POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Konferencja „Europa Karpat” w Krynicy

W dniach 7-8 września b.r. wicemarszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński, uczestniczył – jako inicjator – w międzynarodowej konferencji „Europa Karpat”, zorganizowanej przez Sejm i Senat RP w ramach parlamentarnego wymiaru Prezydencji Polskiej w Radzie Unii Europejskiej podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy Górskiej.

 

W drugim dniu konferencji doszło do podpisania przez Polskę protokołów Konwencji Karpackiej odnoszących się do całego obszaru Karpat, a dotyczących turystyki i ochrony środowiska (chodzi o rozwój zrównoważonej turystyki oraz ochronę różnorodności przyrody i krajobrazu, zrównoważone ich użytkowanie ii monitorowanie stanu środowiska).

 

W uroczystości, której przewodniczył marszałek Kuchciński (w towarzystwie wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy, Pawła Klimkina), protokoły te podpisali w imieniu Rządu RP: Katarzyna Sobierajska – wiceminister sportu i turystyki oraz Janusz Zaleski – wiceminister środowiska i główny konserwator przyrody.

 

Przyjęte przez Polskę protokoły są częścią i zarazem rozwinięciem ogłoszonej w 2003 roku w Kijowie „Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat”, nazywanej „Konwencją Karpacką” (stanowi ona deklarację państw karpackich co do zakresu współpracy politycznej dla rozwoju makroregionu karpackiego). Panele konferencji dotyczyły prezentacji Konwencji Karpackiej, współdziałania w kontekście nowego budżetu UE (2014-2020) i dobrych praktyk współpracy. {gallery}krynica2011{/gallery}

 

Marszałek Kuchciński, jak również uczestnicy dyskusji podkreślali, że zwłaszcza teraz, w okresie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, trzeba zwrócić oczy całej Europy na nieco zapomniany i niedoceniany obszar Karpat, rozciągający się poprzez terytoria aż 8 państw. Obszar ten spełnia kryteria makroregionu i zasługuje na wsparcie całej Unii Europejskiej według tak często przywoływanej zasady solidarności europejskiej. Potencjały szeregu krajów karpackich trzeba połączyć z potencjałem UE w formie osobnej strategii karpackiej, analogicznej do funkcjonującej już od dawna strategii alpejskiej, czy też do powstałych niedawno: strategii Morza Bałtyckiego oraz strategii dunajskiej.

 

Konwencję Karpacką trzeba przekształcić w europejską strategię zawierającą konkretne projekty do realizacji, a zarazem integrującą instrumenty i programy działania na różnych poziomach. Dobrym przykładem jest funkcjonowanie struktur Euroregionu Karpackiego, zdolnych podjąć funkcję instytucji koordynującej tworzenie i realizację owych projektów na obszarze tegoż Euroregionu. Jest on jednym z najprężniej działających, spośród kilkunastu takich form współpracy transgranicznej w Karpatach.

 

Głównymi podmiotami takiej współpracy powinny być zarówno instytucje państwowe i samorządy, a więc urzędnicy i politycy, jak również liczne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, a więc w istocie społeczeństwo. Dyskutanci z Polski, Ukrainy, Austrii i Słowacji podnieśli ważną sprawę włączenia do współpracy w ramach Konwencji Karpackiej całej Unii Europejskiej poprzez ratyfikację Konwencji przez UE. Dotąd bowiem Konwencja jest inicjatywą własną państw karpackich.

 

W dyskusjach uczestniczyli m.in. Harald Egerer z Austrii – szef Tymczasowego Sekretariatu Ramowej Konwencji Karpackiej i zarazem kierownik Biura Łącznikowego Programu Środowiskowego ONZ, Martin Ramirez z Hiszpanii – sekretarz generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, rząd polski reprezentowali: wiceminister Katarzyna Sobierajska, wiceminister Janusz Zaleski i wiceminister Marceli Niezgoda z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a ponadto: poseł Bogusław Sonik – w Parlamencie Europejskim inicjator „Inter-grupy ds. gór, wysp i regionów słabo zaludnionych”, Borys Tarasiuk – przewodniczący Komisji Integracji Europejskiej Rady Najwyższej Ukrainy, Jan Hudacki – sekretarz Stanu w ministerstwie transportu i rozwoju regionalnego Republiki Słowacji, Josef Polaczko ze Słowacji – prezes Euroregionu Karpackiego Słowacja-Północ, Markian Malskij – ambasador Ukrainy w Polsce, Pawło Klimkin – wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, poseł Bronisław Dutka – przewodniczący sejmowej komisji samorządu terytorialnego, Jan Malicki z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Igor Tsependa z Uniwersytetu Przykarpackiego, dr Bohdan Prots – WWF Ukraina, prof. Bohdan Hud z Uniwersytetu Lwowskiego, a także doc. dr hab. Krzysztof Szczerski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, były wiceminister spraw zagranicznych i b. wiceminister ds. Europejskich.

 

Marszałek Kuchciński uczestniczył także w panelu dotyczącym roli państw Grupy Wyszehradzkiej we wspieraniu europejskich aspiracji Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Przedstawiciele tych państw (Mihai Godea z Mołdawii, Pawło Klimkin z Ukrainy i Ghia Nodia z Gruzji) z jednej strony wyrażali w imieniu władz i społeczeństw swoich krajów zdecydowane pragnienie euro-integracji, z drugiej jednak strony nie kryli rozczarowania z powodu braku politycznej woli w wielu krajach Europy dla dalszego rozszerzania Unii Europejskiej.

 

Marszałek Kuchciński w swoim wystąpieniu zauważył m.in., że w polityce zagranicznej państw Grupy Wyszehradzkiej polityka wschodnia jest pewnym priorytetem, choć bywa też rozmywana przez egoizm narodowy coraz bardziej zauważalny w krajach Unii Europejskiej. Życzył więc krajom wyszehradzkim, aby wbrew tej tendencji starały się nadal zachowywać zasadę solidarności europejskiej i zdecydowanie wspierać Ukrainę, Mołdawię i Gruzję w ich staraniach o integrację w Unii Europejskiej.

 

W przekonaniu Marka Kuchcińskiego kraje wyszehradzkie trochę w tym względzie marnują istniejące możliwości, bo dość słabo wykorzystują swoją pozycję wynikającą choćby z faktu niedawnej prezydencji Węgier w Radzie Unii Europejskiej, obecnej polskiej prezydencji czy też okoliczności, że przewodniczącym Parlamentu Europejskiego jest Polak, a Czech jest komisarzem Unii odpowiadającym za politykę wspólnotową. Marszałek Kuchciński wskazał też pole do działania dla krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez bardziej intensywną współpracę w ramach makroregionu karpackiego, który pozostaje obszarem zaniedbanym, a jest przecież ważny geopolitycznie jako granica wschodnia Unii Europejskiej.

 

Tak więc, poprzez mocne poparcie na forum ogólnoeuropejskim rozwoju makroregionu karpackiego, można dodatkowo wesprzeć szybką euro-integrację Ukrainy i Mołdawii, a także Gruzji, aby mieć tutaj stabilną sytuację – apelował marszałek Kuchciński argumentując, że zastępowanie tego polityką sąsiedztwa nie wystarcza, bo jest to działalność nie do końca doprecyzowana i dysponująca stosunkowo niewielkimi środkami.

 

Zdjęcia:

(1)– Panel poświęcony Konwencji Karpackiej poprowadził wicemarszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński (w środku). Z lewej – Martin Ramirez z Hiszpanii, z prawej – Harald Egerer z Austrii.

(2) – Konferencja „Europa Karpat” odbywała się pod wielkim namiotem (tuż obok głównych pomieszczeń Forum).

(3)– wspólne zdjęcie przed wejściem do gmachu głównego Forum w pierwszym rzędzie: prof. Bohdan Hud z małżonką, prof. Adam Roznoch, wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, w drugim rzędzie przedstawiciele Euroregionu Karpackiego: Józef Jodłowski, Josef Polaczko, Bogdan Rzońca, Dawid Lasek i Martin Ramirez z Hiszpanii.

(4)i (5) – W ramach Forum Ekonomicznego marszałek Kuchciński wystąpił w panelu pt. „Pentagon Wyszehradzki jako pomost dla Ukrainy, Mołdawii i Gruzji w drodze do Unii Europejskiej”. Na zdjęciach w towarzystwie panelistów (z lewej) Mihai Godea z Mołdawii, Pawło Klimkin z Ukrainy, (z prawej) Petr Vagner z Czech, Ghia Nodia z Gruzji oraz Libor Roucek – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści