MEMBER OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF RP - DISTRICT 22

MENU

Marek Kuchciński: Ponad 118 mld zł dla Podkarpacia

Podczas spotkania w Sędziszowie Małopolskim politycy Prawa I Sprawiedliwości omawiali m.in. inwestycje zrealizowane przez partię na Podkarpaciu. Łączne wsparcie z funduszy państwowych, samorządu województwa i wsparcia z UE. Tak duże fundusze udało się pozyskać głównie dzięki współpracy parlamentarzystów, władz województwa i środowisk lokalnych (w tym zakładany koszt Via Carpatii (Rzeszów – Barwinek) oraz programu 100 obwodnic) to ponad 118 mld

Polityka prorodzinna – ok. 13,63 mld

Program Rodzina 500+
⦁ 12,60 mld zł
⦁ ponad 370 tys. dzieci
⦁ ponad 216 tys. rodzin
⦁ po wprowadzeniu programu rodzina 500+ bezrobocie wśród kobiet znacznie spadło.
W 2015 r. na Podkarpaciu blisko 64 tys. kobiet pozostawało bez pracy, natomiast
w kwietniu tego roku bezrobotnych kobiet było 36 tys.
Program Maluch + 2016-2022 – ponad 87 mln zł
⦁ Utworzono 106 nowych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie)
⦁ Tegoroczne rozstrzygnięcie na Podkarpacie trafi 265 mln zł i powstanie ponad 4 tys. miejsc opieki
Program Dobry Start
⦁ blisko 375 mln zł
⦁ ponad 251 tys. świadczeń
Program Posiłek w szkole i w domu
⦁ ponad 248,6 mln zł
⦁ średniorocznie korzysta blisko 100 tys. osób, z czego ok. 70 proc. stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich
⦁ Dofinansowanie programu w 2023 r. to 34,7 mln zł
Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
⦁ ponad 12,7 mln zł w latach 2016-2019 – wynagrodzenia dla asystentów rodziny
⦁ ponad 4,5 mln zł na dofinansowania zatrudnienie średniorocznie 72 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
⦁ w 2020 r. dla 153 asystentów 225 tys. zł
⦁ w roku 2021 r. 305 tys. zł dla 141 gmin
⦁ w 2022 dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 3 tys. zł otrzymało 187 asystentów rodziny na łączną kwotę 442 tys. zł
⦁ w 2022 r. asystenci rodziny mieli pod opieką 1 866 rodzin

Pomoc dla niepełnosprawnych – ok. 106 mln zł

Program Asystent osoby niepełnosprawnej
⦁ ponad 32,3 mln zł w latach 2019-2022
⦁ skorzystało łącznie prawie 2 tys. osób
⦁ 27,2 mln zł w 2023 r. dla 93 jednostek samorządu terytorialnego
Program Opieka Wytchnieniowa
⦁ ponad 10,2 mln zł w latach 2019 – 2022
⦁ ponad 1,5 tys. Osób
⦁ 10 mln zł na opiekę w 2023
Program Centra Opiekuńczo-Mieszkalne
⦁ ponad 26 mln zł
⦁ dla 226 osób niepełnosprawnych

Ochrona zdrowia – ok. 43,6 mld zł

⦁ ponad 42 mld zł od 2016 r.
⦁ W 2016 r. ponad 3,7 mld zł na opiekę medyczną, rok 2023 planowane 7,27 mld zł
⦁ ratownictwo medyczne 2016-2023 r. 1,13 mld zł
⦁ bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75. roku życia ok. 262 mln zł
⦁ bezpłatne leki dla ciężarnych kobiet 1,55 mln zł
⦁ 2016-2022 dla jednostek samorządu terytorialnego ponad 98,9 mln zł

Polityka senioralna – ok. 4,14 mld zł

⦁ na 13. i 14. emeryturę przeznaczyliśmy ponad 4,1 mld zł
⦁ świadczenia otrzymuje rocznie około 470 tys. osób

Long-term program Senior+
⦁ 2015-2022 w woj. podkarpackim powstało 77 placówek, w tym 33 Dzienne Domy Senior+ oraz 44 Kluby Senior+, z łączną liczbą 1 760 miejsc
⦁ dofinansowanie na lata 2015-2020 i 2021-2025 ponad 25,1 mln zł
· W 2023 r. zaplanowano utworzenie 9 ośrodków wsparcia na łączną kwotę 1,7 mln zł, tj.:
ü 2 Dzienne Domy Senior+ i 7 Klubów Senior+
ü dofinansowanie działalności bieżącej dla 56 ośrodków na kwotę 3,3 mln zł (30 Dziennych Domów Senior+ oraz 26 Klub Senior+)
Care 75+ program
⦁ prawie 4,2 mln zł
⦁ dla 521 osób z 41 gmin
⦁ 2023 – 1,8 mln zł
Program Wspieraj Seniora/ Korpus Wsparcia Seniora
⦁ prawie 5,2 mln zł
⦁ 98 gmin, wsparciem objęto 4 551 osób
⦁ 2023 – 1,5 mln zł

Infrastruktura – ok. 9,6 mld zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Ponad 825 mln zł
⦁ zmodernizowano ponad 1150 km dróg gminnych i powiatowych, wybudowano lub przebudowano 290 przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa
⦁ dodatkowa pula środków na 2023 r. w wysokości ponad 61 mln zł na remonty dróg gminnych i powiatowych oraz ponad 61 mln zł na poprawę bezpieczeństwa pieszych
⦁ na rok 2023 ponad 283 mln zł
Program Inwestycji Strategicznych
⦁ 4,7 mld zł na uzdrowiska, infrastrukturę wodnokanalizacyjną, baza sportowa i edukacyjna
100 bypasses program
⦁ 2,6 mld zł na obwodnice Przemyśla, Miejsca Piastowego, Kolbuszowej, Nowej Dęby, Sanoka (II etap), Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc
Government Local Investment Fund
⦁ Ponad 1 mld zł na drogi wojewódzkie, hospicjum wraz z poradnią medycyny paliatywnej, szpital o pawilon zawierający mały blok operacyjny
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych
⦁ ponad 108,8 mln zł
⦁ W 2023 r. blisko 76 mln zł
⦁ 1223 linie autobusowe

Usuwanie klęsk żywiołowych – 338 mln zł

⦁ 306 mln zł - zmodernizowano ponad 846 km dróg gminnych i powiatowych oraz wyremontowano, przebudowano lub odbudowano łącznie 297 przepustów i obiektów mostowych na drogach gminnych i powiatowych

32 mln zł – Fundusz Solidarności UE

⦁ przywrócono do stanu pierwotnego 9 mostów, 47,833 km dróg i 24 przepustów pod drogami, boiska sportowe oraz linię wąskotorową Przeworskiej Kolei Dojazdowej relacji Przeworsk-Dynów

Przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym i usuwanie ich skutków – 100 mln zł

⦁ ponad 75 mln zł
⦁ na 2023 r. ponad 25 mln zł

Rozwój rolnictwa i wsi – ok. 4,86 mld zł

⦁ 4,4 mld zł 2016-2022 - (dopłaty bezpośrednie, płatności dla gospodarstw na terenach z ograniczeniami naturalnymi, wsparcie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami, płatności ekologiczne). Z płatności bezpośrednich korzysta ponad 100 tys. rolników rocznie.
⦁ dopłaty do zakupu wysokojakościowego materiału siewnego 2018 – 2022 – 7,4 mln zł
⦁ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2016 – 2023 – 260 mln zł
⦁ w latach 2016-2022 na bieżącą konserwację urządzeń melioracji wodnych to blisko 15 mln zł.
⦁ dla poszkodowanych rolników, u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane przez zwierzęta łowne – 20,7 mln zł
⦁ Kola Gospodyń Wiejskich - od 2018 do chwili obecnej na wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich wypłacono ok. 23 mln zł

Rządowa Tarcza Energetyczna – 852 mln zł

Dodatek węglowy
⦁ ponad 766 mln zł 2022-2023
⦁ ponad 250 tys. gospodarstw domowych
Dodatek dla gospodarstw domowych do paliw innych niż węgiel
⦁ łączna kwota dodatku ok. 81 mln zł
⦁ skorzystało ok. 60 tys. gospodarstw
Dodatek dla podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej lub ciepłowniczej
⦁ łączna kwota dodatku ok. 2 mln zł
⦁ skorzystało 189 podmiotów wrażliwych
Dodatek elektryczny dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną
⦁ łączna kwota dodatku elektrycznego wyniosła ok. 2 mln zł
⦁ skorzystało ok. 1,5 tys. gospodarstw
Ciepło z rekompensatą – wsparcie dla odbiorców ciepła systemowego
⦁ łączna kwota ok. 0,6 mln zł
⦁ skorzystało 5 przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło systemowe
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
⦁ 14 kwietnia br. Wojewoda Podkarpacki otrzymał środki finansowe w wysokości ponad 407 tys. zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowym refundacji podatku VAT na podstawie zapotrzebowań złożonych przez gminy w lutym i marcu
W 2022 r. dostarczono ponad 58 tys. ton węgla. W 2023 r. ponad 96 tys. ton węgla. Łącznie w ramach programu dostarczono ponad 154 tys. ton węgla

Działania proekologiczne – 766 mln zł

Czyste Powietrze
⦁ 613 mln zł – kwota dotacji, łączna kwota zawnioskowanych środków na wymianę starych pieców, ocieplenie budynków, wymianę starych okien i drzwi, zakup paneli słonecznych – ok. 803 mln zł
Złożono ponad 32 tys. wniosków
Mój Prąd
⦁ zainstalowano blisko 435 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Łączny budżet to
ponad 2,13 mld zł W ramach czterech naborów wypłacono dofinansowanie dla ponad 446 tys. wniosków w kwocie ponad 1,912 mld zł (stan na 15 marca 2023 r.). Średnio to zwrot blisko 4 287 zł dla każdego złożonego wniosku
⦁ 35519 dofinansowań do projektów paneli słonecznych na łączną moc instalacji 177076 kW. Co daje ponad 152 mln zł
Stop Smog
⦁ ponad 987 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał Rzeszów na realizację programu Stop smog. Rzeszowianie będą mogli m.in. wymienić piece czy docieplić ściany
Ulga Termomodernizacyjna
⦁ ponad 125 tys. zeznań podatkowych z wykazaną ulgą termomodernizacyjną złożyli mieszkańcy Podkarpacia w ramach rozliczeń za lata 2020-2022. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ulga obejmuje m.in. ocieplenie domów, wymianę źródeł ciepła, stolarki okiennej i montaż paneli fotowoltaicznych

Ochrona zabytków – 184,2 mln zł

⦁ w latach 2016-2023 ponad 76 mln zł przeznaczył wojewódzki konserwator ochrony zabytków na prace remontowo-konserwatorskie przy podkarpackich zabytkach
⦁ w latach 2016-2023 w ramach programu Ochrona zabytków zagwarantowano łącznie 68,2 mln zł na dofinansowanie ponad 360 zadań
⦁ ok. 40 mln zł przeznaczono na ochronę zabytków z budżetu woj. podkarpackiego

Obniżka CIT

⦁ Ulga dla młodych – zerowy PIT do 26. roku życia. W 2021 r. skorzystało ponad 115 tys. mieszkańców
⦁ z 9 proc. CIT w 2021 r. skorzystało ok. 5,1 tys. podmiotów

Tarcza dla przedsiębiorców/mały ZUS – 3 mld zł

Wsparcie dla przedsiębiorców:
⦁ wypłacono 3 mld dla około 18 tys. firm, chroniąc ok. 150 tys. miejsc pracy
⦁ prawie 12 tys. przedsiębiorców korzysta z tzw. małego ZUS-u

Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych – 275 mln zł

⦁ świadczenie dla strażaków ratowników otrzymuje ok. 8,2 tys. osób na łączną kwotę ok. 23 mln zł w 2023 r.
⦁ Program Mały Strażak: na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP przeznaczono dotychczas ok. 14,3 mln zł Na rok 2023 r. przewidziano 5,7 ml zł
⦁ w 2023 r. łączna kwota dotacji ponad 2 mln zł trafi do 659 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
⦁ w latach 2016-2022 zakupiono 314 wozów strażackich dla OSP na łączną kwotę ponad 190 mln zł
⦁ w 2023 r. do OSP trafią 52 wozy strażackie za blisko 40 mln zł

Przejścia graniczne – ok. 200 mln zł

⦁ blisko 43,44 mln w latach 2016-2022, na zakup niezbędnego wyposażenia przeznaczonego na obsługę przejść
⦁ przejście graniczne Malhowice-Niżankowice (otwarte 13.02.2023 r. dla ruchu ciężarowego) zapewnia 21 miejsc pracy, a w pełnym wymiarze (ruch osobowy
i towarowy) będzie zapewniać – 100 etatów w administracji skarbowej. Koszt budowy to 105 mln zł
⦁ remont linii kolejowej 102 z Przemyśla do Malhowic oraz budowa kolejowego przejścia granicznego
w Malhowicach – efekt wieloletnich starań od lat 90. Powstanie dodatkowo ok. 50 miejsc pracy w administracji skarbowej – 47 mln zł

Wymiar sprawiedliwości – 306 mln zł

⦁ budowa Sądu Okręgowego w Rzeszowie
⦁ rozbudowa Sądu Rejonowego w Przemyślu
⦁ budowa Sądu Rejonowego w Nisku
⦁ rozbudowa Sądu Rejonowego w Mielcu
⦁ rozbudowa Sądu Rejonowego w Jaśle

Security

⦁ powstanie 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie oraz 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
⦁ szereg inwestycji w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, m.in.:
⦁ Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku
⦁ Budowa strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP Rzeszów
⦁ Budowa strzelnicy pistoletowej w Przemyślu
⦁ Przebudowa Komendy Powiatowej w Lubaczowie
⦁ Budowa nowej siedziby Posterunku w Zagórzu
⦁ Budowa Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Dubiecku i Dukli, budowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, rozbudowa Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie i Mielcu

Pozostałe inicjatywy – 17,35 mld zł

⦁ Via Carpatia – oddane do użytkowania w latach 2021-2022 odcinki: Rzeszów-Lublin – ok. 4 mld zł.
W realizacji odcinki Rzeszów-Barwinek – 12,6 mld zł.
⦁ łącznie środki z subwencji ogólnej budżetu państwa na zadania drogowe dla podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego w latach 2016 – 2022 to 250 mln zł
⦁ konserwacja i remont budowli regulacyjnych, usuwanie szkód powodziowych, utrzymanie odpowiedniego stanu dna rzek, budowa małej elektrowni wodnej na Wisłoku, rozbudowa wałów przeciwpowodziowych – 500,1 mln zł

Facebook
Twitter

Events

Parliamentary committees

Law and Justice

Search

Archives

Archives
Skip to content