POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Młodzież akademicka to szansa lepszej współpracy i integracji dla rozwoju Karpat

Od upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej rodzą się i umierają inicjatywy, które w założeniach mają wspierać mechanizmy współpracy podmiotów wielu sektorów w wielu dziedzinach. Trzy dekady po zmianach warto zastanowić się, ile z nich zakończyło się sukcesem, a ile i z jakich powodów nie przetrwało. Wydaje się, że obszar Karpat jest szczególnie ciekawym przykładem do omówienia, gdyż to właśnie tutaj, jako pierwszy w postkomunistycznej Europie powstał w 1993 roku euroregion – Euroregion Karpacki. 10 lat po jego narodzinach pojawiła się „Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat”. Pomimo wysiłków obszar Karpat pozostał poza głównym nurtem europejskiej polityki rozwoju i poza zainteresowaniem rządów państw karpackich, dla których te przygraniczne obszary są peryferiami społeczno-gospodarczymi. Czas przynosi jednak zmiany. Z inicjatywy Rządu RP powstaje Strategia Makroregionalna dla Karpat, trwają rozważania o programie dla tego obszaru. Od kilku lat promowana jest również Inicjatywa Trójmorza. Dzisiaj kluczowe wydaje się takie zaproponowanie działań, aby wywołać efekt synergii pomiędzy inicjatywami i maksymalnie go wykorzystać. Powinniśmy przejść od efemerycznej współpracy do integracji obszarów, od podejścia projektowego do systemowego. Bez koordynacji działań nie można odnieść sukcesu. W dzisiejszej dobie nie można też przetrwać. W trakcie panelu uczestnicy przedstawiciele świata polityki, nauki, biznesu z rożnych krajów podczas panelu „Od współpracy do integracji – fundamenty wspólnej przestrzeni społeczno-gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej” wymieniali poglądy dotyczące oceny stanu współpracy na obszarze Europy Środkowej i jej powiązań ze światem zewnętrznym.

Inicjator konferencji b. marszałek Sejmu poseł Marek Kuchciński mówił o odbudowie relacji państw regionu, zniszczonych zaledwie niewiele ponad pokolenie temu. – W pasie Trójmorza dokonaliśmy dużego wysiłku i mamy znakomite efekty, jeśli chodzi o kulturę czy wartości naszej cywilizacji, przy zachowaniu regionalizmów. Jesteśmy częścią Europy, przez którą przebiega najwięcej granic: Unii Europejskiej, Schengen, strefa euro i wyzwań jest bardzo dużo. – Bliskość i przeszłość krajów Europy Środkowej i Wschodniej wykorzystujemy do rozwoju. Przyspieszymy go, działając wspólnie, skupiając się na tym, co nas łączy i na dobrym transferze informacji. Chcielibyśmy pobudzić obszar Karpat  – zieleń, agrokulturę, rolnictwo wykorzystywać, by wzmacniać gospodarczo, rozwijać, a do tego potrzebujemy także uczelni, spotkanie młodych Trójmorza jest strzałem w dziesiątkę – powiedział Marek Kuchciński.

Jak podkreślała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas panelu “Poprzez Karpaty – budowa struktur współpracy badawczej i akademickiej na obszarze Karpat i Trójmorza” – 10 lat temu uczelnie były drzemiące, nie były w stanie wykonać prac badawczych. Dziś można powiedzieć, że mamy angażującą się młodzież, świetnych badaczy i uczelnie, które nie boją się podejmować wyzwań. Należy więc jak najbardziej wykorzystywać uniwersytecki potencjał w drodze do lepszego jutra.

Według minister funduszy i polityki regionalnej ogromne pieniądze z poziomu Unii Europejskiej są zaangażowane na prace badawczo-rozwojowe, na innowacyjność, 100 mld euro w ramach programu centralnego Horyzont Europa i 14 mld euro zaangażowane z poziomu krajowego – mamy więc spory potencjał finansowy. Rozwój regionu to głównie przedsiębiorczość. Podkarpacie jest liderem w 2019 roku wzrostu gospodarczego 7,8 proc. wzrostu PKB. Jest to region przygraniczny, borykający się z wieloma problemami, turystyczny.  Aby dokonać skutecznej projekcji przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej, należy zaangażować w proces jej programowania młodzież akademicką  – przyszłe elity społeczne, gospodarcze i polityczne tego obszaru. Należy wykorzystać funkcjonujące ośrodki naukowe i badawcze, środowiska akademickie i zapewnić im możliwość efektywnej współpracy rozwojowej.

W tym celu w ramach Szkoły Zimowej ASECU podczas I Międzynarodowego Tygodnia Współpracy w Karpatach zorganizowane były warsztaty, podczas których młodzież akademicka wspólnie z kadrą naukową i przy wsparciu ekspertów dziedzinowych wypracowywała koncepcje przedsięwzięć międzynarodowych w wielu dziedzinach. Podczas trzydniowych warsztatów w Polańczyku ponad 100 studentów oraz pracowników naukowych z 16 krajów reprezentujących 20 uniwersytetów rozmawiało o przyszłości współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej, koncentrując się na najbardziej istotnych tematach, takich jak uwarunkowanie geopolityczne dla obszaru, szanse i bariery wzrostu gospodarczego, ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, polityka energetyczna, bezpieczeństwo, rozwój obszarów przygranicznych, turystyka czy współpraca naukowa. Istotne jest to, iż podczas prac grupy robocze wsparte przez ekspertów opracowywały koncepcje w ujęciu terytorialnym, to znaczy dla Euroregionu Karpackiego i szerzej dla obszaru Trójmorza. Wnioski i rekomendacje z warsztatów zaprezentowane zostały podczas Konferencji w ramach I Międzynarodowego Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i Inicjatywy Trójmorza, która odbyła się w dniu 21 lutego 2020 roku w Przemyślu. Według studentów Via Carpatia ma szansę łączyć Europę gospodarczo i kulturalnie. Potrzebujemy silnej Unii – nie tylko politycznej, ale i Unii drogi. Akademicka młodzież Karpat i Trójmorza uważa także, że należy wyodrębnić wspólne formy turystyki, jak choćby: zielona turystyka, jazda na rowerze, turystyka oparta na wodzie, spacery czy kulturowa – oparta na dziedzictwie i stworzyć tematyczne trasy, tworzące jedność w Europie.

tekst, fot: mo

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszeniem Uczelni Ekonomicznych Europy Południowej, Wschodniej i Regionu Morza Czarnego

Podczas Sesji zaprezentowane zostały i poddane pod dyskusję rezultaty poszczególnych warsztatów:

Historia Europy Południowo-Wschodniej, jako wspólnego obszaru społeczno-gospodarczego i kulturalnego.

Historia Via Carpatia, Euroregionu Karpackiego i Inicjatywy Trójmorza i obecny stan realizacji.

Kwestie techniczne, instytucjonalne i finansowe Via Carpatia, Euroregionu Karpackiego i Inicjatywy Trójmorza

Znaczenie Via Carpatia, Euroregionu Karpackiego i Inicjatywy Trójmorza dla stosunków handlowych w regionie.

Znaczenie Via Carpatia, Euroregionu Karpackiego i Inicjatywy Trójmorza dla mobilności finansowej i i inwestycji międzyregionalnych.

Znaczenie Via Carpatia, Euroregionu Karpackiego i Inicjatywy Trójmorza dla turystyki międzyregionalnej i atrakcyjności turystycznej regionu.

Via Carpatia, Euroregion Karpacki i Inicjatywa Trójmorza i połączenia kulturowe / komunikacja międzykulturowa w regionie.

Geopolityczne znaczenie Via Carpatia, Euroregionu Karpackiego i Inicjatywy Trójmorza

Efektem prac było stworzenie plakatów związanych z poszczególnymi zakresami tematycznymi np.

VIA CARPATIA: Institutional, Technical & Financial Issues

Geo-political significance of Via Carpatia. A journey to the 2040.

Via Carpatia: Past & Present

Similarity and Diversity across Centuries in SEE Transnational Tourism For Sustainable Development

Via Carpatia connecting cultures

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Skip to content