POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy będzie miał siedzibę w Przemyślu

Ukazał się projekt zarządzenia ministra rozwoju i finansów, według którego siedzibą Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz siedzibą Filii Krajowej Szkoły Skarbowości będzie Przemyśl, gdzie od 90 lat mieści się główna w regionie siedziba służb celnych, czyli Izba Celna.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada powołanie (od 1 marca 2017 r.) Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „KAS”, w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, czyli powołanie administracji skonsolidowanej. KAS będzie podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

W uzasadnieniu projektu czytamy m.in., że w obecnym stanie prawnym administracja podatkowa, celna i skarbowa zajmujące się gromadzeniem dochodów budżetowych w ramach administracji rządowej posiadają strukturę terenową rozproszoną, skupioną w trzech niezależnie funkcjonujących pionach: administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych), Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 141 oddziałami celnymi), kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej).

Rozproszenie i powielanie niektórych zadań związanych z procesem poboru należności podatkowych i celnych w ramach poszczególnych służb (np. kontrola prawidłowości realizacji obowiązków podatkowych i celnych, postępowanie egzekucyjne) powoduje, iż nie jest możliwe ich realizowanie w sposób spójny i jednolity, a zarazem z optymalnym wykorzystaniem dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych.

Utrzymywanie aktualnego stanu, w którym administracja podatkowa, celna i skarbowa nie działa według jednolitych procedur, wywiera niewątpliwie negatywny wpływ na stopień ściągalności należnych zobowiązań podatkowych i ukształtowanie budżetu państwa, a zatem na możliwości wykonywania funkcji państwowych przez jednostki administracji rządowej, a także na poziom dobrowolności w wypełnianiu zobowiązań o charakterze powszechnym.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści