DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Európska únia schválila poľský národný plán obnovy (NRP)

Členské štáty Európskej únie dnes schválili poľský národný plán obnovy (NERP). Rozhodnutie bolo prijaté na zasadnutí ministrov financií EÚ v Luxemburgu.

Európska komisia (EK) prijala NIP a dnešné rozhodnutie je konečným rozhodnutím celého postupu. Ako zdôraznil hovorca vlády Piotr Müller, financovanie všetkých programov plánovaných na najbližšie mesiace v rámci národného postupu predfinancovania sa už začalo - začína sa realizácia programov, ktoré sú v NIP, t. j. cestné investície, železničné investície, program Maluch Plus, ďalší ročník programu Čisté ovzdušie.

Národný plán obnovy posilní poľské hospodárstvo, bezpečnosť a podporí rozvoj. NIP pozostáva z 54 investícií a 48 reforiem - viac ako 158,5 miliardy PLN, z čoho 106,9 miliardy PLN predstavujú nenávratné finančné prostriedky.

KPO sa zameriava na 5 širokých tematických blokov:

EKONOMICKÁ ODOLNOSŤ A KONKURENCIESCHOPNOSŤ

ZELENÁ ENERGIA A ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

ÚČINNOSŤ, DOSTUPNOSŤ A KVALITA SYSTÉMU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

EKOLOGICKÁ, INTELIGENTNÁ MOBILITA

EKONOMICKÁ ODOLNOSŤ A KONKURENCIESCHOPNOSŤ

Predpokladá okrem iného prípravu kľúčových investícií pre hospodárstvo, zavádzanie environmentálnych technológií a inovácií alebo zvyšovanie počtu miest v jasliach.

ZELENÁ ENERGIA A ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

zvýši účinnosť doteraz prijatých opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v Poľsku, predpokladá výmenu zdrojov tepla a energetickú termomodernizáciu. Veterné farmy na mori v Baltskom mori sa môžu stať základom poľského energetického sektora. Okrem toho 2,5 milióna hektárov poľnohospodárskej a lesnej pôdy bude mať prospech zo zlepšeného zadržiavania vody.

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

Patria sem nové verejné elektronické služby, dátové platformy, informačné systémy, zvyšovanie digitálnych kompetencií občanov, prístup k širokopásmovému internetu, prekonávanie digitálnej priepasti v prístupe k vzdelávaniu.

V rámci programu sa okrem iného plánuje dodať školám 1,2 milióna prenosných počítačov s potrebným softvérom, ktoré budú používať učitelia a študenti.

ÚČINNOSŤ, DOSTUPNOSŤ A KVALITA SYSTÉMU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

je realizovať rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu okrem iného nemocníc a liečební, zabezpečiť moderné vybavenie, zdravotnícke prístroje a zlepšiť kvalitu liečby pacientov, ako aj finančne podporiť 80 výskumných projektov pre vedecké subjekty
a podnikateľov v biomedicínskom sektore.

25 400 študentov zdravotníckych odborov získa finančnú podporu alebo mentoring

EKOLOGICKÁ, INTELIGENTNÁ MOBILITA

je zvýšiť podiel alternatívnych palív. Novela zákona o elektromobilite zvýši podiel ekologických vozidiel vo verejnom obstarávaní, zavedie zákonnú povinnosť pre mestá nahradiť autobusy elektrickými a vodíkovými autobusmi a zlepší komunikáciu vo všetkých regiónoch.

Preberá tiež povinnosť vytvoriť čisté dopravné zóny v mestách s viac ako 100 000 obyvateľmi, nákup viac ako 100 moderných jednotiek pre PKP Intercity a regionálnych dopravcov, zvýšenie bezpečnosti dopravy rekonštrukciou 305 nebezpečných miest, vybudovanie 90 km cestných obchvatov a inštaláciu 128 automatických záznamových zariadení.

Keďže sa v mediálnom priestore objavujú dezinformácie, ubezpečujeme vás, že:

Nepracujeme a neplánujeme rozšíriť úseky rýchlostných ciest o spoplatnenie pre ľahké vozidlá (napr. osobné automobily, motocykle). Najbližšie rozšírenie mýtneho systému sa plánuje len pre vozidlá s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony a autobusy.

Chceme, aby kvalita poľských ciest bola vysoká. Naše cesty poškodzujú predovšetkým veľké vozidlá, ako sú nákladné autá. Je prirodzené, že bohaté expedičné, logistické a dopravné spoločnosti (vrátane medzinárodných) by mali platiť viac za údržbu ciest.

Budeme podporovať používanie elektromobilov. Preto chceme pre takéto vozidlá zaviesť nižší registračný poplatok ako v súčasnosti. Miestnym samosprávam nebudeme zhora ukladať obmedzenia týkajúce sa vstupu automobilov so spaľovacím motorom do miest.

Nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o hromadnej sadzbe sociálnych príspevkov pre všetky pracovné zmluvy, ako je to v prípade pracovných zmlúv. Okrem toho nie sú žiadne rozpracované práce a neplánujú sa žiadne príspevky do zmlúv na konkrétne práce.

Dohoda s Európskou komisiou o národnom pláne obnovy nezahŕňa zvýšenie veku odchodu do dôchodku. Ide o predĺženie pracovného života starších občanov.

Zvýšením daňovej hranice pre príjmy z 85 528 PLN na 120 000 PLN sa znížila sadzba dane až o
o 20 percentuálnych bodov (z 32 na 12 percent). Skupina ľudí s príjmom vyšším ako 120 tisíc získala na znížení sadzby dane z príjmu.

Okrem toho sa zaviedol systém PIT-0 pre pracujúcich seniorov. Vďaka tomu sa daňovníci, ktorí sú príjemcami tejto úľavy, dostanú do 2. hranice príjmu až po prekročení sumy 205 528 PLN.

Prezident Jarosław Kaczyński počas júnového zjazdu PiS / foto: Marta Olejnik
Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah