POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sprawozdanie z udzielania porad prawnych w okresie 01.09.2016 – 30.09.2016

Biuro Interwencji i Porad PIS w Przemyślu przy Biurze Poselskim Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego od 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r. udzielało porad prawnych dotyczących spraw związanych z poniższą tematyką:

 1. prawa karnego i wykroczeniowego;
 2. ogólnego zakresu prawa cywilnego;
 3. prawa rodzinnego;
 4. prawa administracyjnego;
 5. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 6. prawa gospodarczego i handlowego.

Z uwzględnieniem powyższych punktów porady dotyczyły:

Ad 1. Z zakresu prawa karnego i wykroczeniowego:

 • sporządzenia wniosku o sporządzenie kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wykroczeniowej;
 • kwestii ustanowienia obrońcy w sprawie przestępstwa znęcania się;
 • nielegalnej wycinki drzew;
 • sporządzenie apelacji w sprawie wykroczeniowej w związku z wymierzoną karą nagany;
 • przestępstwa zniewagi i zniesławienia;

 Ad 2. Z zakresu ogólnego prawa cywilnego:

 • wady oświadczenia woli – działania pod wpływem błędu
 • naruszenia prawa własności nieruchomości
 • możliwości rozwiązania umowy o usługi telekomunikacyjne
 • stwierdzenia nabycia spadku i kolejności dziedziczenia
 • dopuszczenia dowodu z zeznań świadka – możliwości jego wycofania;
 • zbiegu egzekucji komorniczych, właściwości komornika;
 • wglądu do akt sprawy;
 • zasiedzenia;
 • umorzenia długu – kwestii porozumienia się z wierzycielem o ustalenie planu spłat;
 • legitymacji czynnej i biernej w postępowaniu sądowym;
 • dopuszczeniu dowodu z prywatnej opinii biegłych sądowych;
 • wezwania do zapłaty, niemożliwości wniesienia pozwu bez ustalenia danych osobowych dłużnika;
 • przesłanek ubezwłasnowolnienia;
 • zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po odnalezieniu testamentu;
 • zezwolenia na wgląd do akt sprawy;
 • odwołania dożywocia, zmiany dożywocia na rentę;
 • zabezpieczenia roszczenia;
 • dziedziczenia testamentowego, zachowku
 • sporządzenia wezwania do zapłaty;

Ad 3. Z zakresu prawa rodzinnego:

 • wniosku o odrzucenie spadku imieniem małoletnich dzieci – uzyskania zgody sądu rodzinnego do dokonania tej czynności;
 • uznania ojcostwa wraz z ustaleniem alimentów;
 • sprawy kontroli pracownika Miejskiego Ośrodkowa Pomocy Społecznej nad opieką nad małoletnimi dzieci;

Ad 4. Z zakresu prawa administracyjnego:

 • wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej;
 • wezwania do usunięcia naruszenia prawa w kwestii bezczynności organu
 • prośby do organu o wycięcie drzew zagrażających sąsiedniej posesji;
 • sporządzenia pisma w sprawie ustalenia warunków zabudowy, co do rozbudowy domu sąsiada;

Ad. 5 Z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • kwestii połowy świadczenia rentowego przy pobieraniu emerytury wojskowej;
 • przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika w sprawie o rentę;
 • odwołania od decyzji w sprawie renty;
 • kwestii renty rodzinnej po zmarłym małżonku;

Ad. 6 Z zakresu prawa gospodarczego i handlowego:

 • skutków nieprawidłowo wniesionego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego i jego zwrotu

Ze spraw poruszanych w Biurze Interwencji i Porad po raz pierwszy zgłosiła się strona ze sprawą z zakresu prawa handlowego. Kwestia dotyczyła nieprawidłowego wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sąd Rejestrowy ma dwie możliwości:

 • może wydać zarządzenie wzywające do usunięcia braków formalnych, jeżeli są one usuwalne, np. brak przedłożenia dokumentu innego niż formularze KRS;
 • może wydać zarządzenie o zwrocie wniosku, gdy formularze są źle wypełnione lub nie dokonano opłaty za wpis;

W przedmiotowej sprawie zachodziły oba powyższe przypadki, wobec czego Sąd zarządził zwrot wniosku. Gdyby strona zgłosiła się w terminie tygodniowym od dnia otrzymania wniosku, braki te można byłoby uzupełnić, aczkolwiek nawet nieuzupełnienie ich w tym terminie nie zamyka drogi do rejestracji. Jeśli dokumenty nie zostały jeszcze zwrócone przez Sąd (ponieważ zarządzenie o zwrocie wniosku nie jest równoznaczne z odesłaniem dokumentów), można ponownie uzupełnić właściwe formularze i uzupełnić braki, a następnie powołując się na sygnaturę akt i zalegające dokumenty oraz opłatę w aktach sprawy, ponownie złożyć wniosek.

Osoby zgłaszają się do Biura Interwencji i Porad, często chcąc uzyskać pomocy dotyczącej zachowku.

Zachowek jest to ustawowa forma ochrony interesów najbliższych spadkobierców ustawowych przed krzywdzącym dla nich rozporządzeniem spadkodawcy na wypadek śmierci. Osobami najbliższymi spadkodawcy uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Co do zasady, zachowek przysługuje w wysokości połowy udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli jednak uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni, to wysokość zachowku wynosi dwie trzecie wartości takiego udziału

We wrześniu liczba udzielonych porad po raz kolejny przekroczyła 50. Problemy omawiane w Biurze są różnorodne, w tym po raz pierwszy pojawiła się kwestia prawa handlowego, co świadczy o tym, że informacja o działalności Biura dociera do coraz większej liczby osób.

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści