POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Doroczna Narada Ambasadorów

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński spotkał się z ambasadorami RP. Przedstawiając informację nt. międzynarodowej działalności Sejmu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, zwracał uwagę na coraz większe znaczenie dyplomacji parlamentarnej. Marszałek Sejmu wymienił projekty, głównie odnoszące się do współpracy regionalnej i poszerzające  obszary szeroko rozumianego bezpieczeństwa w regionie i Europie.

– Sejm RP aktywnie uczestniczy w realizacji głównych celów polityki zagranicznej Państwa Polskiego, wykorzystując możliwości jakie daje dyplomacja parlamentarna. Jej atut polega na przeniesieniu działań z poziomu państwowego i rządowego do parlamentarnego i społecznego, co aktywizuje energię i zaangażowanie regionów, obywateli i środowisk – mówił.  – Ilustracją tych tendencji jest współpraca Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Współpraca nawiązana na szczeblu  rządowym znajduje swoje rozwinięcie również w wymiarze parlamentarnym, co zaznaczyło się  szczególnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy przypadających na polską prezydencję w Grupie.

Polska prezydencja w V4 bogata była w spotkania – jednym z ważniejszych był choćby  marcowy szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie – czy inicjatywy o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i poznawczym dla społeczności wyszehradzkich, jak I Międzynarodowa Wystawa  Malarstwa Państw Grupy Wyszehradzkiej VISEGRAD4ART czy wystawa „Od Wyszehradu do Wyszehradu”.

Warte przypomnienie było także odsłonięcie w Przemyślu obelisku na Skwerze Wyszehradzkim czy objęcie patronatem Marszałków Parlamentów państw wyszehradzkich istotnych wydarzeń sportowych.

Uroczyste przekazanie Prezydencji odbyło się w Krakowie. Ciągłość między dziedzictwem historycznym, teraźniejszością i przyszłością symbolizował dzwon wyszehradzki, odlany w przemyskiej ludwisarni.

Marszałek Sejmu podkreślił szczególne więzi łączące Polskę z Węgrami, która nie osłabła wraz wraz z zakończeniem Roku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.  – Chciałbym nadmienić, że zawieranie porozumień o strategicznym partnerstwie jest wyższą formą współpracy, stosowaną wobec parlamentów państw, z którymi  łączą nas specjalne więzi. Planujemy podpisanie takich porozumień z pozostałymi parlamentami Grupy Wyszehradzkiej. Ten  format  współpracy chcemy rozszerzyć  również  na inne parlamenty – powiedział Kuchciński. – Nasza aktywność regionalna wykroczyła daleko poza Grupę Wyszehradzką.  Sejm był inicjatorem i gospodarzem dwóch szczytów parlamentarnych – w sierpniu ubiegłego roku było to spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowo-Wschodniej „Solidarność i suwerenność”,  z udziałem Przewodniczących 11 parlamentów państw sąsiadujących z Unią Europejską, lecz niebędących jej członkami. Druga konferencja odbyła się w dniach 17 – 18 maja tego roku w Warszawie, tym razem również  z udziałem państw regionu, które są członkami Unii i zgromadziła przedstawicieli 23 parlamentów. U źródeł tej inicjatywy legło przekonanie, że o współpracy należy debatować w gronie wszystkich państw europejskich bez względu na ich położenie geograficzne na kontynencie oraz stopień zaangażowania w strukturach międzynarodowych.  Spotkania te były i będą płaszczyzną do pogłębiania więzi między państwami  i umacniania współpracy regionalnej. Wśród państw uczestniczących panuje zgodność,  że siła regionu wzmacnia pozycję każdego z państw, a siłę regionu wzmacniają również projekty infrastrukturalne, jak projekt „Via Carpatia” – powiedział.

Do kolejnych inicjatyw zaakcentowanych przez marszałka Sejmu należy wsparcie udzielane Ukrainie czy to udzielone prezydentowi i MSZ odnośnie nowego otwarcia stosunkach polsko-chińskich.

Marek Kuchciński podkreślił znaczenie projektów we współpracy bilateralnej. Przypomniał spotkanie Prezydiów Sejmu i Bundestagu w Przemyślu oraz V Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne w Krakowie.  – W przypadku stosunków z Niemieckim Bundestagiem nie ograniczamy się do kontaktów na najwyższym szczeblu, bowiem w maju Polskę odwiedziła również delegacja Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej – zaznaczył marszałek. – Właśnie współpracę grup bilateralnych uważamy za najbardziej integrującą i poznawczą formę kontaktów międzyparlamentarnych. Obecnie w Sejmie istnieje 70 bilateralnych grup współpracy parlamentarnej i nie jest to bynajmniej proces zakończony – dodał.

Marszałek przypomniał o  nieformalnych spotkaniach przewodniczących parlamentów UE, w których brał udział: w Bratysławie oraz o wizytach w Norwegii,  na Łotwie i w Turcji. Gościłem natomiast przewodniczących wielu parlamentów, m.in. Szwecji, Rumunii, Litwy, Słowacji, Niemiec i Łotwy.  – Szczególnie chciałbym podkreślić znaczenie wizyty  Przewodniczącego Knesetu w Polsce, wagę naszych rozmów i uroczyste pośmiertne przekazanie Medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata potomkom czwórki bohaterskich Polaków – mówił Kuchciński.

Według Kuchcińskiego dużą aktywność wykazują  stałe delegacje parlamentarne, w tym delegacje Sejmu i Senatu do Zgromadzeń Parlamentarnych: NATO, OBWE,  Rady Europy. Kontynuujemy obserwacje wyborów, np. ubiegłorocznych wyborów w Gruzji.

RZ__0238 RZ__0126 RZ__0106 RZ__0059

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści