowskiego, jako twórcy Legionów, “spowodowały powrót sprawy polskiej na arenę międzynarodową”. Przypomniano również, że skomponowana przez Józefa Wybickiego “Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” – nazywana “Mazurkiem Dąbrowskiego” – “stała się po odzyskaniu niepodległości hymnem państwowym”.

Posłowie przyjęli uchwałę w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności UE. W dokumencie podkreślono, że jest ona kluczową polityką inwestycyjną Unii i powinna stanowić istotną część unijnego budżetu, obejmując swym zasięgiem geograficznym wszystkie regiony. Odpowiednie wsparcie powinny uzyskać prowincje o najniższym poziomie rozwoju, a PKB powinno pozostać podstawowym wskaźnikiem podziału środków. W uchwale Sejm wyraża przekonanie, że budżet unijny powinien być skonstruowany tak, aby nie tworzył Europy różnych prędkości.

tekst: Kancelaria Sejmu/ CIS

fot. K. Białoskórski, R. Zambrzycki/ Sejm

63 posie 63 poooo 63 poo 63 pse

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści