MEMBER OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF RP - DISTRICT 22

MENU

PiS dla Podkarpacia. Zobacz, jak rozwinął się Twój powiat!

Ostatnie osiem lat to dynamiczny rozwój podkarpackich powiatów. Przemyski, lubaczowski, jarosławski, przeworski, sanocki, leski, bieszczadzki, Przemyśl otrzymają łącznie 14,85 mld z funduszy państwowych, samorządu województwa i wsparcia z UE. Tak duże fundusze udało się pozyskać głównie dzięki współpracy parlamentarzystów PiS, władz województwa i środowisk lokalnych.

inwestycje na Podkarpaciu, kolej linowa
Kolejka gondolowa nad zaporą w Solinie zbudowana przez Polskie Koleje Linowe – spółkę zrepolonizowaną przez rząd PiS

PiS dla Podkarpacia to wsparcie rodzin, młodzi, nauka, sport, zabytki, kultura, inwestycje, nowe drogi i mosty, rozwój, połączenia autobusowe, rozwój rolnictwa i wsi, ochrona środowiska, turystyka, nowe miejsca pracy, bezpieczeństwo.

14,85 mld z funduszy państwowych, samorządu województwa i wsparcia z UE (2016-2023)


 

Polityka społeczna – 4,68 mld zł

 • dodatek rodzina 500 + otrzymuje blisko 90 tys. dzieci rocznie – ponad 3 mld zł
  (2016 -2023)
 • wypłata 13. i 14. emerytury dla ok. 120 tys. mieszkańców – ok. 1,12 mld zł  
 • wypłata dodatków węglowych dla ok. 70 tys. gospodarstw domowych –210,1  mln zł 
 • wyprawka szkolna dla ponad 60 tys. uczniów rocznie  – ok. 91 mln zł
 • pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku
  lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – blisko 87 mln zł
 • niwelowanie negatywnych skutków rosnących ceny energii, gazu i żywności.
  Dodatek osłonowy przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekroczyły 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę
  w gospodarstwie wieloosobowym – ok. 48,7 mln zł 
 • rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych
  i dziennych opiekunów – blisko 42 mln zł 
 • dodatek dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych oraz rekompensaty
  i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych do paliw innych niż węgiel –  ok. 29,2 mln zł 
 • prowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – ponad 16,1 mln zł 
 • zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków,
  w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 dla wyróżnionych w gmin w konkursie „Rosnąca Odporność” – 11,5 mln zł 
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+” – ok. 10,8 mln zł 
 • wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego
  w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenia dostępu do usług asystenta rodziny w gminach oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie
  prawie 6,3 mln zł  
 • forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej – ponad 3,1 mln zł 
 • zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy –  1,7 mln zł 
 • poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej – blisko 1,5 mln zł 
 • wypłata dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych korzystających m.in. z pomp ciepła – 847,5 tys. zł 
 • refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych, których dotknął kryzys gazowy – 105 tys. zł 

Edukacja, rekreacja, kultura – 255,5 mln zł

 • rozwój sportowej infrastruktury, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe – ponad 103 mln zł 
 • tworzenie nowoczesnej szkoły w ramach programu Laboratoria Przyszłości poprzez wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży – prawie 14,6 mln zł
 • organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu Klub – blisko 14 mln zł  
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ze środków ministra kultury, wojewódzkiego konserwatora zabytków i budżetu województwa podkarpackiego – prawie 96  mln zł, a dodatkowe prawie 21 mln zł przeznaczono z programu Infrastruktura i Środowisko na konserwację, rewaloryzację i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach Kalwarii Pacławskiej
  wraz z kaplicami kalwaryjskimi
 • konserwacja i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej
  z funduszu kościelnego – 4,4 mln zł
 • organizacja wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży – ponad 2,5 mln zł 

Inwestycje i komunikacja – ok. 5,90 mld zł

 • Unijne środki z programu rozwoju województwa podkarpackiego na realizację 1217 zawartych umów, z dofinansowaniem o wartości – ok. 2 mld zł
 • Inwestycje Strategiczne: budowa sieci wodno-kanalizacyjnych, budowa i modernizacja dróg, kompleksów rekreacyjno-basenowych, boisk sportowych, sal gimnastycznych, zaplecza turystycznego, remonty świetlic wiejskich, docieplenie budynków publicznych 
  - ponad 1,32 mld zł
 • Wartość inwestycji kolejowych zakończonych lub realizowanych całościowo
  lub częściowo na terenie okręgu. W tym m.in. modernizacja linii kolejowych,
  prace dostosowawcze na przejściu granicznym, budowa mostu, modernizacja stacji,
  budowa ekologicznej myjni – 811,6 mln zł  
 • Program 100 obwodnic: budowa obwodnicy Sanoka i zachodniej obwodnicy
  Przemyśla – 685 mln zł. Dodatkowe 207 mln zł wyniósł I etap sanockiej obwodnicy. 
 • Fundusz Rozwoju Dróg: remont i budowa dróg powiatowych i gminnych – prawie 326 mln zł 
 • Fundusz Inwestycji Lokalnych: uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną, zagospodarowanie terenów przyszkolnych, przebudowa dróg, unowocześnienie szpitali
  – 252,5 mln zł 
 • Dofinansowanie z budżetu państwa samorządów na budowę kanalizacji i wodociągów
  – ok. 75,5 mln zł 
 • zadania związane z remontem, przebudową i odbudową obiektów komunalnych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej – 103, 5 mln zł and zadania związane z naprawą infrastruktury komunalnej zniszczonej
  lub uszkodzonej przez powódź z czerwca 2020 r. – blisko 14 mln zł 
 • przywrócenie wcześniej zlikwidowanych połączeń autobusowych –  prawie 65 mln zł 
 • naprawa, stabilizacja i ulepszenie infrastruktury publicznej zniszczonej, bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziem w wysokości – 35,6 mln zł

Troska o wieś i rolnictwo – 2,83 mld zł 

 • Wypłata płatności bezpośrednich dla ponad 33 tys. rolników rocznie, których głównym celem jest wsparcie dochodów rolniczych (2016-2022). Dopłatami objęto ok. 223 tys. ha gruntów rolnych –  blisko 1,5 mld zł
 • Wsparcie finansowe dla ok. 16 tys. rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na terenach z ograniczeniami naturalnymi (2016-2022) – blisko 152 mln zł 
 • Dopłata dla ok. 5 tys. rolników na promowanie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami (ochrona gleb, wód, klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich (2016-2022) – 230 mln zł 
 • Wsparcie rolnictwa ekologicznego (2016-2022) – 28 mln zł 
 • Promowanie inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów (2016-2022) – ponad 25 mln zł   
 • Pomoc związana z prowadzeniem gospodarstw rolnych przez młodych rolników.
 • Wydano 226 pozytywnych decyzji (2016-2022) – ponad 30 mln zł  
 • Zwiększenie rentowności i konkurencyjności małych gospodarstw. Wydano 1358 decyzji przyznających pomoc (2017-2022) – ok. 81,5 mln zł  
 • Pomoc udzielana na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
 • Wsparcie przyznano dla 1324 osób. W wyniku programu powstało ponad 2403 miejsc pracy (2017-2022) – ponad 230 mln zł  
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (2016-2022) dla ok. 25 tys.  rolników – ok. 104 mln zł  
 • Dopłata do nawozów wypłacona dla ponad 7 tys. rolników, dzięki której udało się zminimalizować wpływ rosnących cen nawozów na skutek rosyjskiej napaści na Ukrainę (2022). Dopłaty do nawozów będą również przysługiwać w 2023 r. – ponad 33 mln zł
 • Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich. Środki na zakup sprzętu wyposażającego świetlice, remonty siedzib, zakup strojów ludowych, artykułów dekoracyjnych, organizację szkoleń oraz warsztatów dla pań i panów (2018-2023) – ponad 8 mln zł. W 2022 r. pomocy udzielono dla 341 Kół
 • Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (2016-2022) – ok. 11,4 mln zł 
 • Dopłata do dobrego jakościowo materiału siewnego (2018 – 2022) – ok. 3,4 mln zł.
 • W 2022 r. dopłaty trafiły do 676 rolników
 • Pomoc dla pszczelarzy do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę (2021-2022) – ok. 1,74 mln zł. W  2022 r. zainteresowanie wsparciem wyraziło blisko 1050 pszczelarzy 
 • Pomoc na inicjatywy dot. organizacji wydarzeń w zakresie promocji szczepień COVID – 19 oraz pomoc dla producentów chryzantem – ok. 2,2 mln zł  
 • Scalenia gruntów uławiające prowadzenie gospodarstw, budowa lub naprawa dróg lokalnych, gospodarka wodno-ściekowa, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, aktywizacja, projekty współpracy,  targowiska, kształtowanie przestrzeni (pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020) – 392,5 mln zł

Działania środowiskowe – 243,7 mln zł 

 • Wymiana starych pieców, stolarki okiennej, ocieplenie domów w ramach programu „Czyste Powietrze”. Podpisano 7,3 tys. umów - ok. 178 mln zł   
 • Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych. W trakcie 4 pierwszych naborów przyznano ponad 8,6 tys. dotacji, a wypłacono – 37,7 mln zł 
 • Nakłady na utrzymanie urządzeń wodnych i infrastruktury przeciwpowodziowej –  blisko 28 mln zł 
 • Ponad 26 tys. zeznań podatkowych z wykazaną ulgą termomodernizacyjną złożyli mieszkańcy okręgu w ramach rozliczeń za lata 2020-2022. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ulga obejmuje m.in. ocieplenie domów, wymianę źródeł ciepła, stolarki okiennej i montaż paneli fotowoltaicznych

Silna gospodarka – 651 mln zł 

 • Prawie 651 mln zł – ze wsparcia dla przedsiębiorców skorzystało ponad 3500 firm, zatrudniających ponad 26 tys. pracowników
 • Z zerowego PIT – u dla młodych skorzystało w rozliczeniu za 2021 . ponad 26 tys. osób  
 • 1147 firm zostało objętych preferencyjną 9% stawką podatku CIT  w rozliczeniu za 2021 r
 • Ponad 22 tys. miejsc pracy było utrzymywanych dzięki wydatkom poniesionym przez cudzoziemców w 2022 r.
 • 2 tys. przedsiębiorców korzysta z tzw. małego ZUS-u 
 • Wzrost wysokości minimalnej emerytury z 757 zł w 2015 r. do 1445 zł obecnie 
 • Na podniesieniu wysokości najniższej emerytury rolniczej od marca br. korzysta blisko 900 osób

Bezpieczeństwo – ponad 289 mln zł 

 • Rozbudowa i unowocześnienie zaplecza garnizonów w Przemyślu i Jarosławiu,
  a także wydatki związane z powstaniem 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
  i 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej – ponad 137,5 mln zł  
 • Środki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach programu „Mały Strażak”.
  Podpisano dotychczas 453 umowy – ponad 5,2 mln zł   
 • Ponadto przyznano ze środków finansowych Komendy Głównej PSP (KSRG i MSWiA) ponad 15,8 mln zł  (10 195 767 zł – KSRG,  5 608 204 zł – MSWiA) na zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania specjalnego dla strażaków
 • W tym czasie dofinansowano remonty strażnic dla 118 jednostek OSP na kwotę
  ok. 760,5 tys. zł
 • Jednostki OSP otrzymały również dotacje finansowe otrzymywane z Komendy Głównej  PSP z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia w kwocie prawie 2,7 mln zł 
 • Ponadto w 2022 r. na zadanie pn. „Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 #SZCZEPIMY SIĘ z OSP” dla tych jednostek przyznano dofinansowanie
  w kwocie blisko 1,7 mln zł
 • W 2022 r. ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych
  do działań ratowniczo-gaśniczych” (MDP-25) dla jednostek OSP posiadających Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przeznaczono kwotę 467,5 tys. zł
 • 2917 strażaków pobiera z tytułu świadczenia ratowniczego kwotę ponad 8 mln zł
 •  99 samochodów pożarniczych zakupiono za kwotę ponad 55 mln zł 
 • W latach 2016-2023 w Państwowej Straży Pożarnej zostały zrealizowane lub jest w trakcie realizacji 5 inwestycji budowlanych za kwotę blisko 37 mln zł, w tym budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dubiecku i rozbudowa Komend Powiatowych PSP w Lubaczowie oraz Jarosławiu 
 • Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku – ok. 25 mln zł

Przykładowe inwestycje w powiatach

(podane wartości dofinansowania)

Przemysl 

 • Budowa zachodniej obwodnicy Przemyśla (zapowiedziana 8.10.2019 r. w Przemyślu
  przez premiera Mateusza Morawieckiego) – szacunkowy koszt 535 mln zł 
 • Ekologiczna myjnia całoroczna i przebudowana bocznica kolejowa na stacji postojowej Przemyśl Bakończyce – 500 mln zł 
 • Budowa przejścia granicznego  Malhowice-Niżankowice wraz z remontem drogi  Przemyśl
  – Malhowice (do granicy państwa) – ok. 137 mln zł  
 • Rozbudowa drogi krajowej 28 Przemyśl-Medyka z czterema pasami dojazdowymi do granicy państwa – 100 mln zł 
 • Budowa mostu kolejowego na Sanie w Przemyślu (dla szybkich kolei) pomiędzy dwoma starymi mostami, z zachowaniem zabytkowego krajobrazu miasta – 60 mln zł 

Powiat przemyski

 • Budowa mostu na Sanie łączącego gm. Orły z gm. Stubno, budowa mostu na Sanie
  w Sielnicy (gm. Dubiecko), przebudowa mostu w Bachowie (gm. Krzywcza)  – 20,8 mln zł
 • Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej na terenie gm. Dubiecko
  – ok. 16 mln zł 
 • Kryty basen wraz z częścią rekreacyjno-wypoczynkową we Fredropolu – 14 mln zł 
 • Budowa przejścia podziemnego na stacji Żurawica na linii kolejowej nr 91
  – 8,5 mln zł 
 • Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego w Birczy
  - 5,75 mln zł 

Sanocki District

 • Zakończony I etap obwodnicy Sanoka – 207 mln zł 
 • Przebudowa 4-kilometrowego odcinka drogi Tarnawa-Kalnica – ok. 14,3 mln zł  
 • Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Sanok Lesko – adaptacja ruin Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych na centrum kultury w Zagórzu – 4,8 mln zł 
 • Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja szpitala w Sanoku – 4 mln zł 
 • Budowa żłobka publicznego w gm. Besko – 1,6 mln zł  

Lubaczow Poviat

 • Obwodnice Lubaczowa, Narola, Cieszanowa i Oleszyc wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 867 – ok. 92 mln zł
 • Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR
  w miejscowości Horyniec-Zdrój – ponad 8,8 mln zł 
 • Budowa i modernizacja zaplecza Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z Zespołem Zamkowo-Parkowym – 4,5 mln zł 
 • Budowa stadionu w Horyńcu-Zdroju – 4,5 mln zł 
 • Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie – 2,5 mln zł 

Powiat jarosławski

 • Budowa nowego mostu na rzece San w Jarosławiu oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z elementami towarzyszącymi – 190 mln zł 
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1719R Jarosław – Wietlin – Łazy i nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice – przebudowa istniejącego odcinka dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie 3 gmin: Jarosław, Radymno i Laszki – ok. 11,2 mln zł 
 • Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem w gm. Jarosław – ok. 6,5 mln zł 
 • Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Pawłosiowie – 6,3 mln zł 
 • Przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu – 3 mln zł 

Powiat przeworski 

 • Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów – ponad 42 mln zł 
 • Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z wewnętrzną siecią energetyczną oraz systemem magazynowania energii – 15,2 mln zł 
 • Budowa stacji uzdatniania wody w Urzejowicach wraz z wymianą istniejącego odcinka sieci wodociągowej – prawie 10 mln zł 
 • Utworzenie nowoczesnego kompleksu wodno – rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej
  9,5 mln zł  
 • Przebudowa drogi powiatowej pomiędzy Cieplicami Górnymi a Cieplicami Dolnymi
  - ponad 9,3 mln zł 

Bieszczady county

 • Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego  – 35 mln zł
 • Unowocześnienie szpitala powiatowego w Ustrzykach Dolnych – 28 mln zł 
 • Zakup 10  autobusów elektrycznych przez Ustrzyki Dolne, wraz z infrastrukturą do ładowania
  oraz urządzeniami informacji pasażerskiej  – ponad 20 mln zł 
 • Modernizacja ciągów dróg powiatowych – łącznik dróg krajowych 28 i 84 – 20 mln zł
 •  Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Górnej
  z przeznaczeniem na Szkolne Schronisko Młodzieżowe – ponad 4,6 mln zł 

Lesko County 

 • Obwodnica Leska – ok. 180 mln zł 
 • Kolejka gondolowa nad zaporą w Solinie zbudowana przez Polskie Koleje Linowe – spółkę zrepolonizowaną przez rząd PiS – 110 mln zł
 • Brama Bieszczad – park rozrywkowo-tematyczny – ok. 100 mln zł 
 • Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu „Bieszczad.ski” – ponad 19 mln zł 
 • Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa w Lesku – ok. 11 mln zł 
Więcej informacji na:

Download ulotkę:

Facebook
Twitter

Events

Parliamentary committees

Law and Justice

Search

Archives

Archives
Skip to content