POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Najważniejsze ustawy uchwalone podczas 84. posiedzenia Sejmu

Ustawy uchwalone w czasie 84. posiedzenia Sejmu wprowadzają m.in. 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami, mają zwiększyć ochronę środowiska, przeciwdziałać marnowaniu żywności czy podnieść płacę minimalną. Sejm przyjął także sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielił Radzie Ministrów absolutorium za 2018 rok.

Ponadto posłowie podczas głosowań:

 • przyjęli nowelę ustawy Prawo farmaceutyczne, które rozszerza katalog produktów leczniczych dostępnych dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą
 • ratyfikowali Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości
 • znowelizowali ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, co ma przyspieszyć proces podnoszenia wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników
 • przez aklamację przyjęli uchwałę poświęconą zmarłemu 19 lipca 1989 r. Kazimierzowi Sabbatowi, w latach 1986-1989 Prezydentowi RP na Uchodźstwie
 • znowelizowali ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, która ujednolica zasady emerytalne we wszystkich grupach służb mundurowych
 • uchwalił zmiany w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o ochronie zdrowia psychicznego
 • przyjęli ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • uchwalili ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
 • znowelizowali ustawę o portach i przystaniach morskich, która zwiększenia m.in. przejrzystości finansową oraz wzmocni pozycję zarządzających portami i przystaniami morskimi
 • uchwalili ustawę, dzięki której będzie większe wsparcie państwa dla weteranów działań poza granicami kraju, w tym większy dodatek i kompleksowa opieka medyczna
 • uchwalili zmiany w Kpk, dotyczące m.in usprawnienia postępowania, dostosowania regulacji do rozwoju technologicznego i wyeliminowania błędów legislacyjnych w ustawie
 • uchwalili zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Nowe rozwiązania umożliwią m.in. przeprowadzanie zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • uchwalili ustawę rozszerzającą prawa policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Służby Więziennej w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych
 • w ramach ealki w patologią uchwalili nowelę ustawy o podatku VAT wprowadzającą obowiązkową podzieloną płatność VAT oraz nową matrycę stawek VAT, która ma uprościć system stawek podatkowych

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści