POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Porządek dzienny 25. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20 i 21 stycznia 2021 r. (środa-czwartek)

Początek obrad w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 10.00

 1. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki nr 287 i 668)
  – sprawozdawca poseł Cezary Grabarczyk.
   
 2. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o:
  – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
  – rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
  – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 48, 802, 803 i 840)
  – sprawozdawca poseł Jerzy Polaczek.
   
 3. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Aleksandra Ładosia (druki nr 613 i 633)
  – sprawozdawca poseł Joanna Lichocka.
   
 4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej (druk nr 834)
  – uzasadnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
   
 5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 833)
  – uzasadnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
   
 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 860)
  – uzasadnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
   
 7.   Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 867)
  – uzasadnia poseł Piotr Sak.
   
 8. Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji przemysłu stoczniowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu “Batory” i aktualnej sytuacji państwowych przedsiębiorstw prowadzących działalność stoczniową
   
 9. Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sytuacji branż najbardziej zagrożonych utratą przychodów w czasie pandemii SARS-CoV-2 oraz propozycji wsparcia pracowników i przedsiębiorców w 2021 roku
   

Pytania w sprawach bieżących.Informacja bieżąca.

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

 1.   Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 808 i )
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Tchórzewski.
   
 2.   Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 867 i )
   
 3.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 868 i )
   
 4. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (druki nr 764 i )
   
   
 5. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 858 i )
   
 6. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druki nr 280 i )
   
 7. Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 861, 862, 863, 864 i )
   
 8. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2021 (druki nr )
   
 9. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr )
   
 10. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych (druki nr )
   
 11. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr )
   
 12. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr )
   
 13. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druki nr )

                                                                                                   
   

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 584).


  Legenda:   – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści