POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 42. posiedzenia Sejmu

Powołanie członków komisji weryfikacyjnej, która ma zbadać nieprawidłowości przy reprywatyzacji warszawskich nieruchomości – to jedna z najważniejszych decyzji podjętych przez Sejm w drugim dniu 42. posiedzenia. Posłowie przyjęli też m.in. przepisy wprowadzające procedurę ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Sejm zdecydował także o ustanowieniu 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przeprowadzono również dyskusję nad rządową informacją nt. efektów uszczelnienia systemu podatkowego. Posłowie uczcili minutą ciszy pamięć rotmistrza Witolda Pileckiego, zamordowanego 69 lat temu w więzieniu mokotowskim. Na kolejne, 43. posiedzenie, Sejm zbierze się 7 czerwca.

Sejm uchwalił siedem ustaw – będą teraz przedmiotem prac Senatu

Nowelizacja ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym wprowadza korzystne rozwiązania dla podatników. Ustawa ogranicza zasadę solidarnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego, od nieruchomości lub leśnego. Posłowie zdecydowali, że w takim przypadku podatnicy będą nim obciążeni tylko w zakresie odpowiadającym ich udziałom.

Zmiany w prawie geologicznym i górniczym oraz niektórych innych ustawach mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich. Celem nowelizacji jest ponadto ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii podczas prowadzenia działalności poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydobywczej dla złóż węglowodorów w granicach obszarów morskich poprzez wprowadzenie mechanizmów zapewniających ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz standaryzacja realizacji tych świadczeń to podstawowe cele nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza m.in. procedurę ratunkowego dostępu do technologii lekowych, w przypadkach niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Posłowie zdecydowali ponadto, że produkty lecznicze z grupy ATC G03A (hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego) będą wydawane wyłącznie na receptę wystawioną przez lekarza. Nowelizacja wprowadza też możliwość finansowania leków, które czasowo nie są dostępne w Polsce, ale są sprowadzane z zagranicy w trybie importu docelowego.

Nowelizacja ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej umożliwia przekazywanie z budżetu państwa środków na wyprzedzające finansowanie projektów szkoleniowych realizowanych przez szkoły rolnicze lub leśne w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany są korzystne dla jednostek naukowych i uczelni, publicznych podmiotów doradczych, czyli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych i Centrum Doradztwa Rolniczego oraz jednostek samorządu terytorialnego lub organów administracji rządowej, prowadzących szkoły rolnicze lub leśne albo centra kształcenia ustawicznego bądź centra kształcenia praktycznego, a także innych podmiotów prowadzących działalność szkoleniową.

Zmiany w ustawie o rybołówstwie morskim znoszą możliwość przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz tzw. zbiorcze kwoty połowowe. Uniemożliwi to czerpanie zysków ze sprzedaży kwot połowowych. Ponadto ustawa wydłuża termin na złożenie przez armatora wniosku o rezygnację w danym roku z części lub całości przyznanej mu indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych do 15 lipca (dotychczas był to 30 czerwca). Zmiana ta pozwoli armatorom na lepsze oszacowanie kwot.

Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian roślin ma na celu zmianę rozwiązań w relacjach pomiędzy hodowcami lub organizacjami hodowców a rolnikami lub organizacjami rolników w zakresie wykorzystania do siewu we własnym gospodarstwie materiału ze zbioru odmian chronionych krajowym wyłącznym prawem hodowcy do odmiany (opłat od rozmnożeń własnych). Hodowca będzie miał również możliwość podjęcia decyzji o udostępnieniu wybranej przez siebie odmiany (lub odmian) chronionej bez pobierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczonym przez siebie okresie, np. ze względów marketingowych.

Zmiany w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych upraszczają zasady lokalizacji radarów meteorologicznych. Pozwoli to zwiększyć ich liczbę, a co za tym idzie skuteczniej ostrzegać przed nadchodzącymi gwałtownymi zmianami w pogodzie. Dane uzyskiwane z tych urządzeń są bezpośrednim źródłem informacji o intensywności opadów, które mogą być przyczyną lokalnych podtopień. Służą też do tworzenia modeli powodziowych ułatwiających decyzje o lokalizowaniu budowli przeciwpowodziowych.

Ustawa o restytucji dóbr kultury trafi do podpisu prezydenta

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury. Celem ustawy jest efektywniejsze i szybsze odzyskiwanie bezprawnie utraconych zbiorów. Przyjęte rozwiązania mają również zwiększyć bezpieczeństwo prawne zbiorów publicznych i kościelnych, kolekcji i zabytków prywatnych na wypadek kradzieży lub przywłaszczenia. Zgodnie z ustawą, za restytucję dóbr kultury będzie odpowiedzialny minister kultury i dziedzictwa narodowego. Będzie on podejmować działania – w kraju i za granicą – mające na celu odzyskanie utraconych dóbr kultury.

Sejm powołał siedmiu członków komisji weryfikacyjnej

Decyzją Sejmu członkami Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, zostali: Sebastian Kaleta, Łukasz Kondratko, Robert Kropiwnicki, Paweł Lisiecki, Jan Mosiński, Bartłomiej Opaliński i Adam Zieliński.

Pięć projektów ustaw trafiło do dalszych prac w komisjach sejmowych

Prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1494) będą kontynuowane w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt dotyczy zasad przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce oraz stwarza podstawy do wymiany między urzędami danych dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Poselskim projektem zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1491) zajmie się Komisja Ustawodawcza. Projekt wprowadza – jako zasadę ustrojową – losowy przydział spraw sędziom oraz zasadę równego obciążenia sędziów sprawami. Ma to zapewnić równe i sprawiedliwe obciążenie pracą kadry orzeczniczej sądów oraz zagwarantować bezstronność stronom postępowań. Proponowana nowelizacja doprecyzowuje zasady składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń majątkowych oraz poszerza zakres danych zawartych w oświadczeniu. Do składania tych dokumentów mają być także zobowiązani dyrektorzy i zastępcy dyrektorów sądów. Ponadto projekt zmienia model powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów.

Senacką propozycją nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zajmą się posłowie z sejmowej Komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Głównym celem proponowanej nowelizacji jest stworzenie instrumentów prawnych umożliwiających usuwanie z przestrzeni publicznej pomników i nazw jednostek organizacyjnych gminy (m.in. szkół, przedszkoli) promujących komunizm lub inny system totalitarny. Projekt wprowadza zakaz wznoszenia pomników propagujących ustrój totalitarny. Pojęcie „pomniki” ma obejmować również: kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki.

Rządowym projektem nowego Prawa wodnego zajmą się Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt ma na celu wdrożenie unijnej ramowej Dyrektywy Wodnej. W projekcie uregulowano m.in. gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Proponowana ustawa reguluje także sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami jako mieniem Skarbu Państwa.

Nad poselską propozycją zmian w ustawie o pracownikach samorządowych będą pracowały Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Projekt zakłada likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województwa.

Inne decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach

Sejm zdecydował o zakończeniu na etapie pierwszego czytania nad poselskimi propozycjami zmian w Prawie o zgromadzeniach (druk nr 1496), Kodeksie pracy (druk nr 1498), Kodeksie postępowania administracyjnego (druk nr 1499) i ustawie o samorządzie gminnym (druk nr 1500). Posłowie dokonali też zmian w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1580).

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

W ostatnim dniu 42. posiedzenia Sejmu posłowie wysłuchali ponadto informacji rządu w sprawie efektów uszczelnienia systemu podatkowego i jego wpływu na wysokość dochodów budżetowych. O jej przedstawienie wnioskował KP Prawo i Sprawiedliwość. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza. Poinformował posłów m.in. o znaczącym wzroście dochodów podatkowych w okresie styczeń – kwiecień w ujęciu rok do roku. Dochody z VAT były wyższe o 34 proc. (o ok. 14,5 mld zł), z akcyzy o 3,6 proc. (0,7 mld zł), z PIT o 7,6 proc. (o 1,1 mld zł) a z CIT o 15 proc. (o 1,7 mld zł).

Przedstawiciele rządu odpowiadali na pytania poselskie w sprawie m.in. funkcjonowania programu bezpłatnych leków dla seniorów. Posłowie pytali też o straty w rolnictwie spowodowane gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Poselskie pytania dotyczyły też pomocy dla pszczelarzy w związku z masowym pomorem pszczół.

KKB_4222

KKB_3882 KKB_4133 KKB_4386 KKB_0534

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści