POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sprawozdanie z udzielania porad prawnych w okresie 01.10.2016 – 31.10.2016

 

Biuro Interwencji i Porad PIS w Przemyślu przy Biurze Poselskim Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Przemyślu w okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r. udzielało porad prawnych dotyczących spraw związanych z poniższą tematyką:

 1. prawa karnego i wykroczeniowego;
 2. ogólnego zakresu prawa cywilnego;
 3. prawa rodzinnego;
 4. prawa administracyjnego;
 5. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Z uwzględnieniem powyższych punktów porady dotyczyły:

Ad 1. Z zakresu prawa karnego i wykroczeniowego:

 • zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia;
 • zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa uporczywego nękania;
 • wznowienia procesu karnego;

 Ad 2. Z zakresu ogólnego prawa cywilnego:

 • zasiedzenia;
 • niezgodności treści księgi wieczystej ze stanem prawnym
 • egzekucji komorniczej;
 • długów spadkowych;
 • ubezwłasnowolnienia;
 • przymusowego skierowania na leczenie odwykowe;
 • zwrotu należności;
 • złożenia wniosku o zezwolenie na złożenie pisma przygotowawczego;
 • zażalenia na czynności komornicze;
 • sprzeciwu od nakazu zapłaty;
 • skargi pauliańskiej.

Ad 3. Z zakresu prawa rodzinnego:

 • separacji;
 • alimentów oraz przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Ad 4. Z zakresu prawa administracyjnego:

 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 • wykupu mieszkania za bonifikatą.

Ad. 5 Z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • kwestii rozwiązania umowy za porozumieniem stron a osiągnięciem wieku emerytalnego;
 • przebiegu sprawy sądowej o ustalenie prawa do emerytury;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ze spraw, w których pomocy udzielało Biuro Interwencji i Porad, kwestią wartą omówienia jest ubezwłasnowolnienie. Ubezwłasnowolnienie to częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych, które dopuszczalne jest jedynie po przeprowadzeniu postępowania przez sąd. O ubezwłasnowolnieniu  całkowitym orzeka się, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem, natomiast o ubezwłasnowolnieniu częściowym – jeżeli  z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, a stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

Do wniosku o ubezwłasnowolnienie należy dołączyć dokumenty uprawdopodabniające istnienie choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub występowanie innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Jest to jedno z poważniejszych postępowań, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych sądowych psychiatry lub neurologa oraz psychologa. Mimo iż to sąd wydaje wyrok w przedmiotowej sprawie, sądowa opinia lekarska jest najważniejszym dowodem. Ubezwłasnowolnienie jest zawsze ostatecznością, gdyż ingeruje w podstawowy przymiot jednostki, jaką jest zdolność i możliwość samodzielnego kierowania swoim postępowaniem, dlatego warto sprawę o złożenie takiego wniosku skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem bądź skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

Podsumowując niniejsze sprawozdanie, w październiku przeważały sprawy cywilne w ogólnym znaczeniu tego słowa. Sprawy dotyczyły zarówno etapów przedsądowych, sądowych, jak i egzekucyjnych, co świadczy o tym,  że pomoc prawna jest niezbędna zarówno w bieżących sprawach życia codziennego, jak konkretnych postępowań sądowych, z którymi osoby poszukujące pomocy nie mają styczności i nie wiedzą, jak podchodzić do zagadnień z nimi związanych.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści