POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 18. posiedzenia Sejmu

Zagadnienia budżetowe oraz podatkowe były głównymi punktami porządku obrad 18. posiedzenia Sejmu przeprowadzonego w środę 7 października. Posłowie rozpatrzyli także stanowiska Senatu do ustawy o Funduszu Medycznym oraz do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

I czytanie projektów budżetu na 2021 r. i tzw. ustawy okołobudżetowej

Przedłożony przez Radę Ministrów projekt ustawy budżetowej zakłada, że w przyszłym roku dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł a wydatki 486,7 mld zł. Deficyt ma więc wynieść 82,3 mld zł. Produkt Krajowy Brutto ma wzrosnąć o 4 proc., inflacja nie przekroczy 1,8 proc., przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń będzie wyższy o 2,8 proc. od tegorocznego, a konsumpcja prywatna w ujęciu nominalnym wzrośnie o 6,3 proc. Jak podkreśla rząd, zaplanowany deficyt ma zapewnić środki wzmacniające gospodarkę osłabioną kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19. Jednocześnie utrzymane zostaną wszystkie obowiązujące programy społeczne (w tym Rodzina 500+ i Dobry start), a także finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie 2,2 proc. PKB oraz wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Przedstawiony razem z planem wydatków i dochodów państwa projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 r. (tzw. ustawy okołobudżetowej) przewiduje m.in. ograniczenie wydatków w sektorze finansów publicznych przez pozostawienie na poziomie z bieżącego roku podstaw naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusze socjalne dla emerytów i rencistów służb mundurowych oraz dla nauczycieli. Na niezmienionym poziomie pozostaną też wynagrodzenia w sferze budżetowej.

Pozostałe I czytania

Rada Ministrów przedstawiła dwa projekty zmian w przepisach podatkowych.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza możliwość rozliczania się firm za pomocą tzw. estońskiego CIT. Na przedsiębiorców, którzy wybiorą ten sposób opodatkowania, podatek zostanie nałożony dopiero w momencie wypłaty zysku. Z estońskiego CIT co do zasady skorzystają firmy spółki kapitałowe, w których udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłączenie osoby fizyczne, ich przychody nie przekraczają 100 mln zł rocznie i zatrudniają co najmniej troje pracowników na podstawie umowy o pracę (albo ponoszą wydatki na wynagrodzenia z tytułu innych umów w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność oraz małych podatników konieczność spełnienia tych warunków będzie rozłożona w czasie. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać opodatkowanie estońskim CIT-em na cztery lata, z możliwością przedłużenia na kolejne czteroletnie okresy, o ile w dalszym ciągu będzie spełniać powyższe warunki. Sejm po I czytaniu skierował projekt do rozpatrzenia w Komisji Finansów Publicznych.

Projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększenie kręgu podatników uprawnionych do skorzystania z atrakcyjniejszych form opodatkowania. Projektowana ustawa wprowadza także szereg rozwiązań atrakcyjnych dla podatników: wzrośnie krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z obniżonej do 9 proc. stawki podatku CIT (roczny limit przychodów podniesiony do 2 mln euro), zwiększy się również grono podatników uprawnionych do opodatkowania w formie ryczałtu – także w ich przypadku limit przychodów wzrośnie do 2 mln euro. Uszczelnieniu systemu podatkowego mają służyć takie rozwiązania jak powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa – w szczególności firmy międzynarodowe – z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu, wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł, a także opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT. Sejm zdecydował o przekazaniu projektu do Komisji Finansów Publicznych.

Uchwalone ustawy

Posłowie znowelizowali ustawę budżetową na 2020 r. Skutki gospodarcze rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19 w Polsce i na całym świecie spowodowały konieczność zmiany założeń makroekonomicznych zapisanych w jej pierwotnej wersji uchwalonej na początku roku. Drugim istotnym celem nowelizacji jest zapewnienie środków na dalszą stymulację gospodarki po kryzysie wywołanym przez pandemię. Najistotniejszą modyfikacją dokonaną przez Sejm jest wpisanie do ustawy budżetowej deficytu w wysokości 109,3 mld zł. Zakładany na 2020 r. poziom dochodów budżetowych obniżono o 36,7 mld zł do wysokości 398,7 mld zł, wydatki wzrosną o 72,7 mld zł, do 508 mld zł. Zamiast zakładanego pierwotnie wzrostu PKB o 3,7 proc. nastąpi jego spadek o 4,6 proc.

Dzięki przepisom ustawy o doręczeniach elektronicznych uproszczeniu ulegnie komunikacja urzędów z obywatelami i przedsiębiorcami oraz wymiana korespondencji między samymi urzędami. Ustawa na nowo definiuje zasady wymiany korespondencji między podmiotami publicznymi a innymi podmiotami publicznymi, między podmiotami publicznymi a podmiotami niepublicznymi oraz między podmiotami publicznymi a osobami fizycznymi. Domyślną formą korespondencji wymagającej potwierdzenia nadania lub odbioru ma być zamiast papierowego listu publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Osoby wykluczone cyfrowo lub z innych powodów niegotowe na odbiór urzędowej korespondencji w formie cyfrowej w dalszym ciągu będą miały możliwość otrzymywania korespondencji w tradycyjnym kształcie.

Rozpatrzenie stanowisk Senatu

W bloku głosowań posłowie rozpatrzyli poprawki zaproponowane przez Senat do dwóch ustaw.

Posłowie zgodzili się z senatorami w przypadku części poprawek do ustawy o Funduszu Medycznym. Najistotniejsza zmiana wprowadzona przez Senat i przyjęta przez Sejm gwarantuje FM coroczną wypłatę z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 4 mld zł.

Sejm przyjął część poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Przyjęte zmiany mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Ustawa zakłada m.in. utrzymanie w 2021 r. podwyższonych stawek podatku VAT w wysokości 23 i 8 proc. oraz ustala warunki powrotu do stawek w wysokości 22 i 7 proc.

Upamiętnienie Ignacego Łyskowskiego w 200. rocznicę urodzin

Posłowie przyjęli uchwałę z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin Ignacego Łyskowskiego – pozytywisty, działacza społecznego z Pomorza, polskiego posła do parlamentu pruskiego i niemieckiego, obrońcę języka polskiego przed germanizacją.

Posłowie dokonali zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści