POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Doroczne spotkanie marszałka Sejmu z korpusem dyplomatycznym

Z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja marszałek Sejmu Marek Kuchciński spotkał się w poniedziałek w Sali Kolumnowej z korpusem dyplomatycznym. Dziękując dyplomatom za obecność Marszałek Sejmu wskazał na ważne dla Izby rocznice: 450-lecia przystąpienia do Unii Lubelskiej w 1569 roku oraz 100-lecia ogłoszenia Dnia Konstytucji 3 Maja w lutym 1919 r. – Współczesny Parlament stanowi fundamentalną część ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej. W ubiegłym roku z okazji obchodów 550. rocznicy polskiego parlamentaryzmu odbyło się wiele spotkań, sympozjów, konferencji, które wykazały, że przyjęcie w 1791 r. Konstytucji 3 Maja jest uważane zarówno przez polityków, jak i obywateli, za najwybitniejsze dokonanie polskiego parlamentaryzmu – powiedział marszałek Kuchciński i jednocześnie podkreślił, że Konstytucja była wspólnym dziełem przedstawicieli narodów żyjących w ramach jednego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przypomniał, że 30 czerwca odbędą się w Lublinie wspólne polsko-litewskie obchody 450. rocznicy Unii Lubelskiej.  

W spotkaniu uczestniczył także Ryszard Terlecki – wicemarszałek Sejmu, Agnieszka Kaczmarska – szef Kancelarii Sejmu wraz z zastępcami oraz dziekan korpusu dyplomatycznego ks. abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski.

W swoim wystąpieniu Marszałek Sejmu nawiązał do 15-lecia członkostwa Polski i innych państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej oraz do 20-lecia w NATO. – Przede wszystkim jest to koniec powojennego podziału Europy. I mam nadzieję, że w niedługim czasie kolejne państwa z naszej części Europy również zostaną przyjęte zarówno do Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i do UE.

Na spotkaniu nie zabrakło nawiązania do realizowanych przez Sejm wydarzeń. Marszałek Kuchciński zwrócił uwagę na inicjatywę Sejmu z 2016 r., dotyczącą zwoływania Szczytów Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej, których obrady rokrocznie odbywają się w Warszawie. – Obecnie trwają przygotowania czwartego już szczytu, który odbędzie się w dniach 4-5 czerwca. Z wieloma z Państwa spotkamy się zatem w czasie Szczytu. Planowany Szczyt jest ważny dla nas ze względu na datę. 4 czerwca przed trzydziestoma laty w Polsce odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu. W Polsce naród chciał zasadniczej dziejowej zmiany i dał temu wyraz przy urnach wyborczych – ocenił Marszałek Sejmu.  

Marek Kuchciński przypomniał również, iż Sejm zawsze wspiera współpracę w ramach bilateralnych grup przyjaźni. Podkreślił także znaczenie inicjatyw międzynarodowych, m.in. inicjatywę Trójmorza, a także współpracę międzynarodową z parlamentami innych krajów, nie tylko europejskich, czy też współuczestnictwo polskich delegacji w spotkaniach NATO, Rady Europy, OBWE, Grupy Wyszehradzkiej i Europy Karpat. – Nasza aktywność dyplomacji rozwija się poza sferą czystej współpracy parlamentarnej. Wyraża się również we współpracy państw karpackich. Jej elementem rozwojowym jest cyklicznie odbywająca się w wielu miejscach w Polsce Konferencja Europa Karpat. Niedawno w Krasiczynie, następną organizujemy w Krynicy w ramach Forum Ekonomicznego w dniach 4-6 września, na którą serdecznie zapraszam – mówił marszałek Kuchciński.

Spotkania członków korpusu dyplomatycznego z Marszałkiem Sejmu odbywają się cyklicznie od wielu lat. Są one okazją do omówienia bieżących kwestii, aktywności sejmowych w obszarze współpracy międzynarodowej, a także rozmów nieformalnych.

Całe przemówienie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego:

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie, Dziekanie Korpusu Dyplomatycznego w Polsce,

Ekscelencje, Szanowne Panie i Panowie Ambasadorowie,

Witam serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Sejmu, na dzisiejsze spotkanie, które odbywa się w roku wielkich rocznic dziejów parlamentaryzmu, w rocznicę 450-lecia Unii Lubelskiej, którą podjęto w 1569 roku.

       Dawny parlament spełniał rolę reprezentacji narodu politycznego, który stanowiła szlachta już od czasów średniowiecznych, od panowania króla Kazimierza Wielkiego, by następnie za Ludwika Węgierskiego, Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka podjąć funkcje ustawodawcze i kontrolne. Współcześnie parlament stanowi fundamentalną część ustroju politycznego RP decydującą o jej demokratycznym obliczu.

W ubiegłym roku z okazji obchodów 550. rocznicy polskiego parlamentaryzmu odbyło się wiele spotkań, sympozjów, konferencji, które wykazały, że przyjęcie w 1791 r., Konstytucji 3 Maja, jest uważane za najwybitniejsze dokonanie polskiego parlamentaryzmu.

Konstytucja 3 Maja była dla Polaków aktem tak ważnym, że w lutym 1919 roku Sejm Ustawodawczy, którego 100-lecie właśnie obchodzimy, ogłosił 3 maja świętem narodowym.

Konstytucja była wspólnym dziełem przedstawicieli narodów żyjących w ramach jednego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzisiaj Dzień Konstytucji 3 Maja to święto również na Litwie.

W 1569 r. Polskę i Litwę połączyła Unia Lubelska – równoprawny i dobrowolny związek państwowy. Jej 450. rocznica będzie obchodzona wspólnie 30 czerwca w Lublinie. Na uroczystości zaprosiliśmy przewodniczących Parlamentów państw, których ówczesne ziemie i narody także wchodziły w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Chciałbym zaprosić do udziału w tym wydarzeniu także Państwa – przedstawicieli korpusu dyplomatycznego.  

Szanowni Państwo, myślę, że w naturalny sposób możemy przejść w tym miejscu od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej.

W tym roku obchodzimy 15 rocznicę przystąpienia Polski oraz innych państw Europy Środkowej do Unii Europejskiej, a także 20 rocznicę wejścia Polski do NATO. Ma to znaczenie dziejowe w każdym wymiarze, przede wszystkim jest to koniec powojennego podziału Europy. I mam nadzieję, że w niedługim czasie kolejne państwa naszej części Europy również zostaną przyjęte zarówno do NATO, jak i do UE.

Chciałbym przywołać niedawne wydarzenie czyli konferencję Przewodniczących Parlamentów UE w Wiedniu. Jest ona wyrazem elastycznego reagowania na pojawiające się problemy i próby ich konstruktywnego rozwiązywania.

Sejm RP ceni każdą formę współpracy międzynarodowej, ale z prawdziwą satysfakcją popieramy inicjatywy wielostronne. Mam tu na myśli inicjatywę z 2016 r. zwołania Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Obrady Szczytu odbywają się corocznie w Warszawie. Właśnie trwają przygotowania do IV już szczytu, który odbędzie się w dniach 4-5 czerwca. Z wieloma z Państwa spotkamy się zatem w czasie Szczytu, gdy będziecie Państwo towarzyszyć swoim delegacjom.

Planowany Szczyt jest ważny również ze względu na datę 4 czerwca 1989. Przed trzydziestu laty w Polsce odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne. W tamtym roku zmiany nastąpiły także na Węgrzech i w ówczesnej Czechosłowacji w postaci aksamitnej rewolucji. Te wydarzenia miały miejsce zanim runął mur berliński.

W Polsce Naród chciał dziejowej zmiany i dał temu absolutnie jednoznaczny wyraz przy urnie wyborczej.

Warto wspomnieć także o inicjatywie Trójmorza, która jak w soczewce skupia to, co najważniejsze: ideę integracji z działaniami na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa państwom i narodom, w tym bezpieczeństwa energetycznego oraz rozbudowy sieci komunikacyjnej.

Polski Sejm rozwija dyplomację parlamentarną we wszelkich możliwych i ważnych obszarach. Przykładem jest zeszłoroczna wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie. Sesja przebiegła pomyślnie i zakończyła się sukcesem.

Chciałbym również wskazać na aktywność polskich delegacji parlamentarnych do NATO, Rady Europy i OBWE. Wysyłamy nasze delegacje do obserwacji wyborów w wielu państwach.

Polska delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy była inicjatorem przyjętej rezolucji w sprawie zwrotu przez Rosję wraku samolotu z katastrofy pod Smoleńskiem. Ta sprawa jest nadal niezakończona.

Aktywnie działają Zgromadzenia Parlamentarne. W listopadzie ubiegłego roku odbyło się Trójstronne Zgromadzenie Polska-Litwa-Ukraina. Natomiast w lutym tego roku po 10-letniej przerwie odbyła się sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP oraz Seimasu Litewskiego.

Do listy Zgromadzeń dołączyło niedawno nowe, Polsko-Gruzińskie Zgromadzenie Parlamentarne. Jego pierwsza sesja odbyła się w lutym br. i było poprzedzone moją wizytą w Gruzji w listopadzie 2018r.

Dobrze ma się również współpraca Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Mołdawia, które w spotkało się już po raz piąty w lipcu 2018 r., tym razem w Kiszyniowie. Kontynuujemy także polsko-ukraińską współpracę parlamentarną o czym świadczy XI sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy w marcu br. w Kijowie oraz współpraca w ramach bilateralnych grup parlamentarnych.

Nadzwyczaj dobre wiadomości mam do przekazania o naszej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, obejmującej Polskę, Węgry, Czechy i Słowację. Trzykrotnie spotykaliśmy się w czasie słowackiej prezydencji na szczeblu przewodniczących parlamentów, a formuła spotkania jest stale rozszerzana o nowe państwa, co może świadczyć o jej atrakcyjności dla regionu.

Ścisła współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej nie eliminuje, ani nie ogranicza współpracy dwustronnej między poszczególnymi parlamentami wyszehradzkimi. Kontynuujemy spotkania Prezydiów Sejmu i Izby Poselskiej Republiki Czeskiej, a w stosunkach z Parlamentem Węgierskim utrzymuje się stała bardzo wysoka aktywność, która obejmuje spotkania ściśle parlamentarne, ale również wydarzenia o szerszym charakterze jak np. mój udział w konferencji w węgierskim Zgromadzeniu Narodowym z okazji stulecia Niepodległości Polski.

Nasza współpraca wpływa również na dziedziny pozaparlamentarne, co wyraża się m.in. we współpracy państw karpackich. Jej stałym i rozwojowym elementem jest konferencja Europa Karpat. Tegoroczna, z bogatą tematyką odbyła się w lutym w Krasiczynie. Kontynuujemy nasze wrześniowe spotkania z cyklu Europa Karpat w Krynicy Zdroju w ramach Forum Ekonomicznego (3-5 września 2019 r). I zapraszamy do udziału.

Jednym z efektów podnoszenie znaczenia regionu Europy Środkowej i wielostronnej współpracy karpackiej jest powstanie porozumienia roboczego grupy uniwersytetów z krajów karpackich – V4 plus Rumunia i Ukraina. Przyjęło ono łacińską nazwę Collegium Carpathicum. Popieramy tego typu aktywności w regionie.

Istotna jest również współpraca bilateralna realizowana w ramach dwustronnych spotkań. Przykładem takiej inicjatywy jest ubiegłoroczne VI Forum Parlamentarne Polska-Hiszpania w Santiago de Compostela.

Ożywiona i dynamiczna współpraca łączy Sejm RP z parlamentami państw bałkańskich. Chciałbym podkreślić aktywny udział Przewodniczących i przedstawicieli Parlamentów w szczytach w Warszawie, co zachęca do spotkań i konsultacji dwustronnych. Bardzo dynamiczna jest współpraca parlamentarna oraz współudział w wielostronnych spotkaniach o charakterze politycznym i historycznym. Chciałbym poinformować, że do istniejącej współpracy grup bilateralnych, dołączyliśmy nową formę współpracy, jaką jest regionalna Polsko-Bałkańska Grupa Parlamentarna powołana w styczniu tego roku. W marcu delegacja Grupy odwiedziła Serbię i Macedonię Północną.

Zawsze gorąco wspieramy współpracę w ramach bilateralnych grup przyjaźni. Wciąż powstają nowe grupy i obecnie jest ich w Sejmie 85.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Sejm był gospodarzem wielu wizyt, ale też nasze delegacje gościły w zaprzyjaźnionych parlamentach. Współpraca objęła m.in. parlamenty Albanii, Arabii Saudyjskiej, Armenii, Australii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Filipin, Iranu, Irlandii, Kazachstanu, Macedonii Północnej, Maroka, Mongolii, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Konfederacji Szwajcarskiej, Ukrainy, Wietnamu.

Spośród listy wydarzeń w relacjach z innymi państwami chciałbym wymienić aktywność w stosunkach z Parlamentem Japonii, a także organizację Dnia Azji i Pacyfiku.

Nasza współpraca międzynarodowa wykracza poza wymiar czysto parlamentarny. W ciągu ostatnich 12 miesięcy spotykałem się z szefami państw i rządów: Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier, Litwy, Gruzji oraz Przewodniczącymi parlamentów wymienionych krajów, jak również: Senatu Rumunii, Rady Państwowej Słowenii, Rady Republiki Białorusi i szwedzkiego Riksdagu.

Ekscelencje, Szanowni Państwo, przedstawiona informacja wskazuje jedynie niektóre wizyty, spotkania, konferencje. Wymieniłem głównie te, które potwierdzają i ilustrują jakąś tendencję, czy kierunek. Cieszę się, że mogłem uczynić to podczas uroczystości z okazji naszego Święta Narodowego, na które Państwo przybyli, by wspólnie oddać hołd temu wielkiemu dziełu polskiego parlamentaryzmu oraz wyrazić swą przyjaźń i wsparcie dla Polski, za które bardzo serdecznie dziękuję

fot. Rafał Zambrzycki

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści