POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 74. posiedzenia Sejmu

Głównym punktem 74. posiedzenia Sejmu była debata nad ustawą budżetową na 2019 r. Posłowie zajęli się też m.in. projektem polepszającym jakość powietrza oraz zapewniającym bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej. Sejm ma również pracować nad zmianami w Prawie lotniczym, które zwiększą ochronę praw pasażerów.

Debata o udzielenie wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego była głównym wydarzeniem pierwszego dnia 74. posiedzenia Sejmu. Ponadto w środę Izba procedowała nad ośmioma projektami ustaw, w tym m.in. o samorządzie województwa, projekcie polepszającym jakość powietrza oraz zapewniającym bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej. Sejm debatował również nad zmianami w Prawie lotniczym i powołaniem rzecznika praw pasażerów. Posłowie oddali hołd zmarłej posłance Jolancie Szczypińskiej, a także upamiętnili ofiary stanu wojennego.

Do najważniejszych projektów, nad którymi pracowali posłowie w czwartek, należały ustawy: wprowadzające podwyżkę rent i emerytur, umożliwiające wcześniejszą spłatę długu przez samorządy oraz dostosowujące uprawnienia funkcjonariuszy w zakresie kontroli osobistej i przeszukań do standardów konstytucyjnych. Ponadto posłowie wysłuchali sprawozdania z realizacji programu Maluch Plus.

W piątek w hallu głównym Sejmu odbyło się tradycyjne, przedświąteczne spotkanie opłatkowe parlamentarzystów. W spotkaniu wzięli udział m.in. Marszałkowie Sejmu i Senatu, kardynał Kazimierz Nycz, wicemarszałkowie obu Izb oraz szefowie Kancelarii. Trzeci dzień 74. posiedzenia rozpoczął się od złożenia ślubowania przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka – wybranego przez Sejm i zatwierdzonego przez Senat. Kadencja RPD trwa pięć lat, licząc od dnia ślubowania. Następnie posłowie uczcili pamięć zmarłego Mariana Chmielewskiego ps. „Pomidor” – żołnierza Zgrupowania Oddziałów DSZ-WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.

Izba przeprowadziła III czytanie i głosowania w wyniku których zostały uchwalone następujące ustawy. Teraz trafią do Senatu.

– o finansach publicznych, która umożliwili restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu jednostkom samorządu terytorialnego;

– o notariacie w której uchylono dwa przepisy dotyczące możliwości dokonywania przez notariusza doręczeń w postępowaniu cywilnym;

– Nowelizacja ustawy o prawie lotniczym. Zmiany dostosują prawo do przepisów UE w obszarze praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego;

– o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, która dotyczy m. in. określenia dopuszczalnych celów, zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz definicji przetwarzania danych osobowych;

– Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nowelizacja przewiduje udzielenie państwom rozwijającym się wsparcia w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian wykonywanego w ramach realizacji celów Konwencji klimatycznej, za pośrednictwem Zielonego Funduszu Klimatycznego lub Funduszu Adaptacyjnego, lub w drodze pomocy dwustronnej;

– Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

– Nowelizacja ustawy prawo celne i ustawę o podatku akcyzowym, która do 31.12.2019 r umożliwia stosowanie papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń krajowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów objętych zwolnieniem lub opodatkowanych zerową stawką;

– Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach Od marca 2019 r. najniższe emerytury i renty zostaną podwyższone o 6,8%;

– Ustawa Przemysł 4.0, Smart Factories innowacje, Powstanie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Jej celem jest wsparcie w dostosowaniu polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z czwartej rewolucji Przemysłowej;

– Nowelizacja ustawy o Polskiej Policji. Zmiany wynikają z wyroku TK i dostosowują uprawnienia funkcjonariuszy w zakresie kontroli osobistej i przeszukań do standardów konstytucyjnych;

– Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Nowe rozwiązania poprawią jakość powietrza oraz zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej.

Ponadto Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej lustrację wszystkich pracowników MSZ, polskich placówek zagranicznych oraz jednostek nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych powołanych na podstawie odrębnych przepisów. Ustawa trafi do Prezydenta.

Posłowie przyjęli sprawozdania MRPiPS z realizacji programu Maluch Plus w latach 2015-2017. Celem programu jest umożliwienie łączenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi i zwiększenie liczby miejsc w żłobkach. W latach 2015-2017 o 43 proc. wzrosła liczba instytucji opieki. Na koniec 2017 r. funkcjonowało 4271 instytucji gdy w 2015 było ich niespełna 3 tys.

Sejm nie wyraził zgody na odrzucenie w I czytaniu projektu nowelizacji ustawy o samorządzie województwa. Projekt zakłada wprowadzenie wymogu uzyskania zgody sejmiku na ogłoszenie przerwy w sesjach. Trafi on teraz do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Posłowie odwołali posła Łukasza Schreibera ze składu Sekretarzy Sejmu. W jego miejsce został powołany poseł Grzegorz Puda.

Ponadto Sejm dokonał zmian w składzie komisji sejmowych.

Przedostatnim punktem pracy Sejmu w trzecim dniu posiedzenia było II czytanie ustawy budżetowej na rok 2019. Poseł sprawozdawca Komisji Finansów Publicznych Andrzej Kosztowniak poinformował Wysoką Izbę, że KFP wnosi o uchwalenie ustawy. W projekcie budżetu rząd przyjął dochody w wysokości 387,6 mld zł, tj. wyższe o 5,5 proc. w stosunku do budżetu 2018 r. Jednocześnie w prognozie zakłada wzrost dochodów podatkowych o 5,6 proc. Budżet zapewni finansowanie funkcji państwa i zachowanie stabilności finansów publicznych. Po ponad sześciogodzinnej debacie nad projektem, w związku ze zgłoszonymi poprawkami został on ponownie skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie wybrali nowego członka Komisji Reprywatyzacyjnej. Został nim Sławomir Potapowicz w miejsce Pawła Rabieja.

Ostatnim punktem 74. posiedzenia Sejmu była dyskusja nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i wybranie Pana Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów. Po debacie Sejm podjął decyzję o odrzuceniu wniosku. Za przyjęciem wniosku głosowało 163 posłów, przeciw – 233. 20 posłów wstrzymało się od głosu.

Więcej: www.sejm.gov.pl 

74 74a 74b74c74d

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści