POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Deklaracja delegacji Komisji Spraw Zagranicznych parlamentu Gruzji, Litwy, Polski i Ukrainy na temat Partnerstwa Wschodniego

            My, Przedstawiciele Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentów Gruzji, Litwy, Polski
i Ukrainy, zgromadzeni w przeddzień VI szczytu Partnerstwa Wschodniego, w uznaniu znaczenia tego ważnego instrumentu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, powołanego z inicjatywy Polski i Szwecji po rosyjskiej inwazji na Gruzję i  stanowiącego wyraz solidarności Unii Europejskiej z Narodem Gruzińskim, stojącym wówczas w obliczu zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na swój kraj, dziś – gdy z podobną groźbą zmaga się Naród Ukraiński – deklarujemy, co następuje:

            Partnerstwo Wschodnie, obejmujące sześć państw europejskich, wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę, pozostaje wiodącą  płaszczyzną pogłębiania relacji między Unią a wymienionymi narodami i powinno być nadal rozwijane i wzmacniane. Upływ czasu od powołania tej inicjatywy czyni jednak niezbędnym wysiłek dostosowania Partnerstwa Wschodniego do nowych pojawiających się wyzwań, tak by mogło ono nadal efektywnie spełniać swe zadania.

Popieramy zasadę polityki otwartych drzwi w odniesieniu do perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej. Art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej pozostaje podstawowym prawem Unii Europejskiej i w pełni stosuje się do krajów Partnerstwa Wschodniego, które tego chcą i spełniają kryteria, w tym do Stowarzyszonego Trio. Zasada ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w konkretnych działaniach zmierzających do rozpoczęcia procesu akcesyjnego.   

Uznajemy zasadę warunkowości wyrażoną w formule „więcej za więcej” za ważny instrument wspierania realizacji reform, które są kluczowe w procesie integracji europejskiej krajów partnerskich. Z zadowoleniem przyjmujemy zasadę zróżnicowania i utworzenia Stowarzyszonego Trio jako grupy najbardziej zaawansowanej w procesie integracji europejskiej w krajach Partnerstwa Wschodniego: Gruzji, Mołdawii i Ukrainie. Apelujemy do Unii Europejskiej o wypełnienie treścią powyższej formuły poprzez dopuszczenie tych krajów do programów i polityk unijnych, w tym określonych obszarów bezpieczeństwa i współpracy sektorowej, jak np. poprzez stworzenie wspólnego obszaru roamingowego oraz dalszą integrację z europejskim rynkiem wewnętrznym. Wzywamy do ustanowienia dialogu strukturalnego Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Praw Człowieka demokratycznie wybranych parlamentów państw Partnerstwa Wschodniego oraz  szczególnie zainteresowanych państw członkowskich Unii Europejskiej. Odpowiednie miejsce w  tym dialogu  powinni znaleźć także przedstawiciele demokratycznych sił białoruskich. Dialog  powinien polegać zaś na regularnym rytmie spotkań, których  zadaniem jest opracowywanie  i przedstawianie przez Komisję na początku każdej prezydencji unijnej wspólnych raportów na temat stanu stosunków między Unią Europejską a krajami Partnerstwa Wschodniego oraz raportów na temat praw człowieka na okupowanych lub kontrolowanych przez Rosję terytoriach Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, a także na Białorusi. Raporty te, wraz z rekomendacjami do działania powinny być przedstawiane prezydencji Rady UE, Parlamentowi Europejskiemu, Komisji Europejskiej, a w zakresie praw człowieka także ONZ, zgromadzeniom parlamentarnym OBWE i Radzie Europy.

Źródło: https://eeas.europa.eu/

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści