POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie trzech dni 84. posiedzenia Sejmu

17 lipca rozpoczęło się 84. posiedzeniu Sejmu. Pierwszego dnia obrad posłowie pracowali m.in. nad projektem wprowadzającym dodatek 500 zł miesięcznie dla dorosłych osób niepełnosprawnych będących w najtrudniejszej sytuacji. Sejm podjął też decyzję w sprawie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska.

I czytania

Sejm rozpoczął obrady od I czytania projektu o świadczeniu uzupełniającym dla dorosłych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Otrzymają one dodatek w wysokości 500 złotych. Dyskusję nad projektem rozpoczęło wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Dokument w imieniu rządu zaprezentował Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nad projektem będzie pracować Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Odbyło się również I czytanie projektu ustawy, który przewidujezastąpienie obowiązującego obecnie szczególnego rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia (split payment) stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP) w niektórych branżach. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Tadeusz Kościński. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.

Omawiany przez Sejm w I czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres co najmniej 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów. Dokument realizuje stanowisko Komisji Europejskiej. Projekt uzasadnił Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Sejm skierował dokument do dalszych prac w komisjach: Finansów Publicznych oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Sejm rozpatrzył też w I czytaniu projekt noweli Kodeksu wyborczego, który zakłada, że o ważności wyborów prezydenckich, do Sejmu, Senatu, do PE oraz ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest, Sąd Najwyższy będzie orzekał w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Dokument przedstawiła poseł Anna Kwiecień. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

Kontynuacja prac w Sejmie. II czytania

W środę posłowie w II czytaniu rozpatrzyli także obszerny projekt noweli Kodeksu postępowania karnego autorstwa resortu sprawiedliwości, który dotyczy m.in. usprawnienia postępowania karnego, dostosowania regulacji procesowych do rozwoju technologicznego i wyeliminowania błędów legislacyjnych w ustawie. Wraz z rządową propozycją posłowie omówili też senackie projekty zmian w Kodeksie postępowania karnego (druki nr 3134 i 3193). Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawił poseł Marek Ast. W związku z wniesieniem poprawek w II czytaniu projekty zostały ponownie skierowane do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Nowelizacja Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych przewiduje, że aplikantki adwokackie i radcowskie – które po zakończeniu aplikacji nie mogły przystąpić do egzaminu z powodu urodzenia dziecka – będą mogły zachować uprawnienia aplikanta przez dodatkowy rok. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawił poseł Marek Ast. Sejm zdecyduje o dalszych losach projektu w bloku głosowań.

Posłowie zajęli się w środę także nowelizacją ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, która wprowadza przepisy umożliwiające efektywniejsze funkcjonowanie systemu pomocy udzielanej uczestnikom działań sił zbrojnych RP poza granicami państwa. W imieniu Komisji Obrony Narodowej sprawozdanie przedstawił poseł Wojciech Buczak. Posłowie ponownie skierowali dokument do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, który posłowie rozpatrzyli w II czytaniu, ma na celu rozwój i integrację systemu usług społecznych na poziomie lokalnym. Zakłada tworzenie Centrów usług społecznych w celu zaspokajania przez gminę potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła poseł Joanna Borowiak. W związku ze zgłoszeniem w II czytaniu poprawek Sejm skierował projekt ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Posłowie pracowali w środę nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dokument dotyczy rozszerzenia zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zaspokajanie roszczeń za szkody osobowe z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia OC rolników – w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej – do wysokości obecnie obowiązującej sumy gwarancyjnej. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Jan Szewczak. W czasie II czytania zgłoszono do projektu poprawki, w związku z tym został ponownie skierowany do rozpatrzenia przez Komisję.

Nowelizacja ustawy o portach i przystaniach morskich ma służyć dostosowaniu przepisów krajowych do rozwiązań unijnych. Dokument ustanawia ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Sylwester Chruszcz. Sejm przystąpi do III czytania projektu w bloku głosowań.

Rządowa propozycja ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych wprowadza przepisy umożliwiające przyznawanie rekompensat pieniężnych (stanowiących pomoc publiczną) części przedsiębiorców z sektora energochłonnego (ok. 300 firm), których rentowność oraz konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego unijną polityką klimatyczno-energetyczną (chodzi m.in. o rosnące ceny zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych). Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawił poseł Maciej Małecki. W czasie II czytania złożono do projektu poprawki, w związku z czym został ponownie skierowany do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Sejm w II czytaniu rozpatrzył rządowy projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Nowe przepisy mają poprawić dostępność podmiotów publicznych i umożliwić osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z usług publicznych w sposób możliwie samodzielny. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Jerzy Polaczek. Sejm przystąpi do III czytania projektu ustawy w bloku głosowań.

Posłowie dyskutowali o zmianach w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Proponowane rozwiązania mają ograniczyć nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawił poseł Grzegorz Matusiak. Sejm skierował projekt do ponownego rozpatrzenia przez Komisję.

Rządowy projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dotyczy rozszerzenia katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła poseł Urszula Rusecka. Sejm przystąpi do III czytania projektu w bloku głosowań.

Sejm pracował nad nowelizacją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zniesienie warunku ukończenia 55. roku życia jako koniecznego do nabywania prawa do emerytury przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych. Zgodnie z zawartymi w dokumencie rozwiązaniami pracownicy mundurowi otrzymają prawo do emerytury po 25 latach służby. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł Grzegorz Adam Woźniak. W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt został ponownie skierowany do Komisji.

W II czytaniu posłowie omawiali przedstawiony przez Prezydenta projekt nowelizacji ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej. Propozycja rozszerza prawa policjantów, funkcjonariuszy SG i SW w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski. Sejm ponownie skierował projekt do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Sejm pracował w środę nad nowelizacją ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne. Projekt ma na celu zwiększenie pojemności magazynowych na poziomie oczekiwanym przez sektor naftowy w odniesieniu do pojemności na surowiec oraz na paliwa gotowe. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawił poseł Wiesław Krajewski. Sejm przystąpi do III czytania projektu w bloku głosowań.

Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu to kolejny rządowy projekt rozpatrzony przez Sejm w II czytaniu. Dokument zakłada wprowadzenie przepisów ułatwiających budowę kluczowej infrastruktury dystrybucyjnej, która umożliwi dostawę paliw gazowych z terminalu LNG w Świnoujściu do jak największej grupy odbiorców. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawiła poseł Ewa Malik. III czytanie projektu ustawy odbędzie się w bloku głosowań.

Sejm omawiał w II czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Proponowane zmiany mają umożliwić podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego urealnienie zakresu obowiązków związanych z realizacją NCW w najbliższych, kluczowych dla branży latach. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedstawił poseł Krzysztof Sitarski. Sejm przystąpi do III czytania w bloku głosowań.

Posłowie dyskutowali o senackim projekcie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, dotyczącym m.in. nałożenia na sprzedawców żywności o powierzchni sprzedaży powyżej 250m kw. obowiązku zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne, oraz wprowadzenia opłaty za marnowanie żywności oraz kar w przypadku nie zawarcia takich umów. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił poseł Paweł Kobyliński. W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt został ponownie skierowany do komisji w celu przestawienia sprawozdania.

Czwartek, 18 lipca, był drugim dniem 84. posiedzenia Sejmu. Tego dnia Izba przeprowadziła sześciogodzinną debatę dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 oraz udzielenia absolutorium Radzie Ministrów. Posłowie wysłuchali sprawozdań m.in. Najwyższej Izby Kontroli i Narodowego Banku Polskiego. Ponadto Izba kontynuowała pracę nad 16 projektami ustaw. Wśród nich znajdziemy m.in.: projekt o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; projekt noweli ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzający obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Sejm przeprowadził również dyskusję nad rządowym projektem ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletnich.  

Budżet 2018

Dyskusja, która zdominowała pracę Izby podczas drugiego dnia 84. posiedzenia Sejmu, dotyczyła sprawozdania z wykonania zeszłorocznego budżetu. Komisja Finansów Publicznych, reprezentowana na Sali Plenarnej przez posła Andrzeja Szlachtę, zaproponowała przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenie Radzie Ministrów absolutorium za ten okres. Poseł sprawozdawca w trakcie debaty podkreślił, żedeficyt budżetu państwa zmniejszył się z poziomu 1,3% PKB w 2017 r. do najniższego dotąd poziomu 0,5% PKB. Dodał też, iż budżet państwa po raz pierwszy w historii III RP zbliżył się do poziomu budżetu zrównoważonego. Pozytywną ocenę za wykonanie zeszłorocznego budżetu usłyszeli posłowie także od prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. Poinformował on, że Kolegium NIK, po zapoznaniu się z analizą wykonaniu budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r., podjęło uchwałę wyrażającą pozytywną opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów. W trakcie debaty głos zabrał również minister finansów Marian Banaś, który szczególną uwagę zwrócił na wzrost dochodów budżetu państwa. Rok do roku wyniósł on ponad 34 mln zł. W dużej mierze jest to zasługą wzrostu dochodów z tytułu podatku od towarów i usług. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.  

Izba przyjęła również informację Prezesa Rady Ministrów o poręczeniach i gwarancjach udzielnych przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego oraz zapoznała się z realizowanym w ubiegłym roku kierunkiem działań NBP, przedstawionym przez prezesa banku centralnego Adama Glapińskiego. Podkreślił on m.in., że inflacja pozostaje zgodna z przyjętym celem inflacyjnym.

Kontynuacja prac w Sejmie. II czytania

W czwartek posłowie w II czytaniu rozpatrzyli prezydencki projekt nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych, dotyczący m.in. usprawnienia odbywania posiedzeń zgromadzenia wspólników w spółkach poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej i jest oczekiwania przez przedsiębiorców spółek kapitałowych. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawił poseł Arkadiusz Mularczyk. III czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ma na celu zwiększenie przejrzystości oraz efektywności wymiany informacji w sprawach podatkowych, zgodnie ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Stanowisko Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach zaprezentował poseł Grzegorz Lorek. W czasie II czytania zgłoszono do projektu poprawki, w związku z tym został ponownie skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Nadzwyczajną ds. Zmian w Kodyfikacjach.
 
Sejm kontynuował pracę nad projektem o świadczeniu uzupełniającym, przewidującym przyznanie świadczenia w wysokości 500 zł miesięcznie osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Projekt został ponownie skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa oraz nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw były rozpatrywane przez Izbę łącznie. Pierwszy z projektów dotyczy sformułowania nowej matrycy stawki podatku VAT przy jednoczesnym uproszczeniu systemu stawek. W praktyce chodzi o prawidłowe przyporządkowanie towarów lub usług do stawek VAT. Drugi projekt zakłada obowiązkowe korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (split payment), którego stosowanie eliminuje oszustwa w VAT. Obowiązkowa forma tego podatku zastąpi tzw. mechanizm odwróconego obciążenia. Ze względu na zgłoszone poprawki projekty zostały ponownie skierowane do Komisji Finansów Publicznych.  

Posłowie dyskutowali również o nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. usprawnienie postępowań administracyjnych i skrócenie procedur związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej. Dla przedsięwzięć, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – wskazany organ zamiast wydania postanowienia będzie wydawał decyzję środowiskową. Jednocześnie – w określonych przypadkach – projekt zakłada zniesienie obowiązku udziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Projekt ponownie został skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Z kolei poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe przewiduje wprowadzenie przepisów umożliwiających ustawowe określenie funkcjonowania oddziałów przygotowania wojskowego – tzw. wojskowych klas mundurowych. Projekt został ponownie skierowany do rozpatrzenia przez połączone Komisje: Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisję Obrony Narodowej.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie pożarowej zakłada nadanie rangi ustawowej zadaniom związanym z szeroko pojętą ochroną oraz profilaktyką przeciwpożarową wykonywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną. Projekt wymienia m.in. takie działania, jak: organizowanie przedsięwzięć promujących sport i kulturę fizyczną, organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej czy propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy. Projekt został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu przedstawienia sprawozdania.

Posłowie zajęli się również kontynuacją prac nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt wprowadza zmianę kwoty bazowej służącej do obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych. W myśl projektu jej wysokości ma wzrosnąć z 3900 zł brutto do 4200 zł brutto. Zmiana dotyczy okresu od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. III czytanie ustawy obędzie się w bloku głosowań.  

Następnym punktem poddanym pod debatę był rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Przewiduje on wprowadzenie pakietu zmian służących przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Proponowane ułatwienia maja służyć pacjentom, jak np. możliwość założenia w placówce podstawowej opieki zdrowotnej Internetowe Konto Pacjenta, złożenia zdalnie deklaracji wyboru lekarza, wystąpienie zdalnie o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego czy skorzystanie z rejestracji w placówce medycznej przy pomocy aplikacji mObywatel. Z kolei w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez środowisko medyczne możemy przykładowo wymienić wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego, wydłużenie okresu realizacji e-recepty do 360 dni i wiele innych. Do III czytania projektu Izba przystąpi w bloku głosowań.  

Rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie rozwiązania usprawniającego działanie modelu upadłości konsumenckiej m.in. poprzez umożliwienie ogłoszenia upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego – komisarza. Do III czytania projektu Izba przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zakłada powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem jako organu opiniodawczo-doradczego Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Rada będzie stanowić forum dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społecznymi i instytucjami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin, które obecnie nie posiadają zinstytucjonalizowanego sposobu komunikacji z administracją rządową szczebla centralnego. III czytanie ustawy obędzie się w bloku głosowań.  

Celem Poselskiego projekt nowelizacji ustawy – Prawo Konsularne jest usprawnienie polskiej służby konsularnej. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie odstępstwa od obowiązku zdawania egzaminu konsularnego oraz uczestniczenia w szkoleniu przedegzaminacyjnym w dwóch przypadkach. Po pierwsze dla kandydata, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę wyznaczenia do pełnienia funkcji konsularnych złożył z wynikiem pozytywnym egzamin konsularny w związku z wcześniejszym wyznaczeniem na urzędnika konsularnego. Również dla kandydata, który w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed datą wyznaczenia na urzędnika konsularnego zaprzestał wykonywania funkcji konsularnych w związku z wcześniejszym ich pełnieniem. III czytanie ustawy obędzie się w bloku głosowań.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r. reguluje współpracę między Stronami w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnych przestępstw. Zawiera szczegółowe rozwiązania dotyczące dostępu do baz danych zawierających dane daktyloskopijne, przewiduje możliwość wnioskowania Strony o przeszukanie przez drugą Stronę własnych baz DNA, reguluje kwestie ochrony przekazywanych danych osobowych, określa „inne formy współpracy”.  III czytanie ustawy obędzie się w bloku głosowań.  

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o  odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on realizację dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Założono także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, co powinno skutkować – w perspektywie długofalowej – zapewnieniem stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu cen energii na możliwie niskim poziomie. Możliwe będzie także przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) będącej przedmiotem sprzedaży w 2019 r. przez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Projekt skierowano do dalszych prac w Komisji Energii i Skarbu Państwa.  

I czytania

Rządowy projekt ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15 przewiduje powołanie niezależnego od organów władzy publicznej organu – Państwowej Komisji. Będzie ona prowadzić czynności mające na celu wyjaśnienie przypadków nadużyć seksualnych. Przedmiotem zainteresowania Komisji będzie także identyfikacja zaniedbań i zaniechań organów państwa, a także organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i leczeniem, a także samorządów zawodowych, kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych, oraz osób prywatnych w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów, do których zadań należy ściganie przestępstw bądź opieka i ochrona małoletnich, Komisja zostanie wyposażona w instrumenty mające na celu zapewnienie niezwłocznej reakcji organów państwa, a w przypadku stwierdzenia uchybień będzie podejmować działania mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych nadużyć. Projekt zakłada siedmioosobowy skład Komisji: trzy osoby wskaże Sejmu, jedną – Senat, Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów oraz Rzecznik Praw Dziecka. Projekt został skierowany do Komisji Ustawodawczej.  

I czytanie rządowego projektu nowelizacji niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Projekt przedstawia 50 punktowych zmian w 66 ustawach w szeroko pojętym prawie gospodarczym. Projekt przewiduje rozwiązania, które przyspieszą i usprawnią procedury administracyjne, zmniejszą częstotliwość obowiązków sprawozdawczych oraz uwolnią potencjał do dalszego rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza mikro-, małych i średnich firm. Zaproponowano ponad 50 uproszczeń. Są to m.in.: wprowadzenie tzw. prawa do popełnienia błędu, wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie czy rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców, kolejne ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw czy rozszerzenie definicji rzemieślnika. Projekt skierowano do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji.  

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści