POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 65. posiedzenia Sejmu

Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej była głównym punktem środowych prac na Wiejskiej. Posłowie podczas 65. posiedzenia zajęli się też pakietem pilnych rządowych projektów zmian w ustawach o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Sejm włączył się w ten sposób w rozwiązanie problemu porzucania odpadów oraz nasilonego ostatnio zjawiska pożarów miejsc ich składowania. Izba rozpoczęła też prace nad projektem wprowadzającym dopłaty do czynszów w pierwszych latach najmu mieszkania. Kolejne, 66. posiedzenie Izby odbędzie się w przyszłym tygodniu (3 – 6 lipca).

Ustawy uchwalone przez Sejm
Sejm znowelizował ustawę o IPN. Zmiana uchyla artykuł przewidujący odpowiedzialność karną za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. W ocenie rządu, który w trybie pilnym wniósł projekt do Sejmu, bardziej efektywnym sposobem ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego będzie wykorzystanie narzędzi cywilnoprawnych.

I czytania
Sejm rozpatrzył dwa rządowe projekty: nowelizacji ustawy o odpadach oraz zmian w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. Oba przedłożenia zostały uznane przez rząd za pilne, co oznaczało szybszy tryb prac w Sejmie, skrócenie do 14 dni terminu na rozpatrzenie ich przez Senat oraz do 7 dni terminu na podpisanie ustaw przez prezydenta.

Zmiany w ustawie o odpadach mają pomóc w rozwiązaniu problemu porzucania odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Projekt jest legislacyjną reakcją na nasilone w ostatnim czasie zjawisko pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Jednym z rozwiązań jest nałożenie na firmy działające w tej branżyobowiązku posiadania odpowiednich zabezpieczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów. Kolejna istotna zmiana to wprowadzenie wymogu posiadania na własność (lub w użytkowaniu wieczystym) terenu, na którym będzie prowadzona m.in. zbiórka odpadów niebezpiecznych. Rząd proponuje ponadto również by miejsca magazynowania odpadów były monitorowane. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Nowelizacja ustawy o IOŚ zwiększa bezpieczeństwo ekologiczne obywateli, zapewniając stabilny system finansowania badań i ocen stanu środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami. Ustawa wzmacnia działania kontrolne Inspekcji m.in. poprzez umożliwienie prowadzenia na terenie całego kraju kontroli inicjowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Teraz projektem zajmie się Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Posłowie rozpoczęli też prace nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Jest on odpowiedzią na wyjątkowo trudną sytuację finansową gminy. Tworzy podstawy prawne do jej zniesienia i włączenia do gmin sąsiednich bez ponoszenia przez nie ciężarów związanych ze spłatą zobowiązań likwidowanej jednostki. Kolejnym etapem procesu legislacyjnego będą prace w komisjach: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania to kolejny istotny społecznie dokument, którym w I czytaniu posłowie zajęli się podczas 65. posiedzenia Sejmu. Rozwiązania pomogą rozwiązać problem braku mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby mogły zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Rząd szacuje, że adresatami projektu może być ok. 40 proc. społeczeństwa. Projektem zajmą się teraz komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W Sejmie rozpoczęły się też prace nad rządowym projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projekt wprowadza zmiany w przepisach dotyczących blokad rachunku podmiotu kwalifikowanego (przedsiębiorcy) w ramach przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym i zapobiegania transferom nieopodatkowanych środków. Sejm skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

KU336551

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści