POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 60. posiedzenia Sejmu RP

Podczas 60. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili dziesięć ustaw, podjęli dwie uchwały i dokonali wyboru uzupełniającego członka Trybunału Stanu. Następne posiedzenie planowane jest w dniach 11-12 kwietnia 2018 r.

Uchwały podjęte przez Izbę
Sejm powołał uchwałą Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji. “W celu rozwijania i umacniania przyjaźni oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Gruzją, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – działając w porozumieniu z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej – postanawia powołać Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji. Zadaniem Zgromadzenia jest rozpatrywanie spraw interesujących Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Parlament Gruzji oraz przyjmowanie wspólnych stanowisk w tym zakresie”.

Posłowie w uchwale uczcili pamięć Henryka Sławika. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=320D7AD724799489C1258258006A177C

Ustawy uchwalone przez Sejm. Będą teraz przedmiotem prac Senatu
Izba znowelizowała ustawę o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę ws. usług płatniczych (tzw. dyrektywę PSD2). Nowe przepisy mają zapewnić większą przejrzystość i spójność prawa w tym obszarze. Założeniem wprowadzanych zmian jest rozwój obrotu bezgotówkowego i zwiększenie szybkości realizacji płatności przez użytkowników pieniądza bezgotówkowego.

Sejm uchwalił także przepisy umożliwiające skuteczne odzyskiwanie kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych numerów rachunków płatniczych.

Posłowie przyjęli nowelę ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie funkcjonowania kolei i usunięcie barier przez uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in . budowy tuneli kolejowych oraz działalności kolei turystycznych i historycznych.

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem zmian jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy). Poszerzenie obowiązującej ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów o nadzór nad przewozami kolejowymi i produktami leczniczymi ma prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym do zwiększenia wpływów budżetowych.

Dzięki noweli ustawy o radiofonii i telewizji m.in. od 2024 r. co najmniej połowa programów telewizyjnych będzie dostępna dla osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących oraz głuchoniewidomych.

Znowelizowano ustawę – Kodeks wykroczeń. Celem zmian jest dostosowanie niektórych artykułów do zasad prawidłowej legislacji.

Posłowie przyjęli zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Dostosowują one polskie regulacje do przepisów unijnych regulujących otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego, zawartych w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/2338.

Znowelizowano ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z nowymi przepisami wnioski o roszczenia od kombatantów i ich spadkobierców w sprawach o ochronę wizerunku RP lub Narodu Polskiego będą wolne od opłat sądowych.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Zmiany mają służyć poprawie funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i doprecyzowują przepisy odnoszące się do jego uczestników.

Sejm znowelizował ustawę o Służbie Więziennej. Nowelizacja zakłada zmianę systemu naboru oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przewiduje się utworzenie uczelni Służby Więziennej, wzorowanej na rozwiązaniach stosowanych w Wojsku Polskim, Policji czy w Państwowej Straży Pożarnej, która będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa. Głównym celem zmian jest poprawa jakości kształcenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz doboru optymalnych kandydatów do służby.

Sejm zakończył parlamentarne prace i skierował następujące ustawy do podpisu Prezydenta:
Izba rozpatrzyła stanowisko Senatu do nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksu cywilnego. Ustawa określa zasady wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem i jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r. Program koncentruje się na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu.

Posłowie rozpatrzyli stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie. Znowelizowana ustawa ma na celu wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Ustawa zakłada m.in. możliwość wystąpienia – przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim – do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania.

Sejm rozpatrzył senackie poprawki do nowelizacji  ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych. Ustawa zakłada, że aby wpisać uprawę GMO do rejestru, trzeba będzie mieć zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w promieniu 30 km od granic zewnętrznych działki, na której planuje się uprawę GMO. Oprócz tego nowelizacja wymaga przygotowania dokumentacji, która potwierdzi, że uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Należy również uzyskać opinię akceptującą zamiar uprawy, którą wydaje rada gmina, rada powiatu i sejmik województwa.

Posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu ws. ustawy o komornikach sądowych. Nowa ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie ustroju i zasad pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego.

Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu
Sejm dokonał wyboru prof. Czesława Pawła Kłaka na członka Trybunału Stanu.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Posłowie wysłuchali informacji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie osób odbywających kary więzienia lub tymczasowo aresztowanych, które zostały uniewinnione, a także w sprawie zadośćuczynień za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Pytania posłów do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. problemów z utrzymaniem odpowiedniej jakości powietrza na terenie kraju, wpływu złej jakości paliw na stan środowiska i działań Ministerstwa Środowiska w uświadamianiu społeczeństwa w tym zakresie oraz funkcjonowania programu „Praca dla więźniów”.

Inne decyzje podjęte przez Sejm
Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz.

Posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z 12.09.2017r. uzupełnionego w dniu 20.10.2017r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru.

Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku z dnia 20 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego.

60 posiedzenie

60 pos sejmu

fot. Rafał Zambrzycki

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści