POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

29. posiedzenie Sejmu RP

Podczas 29. posiedzenia Sejm przyjął:

ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

tzw. ustawę okołobudżetową 

ustawę o ustanowieniu Krzyża Wschodniego. 

nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

nowelizację ustawy o ochronie zabytków

nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  

nowelizację ustawy o paszach

nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

nowelizację ustawy o transporcie drogowym

tzw. małą ustawę o innowacyjności

 

Ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ma zapewniać pomoc dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Jej cel to ułatwienia i skoordynowana pomoc w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym do diagnostyki prenatalnej, oraz dostęp do instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wsparcie ma też obejmować m.in. pomoc psychologiczną oraz prawną. Pomoc będzie skierowana także do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Także dzieci i młodzież posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych będą mogły z niego korzystać. Ustawa przewiduje też m.in., że dzieci do 18. roku życia z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie ich rozwoju lub w czasie porodu, mogłyby korzystać ze świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dzieci poza kolejnością. Dostępną pomocą kierować będzie asystent rodziny, będzie on tzw. przewodnikiem po systemie. Ponadto ustawa przewiduje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie to nie będzie podlegało egzekucji oraz nie będzie wliczane do dochodu uprawniającego do uzyskania pomocy społecznej.

Ustawa okołobudżetowa zapewnia utrzymanie na dotychczasowym poziomie podstaw naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Analogiczne rozwiązania obejmą też pracowników uczelni publicznych oraz nauczycieli.

Krzyż Wschodni to odznaczenie, które będzie przyznawane obcokrajowcom ratującym Polaków prześladowanych na Wschodzie w latach 1937-1959

Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ma na celu jawność oświadczeń majątkowych sędziów oraz walkę z przewlekłością postępowań sądowych. Zdecydowano,  że oświadczenia majątkowe sędziów będą jawne i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego reguluje prawa i obowiązki sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz kwestie immunitetu i odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Ustawa o ochronie zabytków oraz ustawa o muzeach wprowadza techniczne zmiany niezbędne dla zapewnienia spójności ustawy z obowiązującymi przepisami.

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ujednolica zasady znakowania produktów rolno-spożywczych znakiem „Produkt polski”. Producent będzie mógł użyć tego znaku, jeżeli wyprodukowany przez niego artykuł rolno-spożywczy powstał w Polsce i z rodzimych składników. W myśl nowelizacji, taki produkt nie będzie mógł też zawierać więcej niż 25 proc. surowców importowanych. Wzór znaku „Produkt polski” określi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inne stosowane do tej pory logotypy będą mogły pozostać w obrocie do 31 grudnia 2017 r.

Ustawa o paszach przesuwa z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2019 r. wejście w życie zakazu stosowania GMO w paszach dla zwierząt.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej  przewiduje m.in., że obowiązkowe szczepienia ochronne będą finansowane z budżetu państwa.

Ustawa o transporcie drogowym ma na celu utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

 Mała ustawa o innowacyjności wprowadza spójny system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej.

1-030

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści