DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Bude viac jaslí a klubov pre malé deti - začal sa program "Toddler Plus" 2019

Program "Maluch Plus" predpokladá vytvorenie približne 12 000 nových jaslí a klubov pre deti do troch rokov v celom Poľsku a dotovanie viac ako 40 000 už fungujúcich jaslí. V roku 2017 vláda na tento účel vyčlení pol miliardy zlotých. 

MALUCH+ 2019

 VEREJNÁ SÚŤAŽ O FINANČNÚ PODPORU NA ÚLOHY SÚVISIACE S ROZVOJOM ZARIADENÍ STAROSTLIVOSTI O DETI DO 3 ROKOV "MALUCH+" 2019

Ministerka rodiny, práce a sociálnej politiky vyzýva subjekty, ktoré prevádzkujú zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov, a subjekty, ktoré plánujú takéto zariadenia prevádzkovať, aby sa zapojili do ďalšieho ročníka programu MALUCH+. Na ročník 2019 bolo vyčlenených 450 miliónov PLN.

Minister rodiny, práce a sociálnej politiky na základe článku 62 zákona zo 4. februára 2011 o starostlivosti o deti do 3 rokov (Zbierka zákonov z roku 2018, položka 603 v znení neskorších predpisov) vyhlasuje v rámci programu ministerstva "MALUCH+" na rozvoj zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov, ďalej len "program" - súťaž "MALUCH+" 2019. Finančné prostriedky budú pridelené na vytvorenie a udržanie miest starostlivosti v jasliach, detských kluboch a denných centrách.

  1. Na rok 2019 bolo na program vyčlenených 450 miliónov PLN.
  2. Územné samosprávne celky, fyzické osoby, právnické osoby a organizačné zložky bez právnej subjektivity (vrátane vysokých škôl a spolupracujúcich subjektov) uvedené v článku 8 ods. 1 zákona zo 4. februára 2011 o starostlivosti o deti do troch rokov veku (Zbierka zákonov z roku 2018, položka 603 v znení neskorších predpisov) môžu požiadať o spolufinancovanie formou účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu a o prostriedky z Fondu práce.
  3. Program "MALUCH+" 2019 pozostáva zo 4 modulov, ktoré dotujú opatrenia na vytvorenie a udržanie miest v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov, t. j. jasle, detské kluby a denné opatrovateľské služby.

Modul 1a (pre obce) - spolufinancovanie sa poskytne na vytvorenie miest starostlivosti a ich prevádzku, ako aj na vytvorenie miest v tých obciach, v ktorých ku dňu predloženia súťažného návrhu nefungujú žiadne jasle alebo detské kluby zriadené miestnymi samosprávnymi jednotkami a úloha sa týka vytvorenia miest pre najviac 20% detí vo veku 1 - 2 roky v obci a výška spolufinancovania požadovaného na úlohu spočívajúcu vo vytvorení nových miest starostlivosti v obci nepresahuje 3 milióny PLN (uvedené podmienky musia byť splnené spoločne);

Modul 1b (pre obce) - Finančné prostriedky sa poskytnú na zriadenie miest starostlivosti a ich prevádzku, ako aj na zriadenie samotných miest, ktoré sa budú realizovať v obciach, v ktorých ku dňu predloženia výzvy na predkladanie žiadostí:

1) sú v prevádzke detské jasle alebo detské kluby a výška požadovaných finančných prostriedkov na úlohu vytvorenia nových miest starostlivosti v obci nepresahuje 5 mil,

2) neboli v prevádzke žiadne jasle alebo detské kluby, ale úloha sa týka vytvorenia miest pre viac ako 20% detí v 1. - 2. ročníku v obci, alebo dotácia požadovaná na úlohu zahŕňajúcu vytvorenie nových miest starostlivosti v obci presahuje 3 mil;

Obec, ktorá realizuje investície do bývania v oblasti programu "Mieszkanie+", môže požiadať o dotáciu na vytvorenie miest pre opatrovateľskú službu v moduloch 1a a 1b. Z prostriedkov programu MALUCH+ možno podporiť vytvorenie zariadení starostlivosti o deti do troch rokov v oblasti investícií realizovaných v rámci programu Mieszkanie+.

Modul 2 (pre obce) - prevádzka miest starostlivosti, ktoré vytvorili miestne orgány s účasťou programu (t. j. predchádzajúce vydania), bude dotovaná,

- Modul 3 (pre iné subjekty ako obce) - Vytvorenie nových miest starostlivosti a ich prevádzka, ako aj vytvorenie samotných miest, budú dotované.

Modul 4 (pre iné subjekty ako obce) - Poskytovanie funkčných miest v opatrovateľských zariadeniach bude dotované.

Prednosť budú mať miestne orgány (moduly 1a, 1b a 2). Zvyšné prostriedky budú pridelené iným subjektom ako obciam.

  1. Financovanie sa vzťahuje na úlohy vykonávané v roku 2019.
  2. Termín na predkladanie ponúk:

- Pre modul 1a a 1b - 28. decembra 2018.

- pre modul 2 - 28. decembra 2018.

- pre modul 3 - 28. decembra 2018.

- pre modul 4 - 28. decembra 2018.

  1. Ponuky sa môžu predkladať písomne krajskému úradu príslušnému podľa sídla obce, v ktorej sa prevádzkuje alebo plánuje zriadiť zariadenie starostlivosti, alebo elektronicky prostredníctvom platformy ePUAP na účet príslušného krajského úradu.
  2. Po zhromaždení informácií od guvernérov provincií o ponukách, ktoré spĺňajú podmienky programu, minister rozhodne o rozsahu (výber modulu alebo modulov), spôsobe (kritériá a váhy kritérií) rozdelenia finančných prostriedkov na program a o výške finančných prostriedkov pre príjemcov.
  3. Výsledky súťaže budú uverejnené na webovej stránke www.gov.pl/rodzinado 28. februára 2019.
  4. Subjekty, ktoré získajú finančné prostriedky na vytvorenie miest v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov z edície 2019 (modul 1 a 3), sú povinné zachovať tieto miesta po dobu piatich rokov, t. j. do 31. decembra 2024.
  5. Podrobné pravidlá súťaže sú uvedené v programe ministerstva "MALUCH+" 2019 na rozvoj zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov.

UPOZORNENIE: V prípade súťažného modulu 1a a 1b (tabuľka č. 1) sú údaje o počte detí vo veku 1 - 2 rokov v obci podľa ČSÚ (k 30.6.2018) uvedené na základe tabuľky č. 12 publikácie ČSÚ "Obyvateľstvo. Stav a štruktúra a prirodzený pohyb v územnej časti v roku 2018. (k 30. júnu)"

viac: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019

47380405_2213570868859130_7806777658108280832_n

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah