ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Bude více jeslí a kroužků pro malé děti - byl zahájen program "Batole Plus" 2019.

Program "Maluch Plus" počítá s vytvořením přibližně 12 000 nových školek a klubů pro děti do tří let v celém Polsku a s dotováním více než 40 000 již fungujících školek a klubů. V roce 2017 vláda na tento účel vyčlení půl miliardy zlotých. 

MALUCH+ 2019

 OTEVŘENÁ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA FINANČNÍ PODPORU ÚKOLŮ SOUVISEJÍCÍCH S ROZVOJEM ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET "MALUCH+" 2019

Ministr pro rodinu, práci a sociální politiku vyzývá ty, kteří provozují zařízení péče o děti do tří let, a ty, kteří plánují provozovat taková zařízení, aby se zúčastnili dalšího ročníku programu "MALUCH+". Na ročník 2019 bylo vyčleněno 450 milionů PLN.

Ministr pro rodinu, práci a sociální politiku na základě článku 62 zákona ze dne 4. února 2011 o péči o děti do 3 let (Sb. z. a n. z roku 2018, položka 603, ve znění pozdějších předpisů) vyhlašuje v rámci Resortního programu "MALUCH+" pro rozvoj zařízení péče o děti do 3 let (dále jen "Program") soutěž "MALUCH+" 2019. Finanční prostředky budou přiděleny na vytvoření a udržení míst péče v jeslích, dětských klubech a denních stacionářích.

  1. Na rok 2019 bylo na program vyčleněno 450 milionů PLN.
  2. Územní samosprávné celky, fyzické osoby, právnické osoby a organizační složky bez právní subjektivity (včetně vysokých škol a s nimi spolupracujících subjektů), uvedené v čl. 8 odst. 1 zákona ze dne 4. února 2011 o péči o děti ve věku do 3 let (sbírka zákonů z roku 2018, částka 603, v platném znění), mohou žádat o spolufinancování, a to formou účelové dotace ze státního rozpočtu a o prostředky z Fondu práce.
  3. Program "MALUCH+" 2019 se skládá ze 4 modulů, v jejichž rámci jsou dotována opatření na vytvoření a udržení míst v zařízeních péče o děti do 3 let, tj. jeslích, dětských klubech a denních stacionářích.

Modul 1a (pro obce) - spolufinancování bude poskytnuto na vytvoření míst péče a jejich fungování, jakož i na samotné vytvoření míst v těch obcích, kde ke dni podání soutěžní nabídky nefungují žádné jesle nebo dětské kluby zřizované územními samosprávnými celky a úkol se týká vytvoření míst pro nejvýše 20% dětí v 1.-2. roce života v obci a požadovaná částka spolufinancování úkolu spočívajícího ve vytvoření nových míst péče v obci nepřesahuje 3 miliony PLN (výše uvedené podmínky musí být splněny společně);

Modul 1b (pro členské státy) - Vytvoření míst a jejich fungování, stejně jako vytvoření samotných míst, bude spolufinancováno v obcích, kde k datu podání výzvy k předkládání žádostí:

1) jsou v provozu jesle nebo dětské kluby a částka spolufinancování požadovaná na úkol zahrnující vytvoření nových míst péče v obci nepřesahuje 5 milionů PLN nebo,

2) nebyly v provozu žádné jesle nebo dětské kluby, ale úkol se týká vytvoření míst pro více než 20% dětí ve věku 1-2 let v obci, nebo částka spolufinancování požadovaná na úkol zahrnující vytvoření nových míst péče v obci přesahuje 3 mil;

Obec, která realizuje investice do bydlení v rámci programu "Mieszkanie+", může požádat o dotaci na vytvoření míst pro pečovatelskou službu v modulech 1a a 1b. Z prostředků programu "MALUCH+" lze podpořit vznik zařízení péče o děti do 3 let na území investic vytvořených v rámci programu "Mieszkanie+".

Modul 2 (pro členské státy) - budou poskytnuty finanční prostředky na zajištění fungování míst péče vytvořených v rámci jsts za účasti programu (tj. předchozích ročníků),

- Modul 3 (pro jiné subjekty než obce) - Vytvoření nových míst péče a jejich provoz, stejně jako vytvoření samotných míst, bude dotováno.

Modul 4 (pro jiné subjekty než obce) - Poskytování míst v pečovatelských zařízeních bude dotováno.

Přednost budou mít jednotky místní správy (moduly 1a, 1b a 2). Zbývající prostředky budou poskytnuty jiným subjektům než místním samosprávám.

  1. Financování se vztahuje na úkoly prováděné v roce 2019.
  2. Lhůta pro podání nabídek:

- Pro modul 1a a 1b - 28. prosince 2018.

- pro modul 2 - 28. prosince 2018.

- pro modul 3 - 28. prosince 2018.

- pro modul 4 - 28. prosince 2018.

  1. Nabídky lze podávat písemně na zemský úřad příslušný podle místa obce, kde je nebo má být zařízení péče provozováno, nebo elektronicky prostřednictvím platformy ePUAP na účet příslušného zemského úřadu.
  2. Po shromáždění informací od vojvodů o nabídkách, které splňují podmínky programu, rozhodne ministr o rozsahu (výběr modulu nebo modulů), způsobu (kritéria a váhy kritérií) rozdělení finančních prostředků na program a výši spolufinancování pro příjemce.
  3. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách. www.gov.pl/rodzinado 28. února 2019.
  4. Subjekty, které obdrží finanční prostředky na vytvoření míst v zařízeních péče o děti mladší 3 let z vydání pro rok 2019 (modul 1 a 3), jsou povinny zachovat tato místa po dobu 5 let, tj. do 31. prosince 2024.
  5. Podrobná pravidla soutěže jsou obsažena v programu ministerstva "MALUCH+" 2019 pro rozvoj zařízení péče o děti do 3 let.

POZNÁMKA: V případě soutěžní nabídky modulu 1a a 1b (tabulka 1) jsou údaje o počtu dětí ve věku 1-2 let v obci podle ČSÚ (k 30. 6. 2018) uvedeny na základě tabulky 12 publikace ČSÚ "Obyvatelstvo. Stav a struktura a přirozený pohyb v územním úseku v roce 2018. (k 30. červnu)"

více: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019

47380405_2213570868859130_7806777658108280832_n

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah