DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Právne poradenstvo v novembri v kancelárii europoslanca Mareka Kuchcińského

Kancelária právnej intervencie a poradenstva PiS v Przemyśli je parlamentnou pracovnou zónou predsedu Sejmu Mareka Kuchcińského. Podieľa sa na riešení problémov Podkarpatského vojvodstva a regionálnej politiky.

Úrad poskytuje pomoc každému, kto je postihnutý nespravodlivosťou, nekompetentnosťou alebo aroganciou zo strany úradov a inštitúcií a potrebuje poradenstvo pri uplatňovaní svojich práv. Bez ohľadu na národnosť, politické názory alebo spoločenské postavenie.

V novembri 2018 bolo celkovo 53 poradenstvo. Prevažovali občianskoprávne veci.

Novým problémom, ktorý sa v úrade vyskytol, je personálna záležitosť týkajúca sa zmeny platových podmienok. Účastníkovi konania bolo ponúknuté, aby podpísal dodatok o znížení svojho platu, s čím účastník konania nesúhlasil. Znamená to ukončenie pracovnej zmluvy? Nie.

Ak sa zmena podmienok odmeňovania nedosiahne dohodou strán, zamestnávateľ, ktorý chce tieto podmienky zmeniť, musí dať zamestnancovi tzv. oznámenie o zmene.

Je podobná výpovedi pracovnej zmluvy v tom, že zamestnanec má rovnakú lehotu od doručenia výpovede na prijatie alebo odmietnutie nových podmienok. Ak je napríklad stanovená jednomesačná výpovedná lehota, zamestnanec má tento mesiac na rozhodnutie. Je dôležité, že výpoveď musí mať písomnú formu, aby bola právne účinná. Zamestnanec môže do 7 dní od doručenia výpovede podať odvolanie na pracovný súd a napadnúť jej oprávnenosť.

Okrem toho Intervenčná a poradenská kancelária PIS v Przemyśli pri parlamentnej kancelárii predsedu Sejmu Mareka Kuchcińského poskytovala v období od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018 právne poradenstvo vo veciach týkajúcich sa nasledujúcich tém:

 1. trestné a priestupkové právo;
 2. všeobecnú pôsobnosť občianskeho práva;
 3. rodinné právo;
 4. správne právo;
 5. pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia;

Vzhľadom na uvedené body je potrebné poskytnúť príslušné rady:

Ad 1. Z oblasti trestného práva a trestných činov:

 • bitie;
 • podvody s peniazmi;

Ad 2. Zo všeobecného občianskeho práva:

 • zrušenie daru;
 • spotrebiteľský bankrot;
 • vymáhanie nehnuteľného majetku;
 • odškodnenie za vytopenie bytu;
 • splácanie dlhov;
 • mimoriadna sťažnosť v stavebnom konaní;
 • spor s bytovým družstvom v súvislosti s potrebnými prácami na nehnuteľnosti;
 • ukončenie zmluvy s telefónnym operátorom;

Ad 3. O rodinnom práve:

 • návrh na rozvod manželstva bez rozhodnutia o vine;
 • zmena styku s maloletým dieťaťom;
 • ukončiť výživné;
 • odvolanie proti rozsudku o rozvode;

Ad 4. V oblasti správneho práva:

 • odstránenie architektonických bariér;
 • prístup k spisom bytového družstva;
 • posunutie vlastníckych hraníc;
 • modernizácia pôdy;
 • straty pri love;

Ad. 5 O pracovnom práve a sociálnom zabezpečení:

 • získanie nevyplatenej mzdy od zamestnávateľa;
 • zmeny pracovných a mzdových podmienok

 

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah