POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

27. posiedzenie Sejmu: głosowane ustawy

Podczas 27. Posiedzenia Sejmu:

 • uchwalono zmiany w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego dot. Zasad przyjmowania na stanowiska kierownicze. Prezesa AMW będzie powoływał premier na wniosek szefa MON, a zastępców prezesa AMW – Minister Obrony Narodowej
 • uczczono pamięć Jana Religi – zmarłego posła Prawa i Sprawiedliwości VI kadencji
 • uchwalono tzw. małą ustawę innowacyjną, wprowadzającą spójny system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej m.in. dzięki ulgom. Zakłada ona zniesienie (od 1 stycznia 2017 r.) podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki
 • Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu 12 grudnia 2015 r. W ustawie Sejm wyraża zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP tego porozumienia
 • posłowie zdecydowali o przyznaniu osobom, które opiekowały się osobami niepełnosprawnymi, a po śmierci podopiecznych utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne
 • uchwalono nowelizację ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy umożliwią wymianę informacji między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów w zakresie niezbędnym do tworzenia analiz, prognoz i modeli prognostycznych i weryfikacji danych własnych obu instytucji
 • Sejm znowelizował ustawę o transporcie drogowym. Celem nowelizacji jest utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zgodnie z nowymi przepisami rejestr zostanie połączony przez punkt kontaktowy z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ma to umożliwić wymianę danych
 • posłowie uchwalili także nowelizację ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw. Ma ona na celu stworzenie ministrom właściwym do spraw gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej instrumentów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań
 • podjął uchwałę w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi. Uchwała zawiera stanowisko Sejmu RP w sprawie kompleksowej umowy handlowej CETA. Zaznaczono w niej, że umowa CETA obejmuje sprawy leżące w zakresie kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej i w związku z tym  powinna być traktowana jako umowa mieszana
 • Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

 

 • dscf4356
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści