POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

83. posiedzenie Sejmu

Rozpoczęcie prac parlamentarnych nad likwidacją PIT dla osób do 26. roku życia, nową Ordynacją podatkową i ustanowieniem Rzecznika Praw Podatnika, a także zwiększenie pomocy dla weteranów misji zagranicznych, szczególnie tych najciężej poszkodowanych – to niektóre z tematów, podjętych we środę, podczas pierwszego dnia 83. posiedzenia Sejmu. Izba kontynuowała także debatę o tzw. ustawie frankowej, inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Posłowie przyjęli ponadto sprawozdanie z działalności KRRiT i Rady Mediów Narodowych za rok 2018. Ślubowanie złożyła poseł Alicja Dąbrowska.


Kontynuacja prac parlamentarnych. II czytania

Sejm debatował nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych wobec prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji, które przedstawił poseł Tadeusz Cymański. Projekt dotyczy zmiany mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych. Posłowie będą kontynuować prace nad projektem w KFP.

W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt specustawy o Westerplatte trafił ponownie do Komisji Infrastruktury. Wniesiony przez posłów projekt zakłada usprawnienie przygotowania i realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 ‒ Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Według wnioskodawców ochrona oraz właściwe zagospodarowanie Pola Bitwy na Westerplatte ma na celu zachowanie unikatowych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych, symbolizujących bohaterstwo oraz ofiarę poniesioną przez polskiego żołnierza. Rewitalizacja i rewaloryzacja Westerplatte może więc przebiegać jedynie w oparciu o poszanowanie kontekstu miejsca oraz wnikliwą analizę historii w odniesieniu do konkretnych reliktów Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz zmian przestrzennych jakie miały miejsce na półwyspie Westerplatte od czasów powstania Składnicy aż do chwili obecnej. Stan w jakim obecnie znajduje się półwysep Westerplatte nie gwarantuje odwiedzającym, zarówno z Polski, jak i ze świata, wyobrażenia o celu powstania, funkcjonowaniu i znaczeniu obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej dla polskiej historii oraz dla Polaków w trakcie wojny i po jej zakończeniu. W dyskusji parlamentarnej wziął również udział wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Projekt noweli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ma na celu zapewnienie całemu społeczeństwu niezakłóconego dostępu do telekomunikacji, który ma być osiągnięty m.in. poprzez obniżenie kosztów inwestycji telekomunikacyjnych. Ułatwienia te będą również dotyczyły planowanych inwestycji w technologię 5G, która będzie wymagała budowy bardzo wielu nowych stacji bazowych. Projekt trafił ponownie do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Sejm kontynuował prace nad stworzeniem systemu instytucji rozwoju o nazwie Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, który ma wesprzeć realizację programów rozwojowych rządu. Projekt skierowano ponownie do komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Finansów Publicznych.

Uproszczenie i  usprawnienie administracyjne postępowania egzekucyjnego oraz zapewnienie wzrostu efektywności egzekucji – to główne cele rozpatrzonego przez Izbę w II czytaniu projektu nowelizacji postępowania egzekucyjnego w administracji oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdanie z I czytania, które przeprowadziły Komisja Finansów Publicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawił poseł Andrzej Szlachta. Decyzją posłów III czytanie odbędzie się w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw  ma wprowadzić rozwiązania, umożliwiające wykorzystanie narzędzi informatycznych do odbiurokratyzowania obrotu olejem opałowym. Sprawozdanie przedstawił poseł Andrzej Kosztowniak. Projekt trafił do III czytania, które przeprowadzone zostanie w bloku głosowań.

Komisja Gospodarki i Rozwoju będzie ponownie kontynuować pracę nad rządowym projektem zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Projekt noweli umożliwi Prezesowi UOKiK bardziej elastyczne kształtowanie struktury wewnętrznej UOKiK – w szczególności w odniesieniu do delegatur UOKiK, poprawę skuteczności wykrywania naruszeń przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez dostęp do tajemnic prawnie chronionych, takich jak tajemnica skarbowa i tajemnica bankowa.

W Komisji Finansów Publicznych ponownie będzie rozpatrywany projekt wzmacniający nadzór publiczny nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce.

Poseł Anna Paluch była sprawozdawcą w debacie nad projektem nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Projekt dotyczy dodania definicji oraz uszczegółowienia przepisów, tak aby ich interpretacja nie budziła wątpliwości, dostosowania terminów przewidzianych ww. ustawą do panujących realiów, zwiększenia wsparcia ministra właściwego do spraw środowiska przez jednostki nadzorowane, dostosowania obowiązków informacyjnych i przepływu informacji między prowadzącymi instalację a organami, a także między samymi organami. Projekt ponownie skierowano do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczący zgodnie z uzasadnieniem – m.in. zmian w ustawie o VAT nakierowanych na uszczelnienie systemu VAT oraz zmian w Ordynacji podatkowej związanych z uwzględnieniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w katalogu podmiotów, którym mogą być udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową skierowano do III czytania, które będzie miało miejsce w bloku głosowań

W wyniku dyskusji nad rządowym projektem dotyczy wprowadzenia rozwiązań mobilizujących dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie oraz zniechęcenia do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłat projekt skierowano ponownie do komisji KFP i GOR.

Połączone sejmowe komisje Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej ponownie zajmą się pracami nad projektem noweli o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zwiększającym kontrolę gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz selektywne zbieranie odpadów komunalnych.


I czytania

Podniesienie dodatku dla poszkodowanych weteranów, kompleksowa opieka medyczna dla weteranów  z co najmniej 30 proc. uszczerbkiem na zdrowiu,  ulgi w komunikacji publicznej oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy to zmiany, które chce wprowadzić rząd w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa. Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych ma być realizowane również przez przyznanie prawa do udziału w turnusach readaptacyjno-kondycyjnych, szerszy dostęp do turnusów leczniczo-profilaktycznych. Weterani będą mieli także pierwszeństwo w umieszczeniu w Domu Emeryta Wojskowego oraz Domu Weterana ze zmniejszeniem odpłatności weterana poszkodowanego za pobyt w Domu Weterana. Projekt uzasadnił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Posłowie zdecydowali, że procedowaniem zmian zajmie się Komisja Obrony Narodowej.

Po debacie posłowie skierowali projekt o zerowym PIT do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Uzasadnienie do projektu przedstawił wiceminister finansów Leszek Skiba, a wcześniej głos zabrał Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł – odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Dzięki nowym przepisom osoby poniżej 26. roku życia będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie.

Łącznie rozpatrzono projekty rządowych ustaw o Ordynacji podatkowej i przepisy ją wprowadzające oraz projekt powołujący Rzecznika Praw Podatnika. Funkcjonowanie rzecznika ma przyczyniać się do zmiany oraz kształtowania nowych standardów funkcjonowania administracji skarbowej. W projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podatnika, która stanowi przyjazny i dostępny przewodnik po prawie podatkowym dla każdego. Z kolei projekt nowej ordynacji podatkowej przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków. Postuluje się również uporządkowanie mechanizmów chroniących pozycję podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Są to m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, formy załatwiania spraw podatkowych na zasadzie konsensusu (umowy podatkowe, mediacje, konsultacje skutków podatkowych transakcji), przepisy chroniące podatnika w przypadku zastosowania się do informacji organów podatkowych, zakaz orzekania na niekorzyść podatnika przy ponownym rozpatrywaniu sprawy w postępowaniu odwoławczym, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, możliwość rezygnacji z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu, czy dłuższe terminy do wniesienia odwołania i zażalenia. Uzasadnienie przedstawił wiceminister Leszek Skiba. Nad projektem pracować będzie dalej Komisja Finansów Publicznych.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący wprowadzenie nowej matrycy stawek tego podatku, mający uprościć ich stosowanie, zakładający zmiany stawek dla niektórych produktów również trafił do Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie rozpoczęli także procedowanie rządowego projektu zmian w kodeksie spółek handlowych, który przewiduje obowiązkową dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji, w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Prace nad zmianami kontynuować będzie komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach. Uzasadnienie przedstawił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Zwiększeniu efektywności i skuteczności poboru podatków służyć będą przepisy dotyczące m.in.: wprowadzenia efektywnego modelu postępowania podatkowego, nowego postępowania uproszczonego, wprowadzenia zasady ugodowego załatwiania spraw, upowszechnienia stosowania komunikacji elektronicznej czy uporządkowania zasad stosowania i miarkowania kar porządkowych.

W czwartek 4 lipca posłowie zakończyli 83. posiedzenie Sejmu. Izba tego dnia pracowała m.in. nad wsparciem dla frankowiczów i kredytobiorców, zerowym PIT dla osób do 26. roku życia, zapobieganiem zatorom płatniczym oraz specustawą, która ma zapewnić usprawnienie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. Kolejne – 84. posiedzenie Sejmu – zaplanowano w dniach 17 – 19 lipca. W tygodniu poprzedzającym (8 – 12 lipca) odbędą się posiedzenia zespołów i komisji, w tym Śledczej ds. VAT.

III czytania – ustawy przyjęte przez Sejm

Wieczorem w czwartek, podczas bloku głosowań, posłowie przyjęli ustawy dotyczące:
– wsparcia kredytobiorców (projekt prezydencki) znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Zakłada ona m.in. uelastycznienie zasad udzielania pomocy z tzw. Funduszu Wsparcia posiadaczom kredytów, którzy są w trudnej sytuacji. Pomoc będzie większa i będzie udzielana dłużej, niż było to w pierwotnej ustawie z 2015 r.;
– wydłużenia okresu nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości do 2022 r. i rozszerzenie ram czasowych działania Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. Był to projekt prezydencki;
– postępowania egzekucyjnego w administracji. Nowe prawo upraszcza i usprawnia procedury z tym związane. Jest to realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. o maksymalnej wysokości opłat za egzekucję administracyjną;
– systemu instytucji rozwoju. Ustaw dot. sześciu państwowych placówek, określanych jako instytucje rozwoju, które będą współpracować w ramach tworzonej ustawą Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju;
– systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Regulacje uszczelnią system obrotu olejem opałowym. Nastąpi też odbiurokratyzowanie obrotu tym paliwem;
– systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa wdraża unijne przepisy dyrektywy NEC w sprawie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego;
– inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; 
– wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ustawa zakłada wdrożenie sieci 5G, ma ułatwić m.in. budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach;
– ochrony konkurencji i konsumentów. Nowe przepisy pozwolą walczyć z dyskryminacją klientów na rynku unijnym ze względu na przynależność państwową;
– biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz nadzoru publicznego. Ustawa zakłada wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich. Przewiduje powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego;
– podatku od towarów i usług. Nowe rozwiązania przewidują m.in zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK, a także uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym oraz eliminację nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi;
– ograniczenia zatorów płatniczych, rozwiązania uchwalonych przepisów to: skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory; obowiązek dla największych firm raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych; ulga na złe długi w PIT i CIT;
– utrzymania czystości i porządku w gminach. Ustawa przewiduje wyższe opłaty (od dwóch do czterech razy więcej) dla osób, które nie segregują odpadów;
– podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa przewiduje zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Dochody takich podatników do kwoty 85,5 tys. zł będą zwolnione z PIT. Regulacja ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r.
– bezpieczeństwa morskiego. Przepisy zakładają m.in. sprawniejsze przekazywanie służbom ratowniczym informacji o liczbie pasażerów na statku w razie wypadku, mają także zapewnić jednolite zasady przeprowadzania inspekcji na statkach pasażerskich;
– programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020;
– zawodów pielęgniarki i położnej. Kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia będzie mogło być prowadzone w formie niestacjonarnej;
– prawa energetycznego. Nowelizacja traktuje o zasadach ustalania operatora na gazociągu jamalskim. Jeżeli właściciel gazociągu i operator nie uzgodnią nowej umowy, Prezes URE wyda decyzję, która zastąpi umowę;
– odpadów. Posłowie opowiedzieli się za większością poprawek Senatu, legislacyjnych i doprecyzowujących, do noweli ustawy o odpadach, która przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie;
– Kodeksu postępowania cywilnego. Posłowie przyjęli 16 poprawek Senatu do nowelizacji kpc, w tym poprawkę zakładającą wykreślenie opłaty dodatkowej wnoszonej przez adwokatów za niewłaściwe opłacenie zaskarżenia. Nowelizacja wraz z poprawkami trafi do Prezydenta.

Pozostałe decyzje Izby

Przez aklamację posłowie przyjęli uchwałę upamiętniającą przypadającą w tym roku 100. rocznicę Traktatu Wersalskiego. “Stwierdzał fakt niepodległości państwa polskiego, nakreślił zachodnie granice II Rzeczypospolitej i uznał dostęp Polski do morza” – napisano w dokumencie. Posłowie oddali hołd polskim delegatom na konferencję pokojową w Paryżu: premierowi Ignacemu Paderewskiemu i Romanowi Dmowskiemu. “Ich podpisy złożone 28 czerwca 1919 r. pod dokumentem wersalskim przypieczętowały powrót Rzeczypospolitej na mapy i ukoronowały wieloletnią pracę w celu odbudowania państwa” – podkreślono w uchwale.
Posłowie przyjęli także uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Marszałek Sejmu będzie mógł uchylić swoją decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Izby do czasu wniesienia przez posła odwołania.
Jan Dziedziczak (PiS) został przewodniczącym, a Anita Czerwińska (PiS), Lech Kołakowski (PiS), Piotr Apel (Kukiz’15), Agnieszka Pomaska (PO-KO), Cezary Tomczyk (PO-KO) zostali wiceprzewodniczącymi Komisji ds. Unii Europejskiej.
Posłowie odrzucili sprawozdanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli z działalności Izby w 2018 r.
Sejm przyjął sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nabywania nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców.
Wiktor Klimiuk, radny m. st. Warszawy, został wybrany przez Sejm na nowego członka komisji weryfikacyjnej do ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści