POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

53. posiedzenie Sejmu

Podczas 53. posiedzenia Sejm odrzucił wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szyło.

Posłowie uchwalili m.in.:

zmiany w budżecie. Narodowy Fundusz Zdrowia otrzyma z budżetu państwa dotację na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wobec poszczególnych świadczeniodawców w danym zakresie do wysokości 1 mld zł. Dodatkowe środki, w formie dotacji celowej do 100 mln zł, mają trafić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację pomocy finansowej dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez nich działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

ustawę o rynku mocy, która wprowadza w Polsce dwutowarowy rynek energii elektrycznej. Towarami będą zarówno energia, jak i gotowość do jej dostarczania.
Znowelizowano również ustawę o prawie restrukturyzacyjnym oraz kodeks postępowania administracyjnego.
ustawę 0 Służbie Ochrony Państwa, na mocy której powstanie nowa formacja ochronna. Projekt jest próbą odpowiedzi na liczne zastrzeżenia i zaniedbania wykazane w audycie z grudnia 2015. Konieczność przedłożenia projektu uzasadnia również  charakter współczesnych zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa m.in. terroryzm międzynarodowy.
Znowelizował ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Sejm uchwalił nowelę Kodeksu karnego rozszerzającą granice obrony koniecznej.
Cel: pełna realizacja prawa do obrony koniecznej, szczególnie w sytuacji naruszenia miru domowego; odstąpienie od skierowania sprawy do sądu i wymierzenia kary obywatelowi w przypadku przekroczenia przez niego granic obrony koniecznej w sytuacji zaatakowania napastnika wdzierającego się do jego domu, mieszkania czy na posesję.
posłowie zdecydowali o przyznaniu dotacji na renowację Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej na Woli.
projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest to odpowiedź na szerokie niepokoje społeczne związane z reformą wymiaru sprawiedliwości. Ma odbudować zaufanie społeczne między obywatelami a organami wymiaru sprawiedliwości. Ma na celu przebudowę wadliwej rzeczywistości  wymiaru sprawiedliwości, dekomunizację oraz uwrażliwienie środowiska sędziowskiego na potrzeby obywateli, przejawiające się nie tylko w formalnej sprawiedliwości, ale i zrozumieniu oraz sprawiedliwym rozstrzyganiu spraw. SN będzie z udziałem ławników badał skargi nadzwyczajne na prawomocne wyroki sądów od 1997 r. Powstanie w nim autonomiczna Izba Dyscyplinarna, w której też będą orzekać ławnicy.
projekt o Krajowej Radzie Sądownictwa,  który ma na celum.in. poprawę reprezentatywności KRS przez zwiększenie udziału w niej sędziów niższych szczebli instancyjnych, a także większą transparentność prac Rady. Sędziów będzie wybierał Sejm

KKB_5511

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści