DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Právne poradenstvo poskytované v kancelárii M. Kuchcinského je neustále žiadané

blizej ludziOd januára 2010 do júna 2011 bolo poskytnutých približne 415 poradenských stretnutí. Na základe mena bolo zaregistrovaných 320 ľudí. Niektorí ľudia absolvovali poradenstvo niekoľkokrát. 

Tí, ktorí sa prihlásili, boli vypočutí, každej osobe bolo poskytnuté právne poradenstvo alebo bol jej prípad postúpený na parlamentnú intervenciu. Poradenstvo sa poskytovalo ústne a písomne (formulácia žaloby/podania na súd, podanie, list správnym orgánom, odvolanie proti rozhodnutiu správnych orgánov). 

Toto poradenstvo sa týkalo prípadov z oblasti občianskeho práva, správneho práva, rodinného práva, pracovného práva, dedičského práva, bytového práva a trestného práva. 

Právne poradenstvo sa poskytovalo aj na objasnenie občianskoprávnych postupov/procesov na súdoch, ako aj na vysvetlenie administratívnych postupov platných pri vybavovaní prípadov, okrem iného s miestnymi orgánmi. 

Najčastejšími návštevníkmi sú tieto lokality: Przemyśl a okolie (Żurawica, Fredropol, Prałkowce, Krasiczyn, Bircza), ako aj z Podkarpatskej oblasti (Pruchnik, Lubaczów, Ustrzyki Dolne). 

V oblasti občianskeho práva sa poradenstvo týkalo vecí, ako je objasnenie podmienok dedenia majetku, prijatie a odmietnutie dedičstva, rozdelenie dedičstva, formulácia žalôb o zaplatenie, konečné výzvy dlžníkom na zaplatenie, formulácia námietok proti platobným rozkazom v rozkaznom a žalobe o zaplatenie, rozdelenie spoluvlastníctva, vysťahovanie z obytných priestorov (tieto veci sa zväčša týkali narastania dlhov, ktoré následne viedli k vydaniu príkazu na vysťahovanie, tieto veci boli spojené s vecami v oblasti bytového práva). 

V oblasti rodinného práva sa poradenstvo týkalo týchto prípadov: rozvod, oddelenie výživného, stanovenie styku s deťmi, stanovenie oddelenia majetku medzi manželmi. 

Poradenstvo v oblasti občianskeho a rodinného práva zahŕňalo zároveň vypracovanie žiadosti o oslobodenie od súdnych trov a pomoc pri vyplnení vyhlásenia o majetkových pomeroch rodiny, ktoré oprávňovalo osobu žiadať o takéto oslobodenie. Vo väčšine prípadov sa dosiahlo oslobodenie od súdnych trov, ako aj oslobodenie od relatívneho poplatku z hodnoty sporu (jedna osoba získala oslobodenie vo výške približne 3 000 PLN). 

V oblasti pracovného práva sa poskytovalo poradenstvo v otázkach, ako je výklad pracovnoprávnych predpisov, práva a povinnosti zamestnancov, obnovenie pracovného pomeru, ukončenie pracovnej zmluvy alebo dokonca formulácia nároku na náhradu škody za obťažovanie. 

V oblasti poistného práva sa poradenstvo týkalo týchto prípadov: určenie dôchodkových a invalidných dávok, nárokov na predčasný dôchodok (prípady v tejto oblasti boli najčastejšie z dôvodu neinformovania dotknutých osôb zamestnancami ZUŠ). Prípady sa týkali aj práv veteránov - tieto prípady boli postúpené na parlamentné intervencie. 

Poskytnuté poradenstvo sa týkalo najmä administratívnych záležitostí, ktoré súviseli so správnym konaním pred miestnymi a štátnymi orgánmi. Najčastejšie sa poskytovala pomoc pri formulovaní listov primátorovi mesta Przemyśl, predsedom obcí, okresným guvernérom. Proti správnym rozhodnutiam boli vypracované odvolania, ktoré smerovali na samosprávny odvolací súd alebo podkarpatského gubernátora. 

Odvolania boli podané aj proti rozhodnutiam štátnej správy o vyvlastnení pozemkov na výstavbu obchvatu Przemyśla z dôvodu nezrovnalostí, ktoré vznikli počas vyvlastňovania (podhodnotené hodnoty vyvlastňovaných nehnuteľností, procesné chyby). 

Občania sa najčastejšie pýtajú na záležitosti týkajúce sa nájomného práva alebo družstevného práva. Týkajú sa najmä: práv nájomníkov v nájomných domoch, ktoré prevzali noví vlastníci, poskytovania náhradného bývania, kúpy bytu, práv nájomníkov v konflikte s bytovým družstvom alebo družstvom. 

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah