DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Účinky represívnych vlád koalície PO-PSL

Niektoré dôsledky utláčateľskej vlády koalície PO-PSL

Verejné financie, hospodárstvo

 

 • Zvýšenie základnej sadzby DPH z 22% na 23 %.
 • Zvýšenie sadzby DPH zo 7% na 8% (lieky, bývanie).
 • Zvýšenie sadzby DPH na nespracované potraviny z 3 % na 5 %.
 • Zvýšenie sadzby DPH na výrobky, ktoré predtým podliehali daňovým preferenciám (detské oblečenie z 8% na 23 % , knihy z 0 % na 5 %).
 • Zvýšenie spotrebnej dane vrátane spotrebnej dane z vykurovacieho oleja, zemného plynu, alkoholu a cigariet.
 • Zvýšenie príspevku na invaliditu pre podnikateľov zo 4,5% na 6,5%.
  • Zmrazenie daňových limitov, odpočítateľných nákladov a nezdaniteľnej sumy, čo vzhľadom na rast inflácie znamená automatické zvýšenie zaťaženia.
 • Namiesto sľubovaného zrušenia dane Belka bola rozšírená na zisky z jednodňových bankových vkladov.
 • Uloženie "medenej" dane spoločnosti KGHM, ktorá denne platí približne 6,5 milióna PLN.
 • Zaťaženie Fondu sociálneho poistenia z nesplatených úverov zo štátneho rozpočtu v rokoch 2009 - 2014 bude predstavovať 37,7 mld.
 • Zvýšenie štátneho verejného dlhu v porovnaní s rokom 2007 o 363,2 miliardy PLN, t. j. o 68,9%.
 • Zvýšiť celkový dlh podnikov a domácností na 78 % HDP na konci roka 2012 (v roku 2000 to bolo 37% HDP).
 • Pokles úspor domácností z približne 12% - 14% na prelome predchádzajúceho desaťročia na približne 2% - 5%.
 • Daňové zaťaženie rodín s dvoma deťmi sa od roku 2009 zvýšilo o 1,2 percentuálneho bodu a v roku 2012 predstavovalo 29,6% v porovnaní s priemerom 26,1% v krajinách OECD.
 • V roku 2013 bolo celkové zdanenie zisku v Poľsku 41,6 %, čo je viac ako priemer krajín EÚ a EZVO (41,1%).
 • Zrušenie stavebnej úľavy (vrátenie DPH na stavebný materiál pri rekonštrukciách).
 • Zrušenie "úľavy na internete".
 • Obmedzenie úľavy pre tzv. "auto s mriežkou".
 • Obmedzenie odpočítateľnosti nákladov tvorcov.
 • Zavedenie limitu na odpočet odpočítateľných nákladov 50% na zmluvy o dielo.
 • "Lúpež" úspor Poliakov nahromadených v otvorených dôchodkových fondoch s cieľom zaplátať rozpočtovú dieru a iluzórne znížiť štátny dlh.
 • Postupné znižovanie demografického rezervného fondu, ktorý mal chrániť Poliakov v budúcnosti. V rokoch 2010 až 2014 sa z tohto fondu vybralo 19,4 miliardy PLN.
  • Zvýšenie daňového zaťaženia v dôsledku neaktualizácie nezdaniteľnej sumy (Poľsko má jednu z najnižších nezdaniteľných súm v celej Európe, v tomto ohľade sme horší dokonca ako Zambia a Tanzánia). 
  • Plánované rozšírenie dvojpercentnej dane z občianskoprávnych transakcií na nové kategórie.
  • Plánované rozšírenie dane z nehnuteľností okrem iného na káblové siete a energetické zariadenia.
  • Plánované zavedenie všeobecnej audiovizuálnej dane.
  • Príprava právnych predpisov na zablokovanie možnosti odpočtu DPH na pohonné hmoty.
  • Čistá medzinárodná investičná pozícia Poľska na konci roka 2012 predstavovala 259,8 mld. EUR (alebo približne 68,1% HDP) a bola záporná, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch vlády PO-PSL.
  • Nedostatočná súdržnosť a koordinácia pri podpore poľského hospodárstva.
  • Celkový počet zamestnancov v priemysle sa do konca roka 2012 znížil
   o 136,2 tisíc osôb.
  • Dvojnásobné zníženie limitu obratu (zo 40 000 PLN na 20 000 PLN), nad ktorý musí mať mikropodnikateľ fiškálnu pokladnicu.
  • Predaj majetku Štátnej pokladnice, len v roku 2012 boli okrem iného predané tieto aktíva
   Systematicky sa predáva 95 miliónov akcií PKO BP, 11 miliónov akcií Bank Gospodarki Żywnościowej, 131 miliónov akcií PGE S.A., akcie spoločností patriacich ku kľúčovým odvetviam poľského hospodárstva.
  • V období rokov 2005 - 2007 dosiahli celkové príjmy z privatizácie majetku štátnej pokladnice 6,35 miliardy PLN, v rokoch 2008 - 2012 približne 55,2 miliardy PLN, čo zahŕňalo predaj stoviek poľských podnikov, vrátane tých, ktoré mali kľúčový význam pre poľský priemysel.
  • Zrušenie OFE znižuje likviditu na poľskom trhu. Ocenenie poľských štátnych cenných papierov a zlotého bude citlivejšie na náladu na svetových trhoch. Náklady na obsluhu zahraničného dlhu sa zvýšia o 14,2%.
  • Poľské spoločnosti sú z hľadiska inovatívnosti na predposlednom mieste
   v Európe. Počet patentových prihlášok podaných Poliakmi je
   11-krát nižšia ako priemerná úroveň v krajinách EÚ.
  • Poľsko sa stáva "montážnou dielňou" pre veľké spoločnosti. Nízke jednotkové náklady práce znamenajú, že zahraniční investori využívajú relatívne lacnú pracovnú silu v Poľsku.
  • Poľský priemysel sa vyznačuje nízkym stupňom inovácie, nemáme silné značky uznávané vo svete.
  • Ťažba poľského bridlicového plynu sa považuje za materiál volebnej kampane. Najväčší investori opustili Poľsko a počet vyvŕtaných vrtov neumožňuje ani odhadnúť množstvo nekonvenčného plynu.
   v Poľsku.
  • Chýbajúca silná hospodárska politika realizovaná na úrovni EÚ v súvislosti s politikou v oblasti klímy predstavuje obrovskú hrozbu pre konkurencieschopnosť poľského ťažkého a energeticky náročného priemyslu.
  • Nezrovnalosti vo verejných súťažiach sa stali bežným javom, pričom obvinenia z narušenia spravodlivej hospodárskej súťaže sa týkali dokonca aj ministerstva spravodlivosti.
  • Obrovský potenciál európskych fondov bol využitý neefektívne, mnohé investície neboli dokončené včas, realizované programy neprispeli k zlepšeniu konkurencieschopnosti poľského hospodárstva a podnikov a k udržateľnému zvýšeniu počtu pracovných miest, vláda sa stala závislou od kapitálu EÚ pri rozhodovaní a investíciách.
   • Potenciál fondov EÚ prispel najmä k zníženiu negatívnych javov zaznamenaných v národných štatistikách, ktoré súvisia s hospodárskou krízou, namiesto toho, aby slúžil na budovanie základov silného, moderného hospodárstva v Poľsku.
   • Oneskorenie zavedenia elektronického daňového systému znižuje vplyv
    z DPH v nasledujúcich rokoch v dôsledku podvodov (odhadovaný vplyv je približne 20 miliárd ročne).

Infraštruktúra

 

 • Nedostatok primeraných výsledkov pri výstavbe diaľnic vzhľadom na gigantické
  a neopodstatnené výdavky na tento účel.
 • Nadmerne vysoké náklady na výstavbu ciest a diaľnic (priemerné náklady na výstavbu
  1 km diaľnice v Poľsku je 9,6 milióna EUR, v Nemecku 8,24 milióna EUR, v Litve 4 milióny EUR).
 • To viedlo ku krachu mnohých spoločností v stavebníctve (v roku 2012 skrachovalo 259 spoločností, v roku 2013 241 spoločností).
 • Výrazný pokles zamestnanosti v stavebníctve - približne o 140-150 tisíc FTE alebo 13%.
 • Pokles produkcie v stavebníctve, najmä v oblasti investícií do infraštruktúry (v roku 2013 pokles dosiahol 40%).
 • Dlh Národného cestného fondu k októbru 2013 vo výške 42 mld. Plánovaný dlh na rok 2014 predstavuje až 50 miliárd PLN.
 • Zavedenie elektronického mýtneho systému ViaToll spôsobuje dopravným spoločnostiam značnú finančnú záťaž.
 • Vyraďovanie železničných tratí z prevádzky (plánovalo sa vyradiť z prevádzky až 4 000 km železničných tratí; z 90 úsekov, ktoré PKP PLK vybrala na vyradenie z prevádzky, sa už vyradilo 21 úsekov železničných tratí).
 • Privatizácia mnohých železničných staníc a likvidácia najmenej 130 staníc a zastávok PKP.
 • Odloženie rozhodnutí o výstavbe obchvatov vo viacerých poľských mestách (Olsztyn, Suwałki, Inowrocław, Pułtusk, Pomiechówek, Jarocin, Góra Kalwaria, Kołbiel, Ostrów Wielkopolski, Niemodlin, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Wąchock, Tomaszów Lubelski, Dąbrowa Tarnowska, Zabierzów).
 • Zbavenie subdodávateľov možnosti vymáhať od Generálneho riaditeľstva štátnych ciest a diaľnic splatné peniaze za vykonané cestné stavebné práce (splatné peniaze dostali len niektorí z nich).
 • Likvidácia infraštruktúry "Powiat Polski" (trate PKS, železničné spoje, malé školy, okresné súdy, knižnice, pošty, policajné stanice).
 • Vylúčenie mladých obyvateľov významných oblastí Poľska z programu "Mieszkanie dla Młodych" (Byt pre mladých) - kúpa nového bytu s podporou tohto programu sa prakticky obmedzila na veľké mestá.
 • Blokovanie právnych predpisov týkajúcich sa inštalácie veterných elektrární. Blízkosť veterných elektrární k budovám vo veľkých častiach Poľska vystavuje obyvateľov zdravotným rizikám, spôsobuje pokles hodnoty nehnuteľností a ničí krajinné hodnoty.
 • Pozastavenie projektu vysokorýchlostných železníc a dramaticky nízke čerpanie európskych fondov na investície do železníc (Poľsko bude musieť časť prostriedkov vrátiť), pričom je veľmi potrebné urýchlene opraviť a vybudovať nové železničné trate.
 • Nákup drahých, nefunkčných a zbytočných vlakov Pendolino a lietadiel Dreamliner.
 • Vláda nevyužíva finančné prostriedky EÚ na budovanie vysokorýchlostných internetových sietí, čo obmedzuje prístup občanov k internetu.
 • Likvidácia značnej časti úradov a pobočiek Poľskej pošty, čo občanom sťažuje prístup k poštovým službám.
 • Zverenie vybavovania pošty súdov a prokuratúry nekompetentnej súkromnej spoločnosti, ktoré spôsobuje chaos v obehu korešpondencie, vyvoláva rozhorčenie občanov a podkopáva ich dôveru v štát.
 • Zničenie poľského lodiarskeho priemyslu v dôsledku neprimeraného riadenia spoločností, neprijatia primeraných opatrení týkajúcich sa poskytovania štátnej pomoci lodeniciam a neregulárneho predaja lodeníc Gdynia a Szczecin.
 • Mnohomesačné meškanie výstavby plynového prístavu, ktoré spôsobilo zvýšenie nákladov na jeho výstavbu a potrebu opätovne prerokovať podmienky zmluvy s Katarom. V Poľsku doteraz neexistuje žiadna stratégia využívania skvapalneného zemného plynu (LNG).

Miestna samospráva a regionálny rozvoj

 

 • Prijatie zmien v európskej politike súdržnosti, ktoré sťažujú vyrovnávanie rozdielov v rozvoji regiónov v prospech politiky podpory konkurencieschopnosti, t. j. silných oblastí v Európe, čím Poľsko prichádza o približne 40 miliárd EUR.
 • Pre Poľsko nepriaznivé výsledky rokovaní o finančnom výhľade EÚ na roky 2014 - 2020, v dôsledku ktorých sme po zohľadnení miery inflácie dostali o 10 miliárd EUR menej ako v predchádzajúcom finančnom výhľade (čo znamená, že po odpočítaní zaplateného príspevku budeme mať k dispozícii čistú sumu o ďalších 16 miliárd EUR nižšiu).
 • Vláda súhlasí s tým, že Poľsko dostane z rozpočtu EÚ na roky 2014 - 2020 len 2784 EUR na hlavu štatistického Poliaka, čo je výrazne menej ako ostatní noví členovia EÚ (Maďarsko 3722 EUR na osobu, Česká republika 2857 EUR na osobu, Chorvátsko 4186 EUR na osobu, Litva 5862 EUR na osobu).
 • Opustenie koncepcie udržateľného národného rozvoja v prospech modelu
  polarizačno-difúzny vývoj Poľska, spočívajúci v smerovaní väčšieho množstva finančných prostriedkov na konkurencieschopnosť na úkor súdržnosti, t. j. alokácia do najväčších centier namiesto vyrovnávania rozdielov v rozvoji.
 • Systematická likvidácia poľskej mestskej a okresnej infraštruktúry (železničné a autobusové spoje, vzdelávacie inštitúcie, poštová infraštruktúra, okresné súdy, prokuratúry, colnice, energetické okresy, policajné stanice, kultúrne inštitúcie).
 • Zaťažovanie samospráv novými úlohami bez toho, aby na ich realizáciu boli vyčlenené primerané finančné prostriedky, čoho príkladom je zákon o podpore rodiny a systéme náhradnej starostlivosti, ktorý od samospráv vyžaduje minimálne 8 miliárd PLN ročne bez toho, aby im poskytol akúkoľvek kompenzáciu.
 • Prehliadanie šancí východného Poľska na rýchly rozvoj a potrebné investície
  z fondov Európskej únie.
 • Zvyšovanie regionálnej stratifikácie v Poľsku. V roku 2011 bol najvyšší rozdiel v HDP na obyvateľa zaznamenaný v Mazovskom vojvodstve (64 790 PLN)
  a Podkarpatsko (26 801 PLN).

 

Poľnohospodárstvo

 

 • Zmena zásad poľnohospodárskej politiky, ktorá viedla k zbedačeniu a vyľudneniu poľského vidieka.
 • Klamanie poľských poľnohospodárov, že poľské poľnohospodárstvo dostalo v novej finančnej perspektíve viac ako v predchádzajúcej. Vzhľadom na výšku platieb v roku 2013 sme mali v priebehu siedmich rokov získať najmenej 21,3 miliardy EUR v priamych platbách, ale dostali sme 18,8 miliardy EUR. Okrem toho vláda PiS vyjednala v rokoch 2007 - 2013 13,4 miliardy EUR z EÚ na rozvoj vidieka a súčasná vláda získala na roky 2014 - 2020 len 9,8 miliardy EUR. Zníženie rozpočtu bude preto predstavovať 2,5 miliardy EUR na dotácie na plochu a 3,6 miliardy EUR na rozvoj vidieka, t. j. celkové zníženie o 6,1 miliardy EUR.
 • Znížiť výdavky na poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, poľnohospodárske trhy a rybolov z 3% HDP od roku 2007 na 1,5% HDP v roku 2014 .
 • Neprijatie žiadnych opatrení na zosúladenie priamych platieb s ostatnými krajinami EÚ.
 • Zatvorenie cukrovarov v Łapach, Lubline a Brześći Kujawskom.
 • Zníženie limitu kvóty na cukor o 366 tisíc ton.
 • Koncentrácia trhu s cukrom v rukách nemeckých spoločností po tom, ako nemecká spoločnosť Pfeifer & Langen získala cukrovary spoločnosti British Sugar Overseas (BSO)
  v auguste 2009, čo malo za následok stratu výrobnej kvóty na cukrovú repu vo výške 150 000 ton a prepúšťanie.
 • Zníženie počtu ošípaných, ktorý v júli 2012 dosiahol 11,5 milióna (ako v 60. rokoch), prostredníctvom dovozu bravčového mäsa s dioxínmi z Nemecka za 0,5 EUR za kg.
 • Dohodnúť sa na zrušení kvót na mlieko a cukor od roku 2015.
 • Zrušenie platieb na mäkké ovocie (maliny a jahody) od roku 2012, ktoré boli zavedené na žiadosť vlády Práva a spravodlivosti v roku 2007, ich zaradením do národnej obálky na priame platby.
 • Kolaps systému predškolského vzdelávania na vidieku v podmienkach povinnej dochádzky 5-ročných detí do materských škôl.
 • Neschopnosť konsolidovať inšpekcie týkajúce sa bezpečnosti a kvality potravín.
 • Zrušenie dedinských škôl, policajných staníc a poštových úradov.
 • Liberalizácia postoja Poľska ku GMO.
 • zaťaženie poľnohospodárov príspevkami do Národného fondu zdravia.
 • čoraz ťažší prístup obyvateľov vidieka k službám zdravotnej starostlivosti.
 • Politizácia poľnohospodárskej správy prostredníctvom nadmerného zvyšovania počtu zamestnancov a politicky motivovanej výmeny personálu.
 • Zastavenie prevzatia poľnohospodárskych škôl ministrom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.  
 • Liberalizácia obchodu s pôdou, ktorá vedie k nadobúdaniu poľnohospodárskych nehnuteľností cudzincami alebo náhradnými osobami (tzv. "pólmi").

 

Sociálna politika

 

 • Zvýšenie veku odchodu do dôchodku na 67 rokov, čím sa predĺžila dĺžka služby u žien o 7 rokov a u mužov o 2 roky.
 • Odňatie práva na predčasný odchod do dôchodku osobám pracujúcim za škodlivých podmienok (takmer milión zamestnancov). Po zmene predpisov sa preklenovacia dávka bude vzťahovať len na osoby, ktoré vykonávali prácu za osobitných podmienok pred 1. januárom 1999 a po 31. decembri 2008.
 • Zavedenie možnosti predĺžiť obdobie zúčtovania pracovného času na jeden rok, čo je pre zamestnancov nevýhodné. Po zmenách má zamestnávateľ právo zaviesť pružnú organizáciu pracovného času s tzv. neštandardným pracovným časom.
 • Obmedzenie výšky dotácie na zamestnanca s ľahkým a ťažkým stupňom postihnutia, okrem iného znížením dotácie na pracovné miesta pre zdravotne postihnutých s ľahkým stupňom postihnutia zo 480 na 450 Sk a s ťažkým stupňom postihnutia z 1920 na 1800 Sk, čo výrazne sťažilo fungovanie chránených dielní a znížilo možnosti zamestnávania zdravotne postihnutých.
 • Sprísnenie kritéria nároku na dôchodok a pozostalostný dôchodok. Požiadavky týkajúce sa doby poistenia sa zvýšili o 5 rokov (25 - ženy, 30 - muži), s výnimkou nepríspevkových období.
 • Zavedenie zmeny, podľa ktorej sa právo na odchod do dôchodku získa bez ukončenia pracovnej zmluvy. ZUŠ pozastavila vyplácanie dôchodkov týmto osobám. Na základe rozsudku Ústavného súdu je teraz štát povinný vyplatiť nevyplatené dôchodky za toto obdobie.
 • Žiadna valorizácia príjmového kritéria pre rodinné prídavky (504 PLN), v dôsledku čoho približne 2 milióny poľských detí stratili nárok na uvedený príspevok.
 • Nedostatočná valorizácia príjmového kritéria oprávňujúceho na sociálnu dávku počas 6 rokov viedla k tomu, že príjmové kritérium vo výške 351 PLN bolo pod hranicou extrémnej chudoby.
 • Počet Poliakov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením
  Podľa Eurostatu dosiahol v roku 2012 počet ľudí 10,1 milióna, čo predstavuje 26,7 % populácie.
  • Poliaci sú jedným z najvyťaženejších národov z hľadiska priemerného ročného pracovného času (1929 hodín), Nemci pracujú o 532 hodín menej a ich reálny disponibilný príjem domácností na obyvateľa je o 93% vyšší ako poľský.
  • Poľsko má tretí najvyšší podiel nedobrovoľne zamestnaných pracovníkov v Európskej únii, najmä vo vekovej skupine do 24 rokov.
  • Zrušenie nároku na príspevok na opatrovanie pre opatrovateľov, ktorí sa starali o starších ľudí, a zavedenie príjmového kritéria, ktoré pripravilo o dávky tisíce prepustených ľudí.
  • Deprivácia učiteľov a vychovávateľov pracujúcich v inštitúciách
   starostlivosť a výchovu právnu ochranu, ktorá sa poskytuje verejnému činiteľovi.
  • Drastické zníženie prostriedkov Fondu práce na aktívne formy boja proti nezamestnanosti v rokoch 2010 - 2012 zo 7 miliárd PLN na 3,25 miliardy PLN, ktoré mohli byť určené na zníženie počtu nezamestnaných a rozvoj podnikov.
  • 43% zvýšenie minimálneho príspevku ZUS zo 717,77 PLN na 1026,98 PLN, čo spôsobilo spomalenie rozvoja poľského hospodárstva.
 • Vláda odňala príspevky 100 000 opatrovateľom zdravotne postihnutých osôb, ktorí sa nepretržite starajú o vážne chorých manželov alebo rodinných príslušníkov.
 • Zníženie mzdových dotácií pre osoby so zdravotným postihnutím
  v chránených dielňach.
 • Obmedzenie nároku na daňový bonus na jedno dieťa.
 • Zníženie príspevku na pohreb zo 6 400 PLN na 4 000 PLN.
 • Oznámenie o zvýšení príspevkov do Sociálnej poisťovne od ľudí, ktorí majú "nezdravé zmluvy".
 • V posledných rokoch bola valorizácia stanovená na najnižšej prípustnej úrovni, čo spôsobuje, že sa zvyšuje rozdiel v príjmoch medzi tými, ktorí poberajú najnižšie dávky (v roku 2014 - 14 PLN), a ostatnými dôchodcami.

Ochrana zdravia

 

 • Zvyšovanie počtu čakateľov na lekárov.
 • Chyby v organizácii a fungovaní systému zdravotnej starostlivosti, ktoré mali za následok smrť pacientov, ktorým nebola poskytnutá včasná a primeraná zdravotná starostlivosť.
 • Zvýšenie toku verejných prostriedkov z Národného fondu zdravia súkromným subjektom v oblasti liečby pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní služieb.
 • Odňatie zmlúv niektorých oddelení štátnych nemocníc so Štátnym fondom zdravia a presunutie financovania zdravotníckych služieb na súkromné alebo neštátne nemocnice.
 • Zákonná zmena nemocníc na „podniky zdravotníckych subjektov“ zamerané na zisk.
 • Postupujúca komercializácia štátnych nemocníc s otrasnými príkladmi privatizácie zmlúv na zdravotnícke služby (Mysłowice, Pszczyna, Łask, Augustów).
 • Postupná privatizácia pohotovostných zdravotníckych služieb.
 • Privatizácia 14 z 24 fungujúcich verejných kúpeľov.
 • Zvýšenie podielu pacientov na platbách za lieky (v prípade hradených liekov z 36,8% v roku 2011 na 38,8% v roku 2012 a 40% v roku 2013 - zdroj: IMS Health Incorporated, 30. januára 2014).
 • Obmedzenie prístupu k odborníkom v malých mestách v dôsledku zmien v pravidlách uzatvárania zmlúv o NFZ.
 • Oslabenie kontrolnej kapacity hygienickej inšpekcie.
 • Zbavenie rodičov práva rozhodovať o budúcnosti vzdelávania svojich detí odmietnutím občianskeho referenda o šesťročných deťoch a zmenou štruktúry školského vzdelávania.
 • Skrátenie šťastného detstva šesťročných detí tým, že ich presunieme z bezpečných materských škôl a natlačíme ich do nepripravených škôl (polovica ročníka v roku 2014).
 • Zbavenie rodičov pocitu bezpečia pre ich deti v škole v dôsledku prudkého nárastu školskej kriminality. Zrušenie vládneho programu "Nulová tolerancia násilia na školách" (približne 17 000 školských trestných činov v roku 2007, 28 200 školských trestných činov v roku 2012).
 • Obmedzenie možností detí v materských školách využívať mimoškolské aktivity tým, že sa zabráni organizovaniu týchto aktivít externými poskytovateľmi.
 • Odobratie platov učiteľom - vychovávateľom v zariadeniach starostlivosti a výchovy o 30% zmenou pracovných a platových podmienok od 1. januára 2014. Učitelia sa stali zamestnancami samosprávy na základe zákona, ktorý presadila PO - PSL.
 • Zbavenie učiteľov možnosti odísť do predčasného dôchodku, ktoré vzhľadom na predĺženie veku odchodu do dôchodku na 67 rokov zasiahlo túto profesijnú skupinu ešte viac.
 • nútiť učiteľov pracovať ďalšie dve neplatené hodiny (tzv. "trestné hodiny").
 • Zbavenie obyvateľov menších miest možnosti vzdelávať svoje deti v mieste bydliska uprednostňovaním likvidácie škôl (zrušenie zákonného práva zriaďovateľa podať námietky proti uzneseniam samosprávnych celkov o likvidácii škôl).
 • Zrušenie škôl v malých mestách ako jediných inštitúcií kultúrneho a spoločenského života, čo odsúdilo tieto mestá na úplnú degradáciu.
 • Zbaviť žiakov stredných škôl možnosti komplexného všeobecného vzdelania skrátením trvania základného učiva v šiestich kľúčových všeobecnovzdelávacích predmetoch: dejepis, zemepis, fyzika, chémia, biológia a náuka o spoločnosti (v kombinácii v období vyučovania na nižšom a vyššom stupni strednej školy) o 25%.
 • Drastické zníženie rozsahu materiálnej pomoci študentom a zníženie finančných prostriedkov na tento účel (v roku 2005 - 406 miliónov PLN, v roku 2006 - 568 miliónov PLN, v roku 2008 - 552 miliónov PLN, v roku 2012 - 387 miliónov PLN).
 • Neustále podceňovanie dotácií na vzdelávanie, ktoré samosprávy dostávajú na údržbu škôl, čo prispieva k hromadnému zatváraniu škôl.

 

Vzdelávanie

 

Vysokoškolské vzdelávanie

 

 • Obmedzovanie slobody vedeckého bádania - ministerstvo nariaďuje, čo by vedci nemali robiť a aká vedecká práca je odsúdeniahodná.
 • Premena univerzít na podniky, ktoré by si na seba mali zarobiť a dokonca vytvárať zisk.
 • zverenie riadenia vedy a univerzít do rúk štátnych úradníkov, ktorí sú odmeňovaní a povyšovaní za dosiahnuté úspory.
 • Byrokratizácia vedy prostredníctvom zavedenia NKR (národného kvalifikačného rámca), ktorý má slúžiť na hodnotenie vysokoškolských inštitúcií, čo v skutočnosti znamená vypracovanie bezcenných dokumentov opisujúcich realizované programy pomocou newspeaku EÚ.
 • Znižovanie úlohy humanitných vied a predstieranie, že sa koná na ich záchranu (myšlienky "okrúhleho stola" alebo "balíka pre humanitné vedy").
 • Hodnotenie vedeckých výstupov pomocou bodov, defektné a schematické hodnotenie práce vedcov. Poľský jazyk prestáva byť vedeckým jazykom.
 • Odňatie možnosti študovať bezplatne v druhom kurze.
 • Znižovanie úrovne vysokoškolského vzdelávania, napr. nahrádzanie profesorov doktormi a lekárov magistermi.
 • Zavedenie chybného systému vedeckého postupu: možnosť doktorátu bez magisterského titulu, postdoktorandská práca obmedzená na úradné konanie, profesúra podmienená vedením zahraničného grantu, profesúra bez habilitácie.
 • Medzigeneračný konflikt: nedostatok dôchodcov blokuje miesta pre mladých zamestnancov.
 • Tolerovanie metly univerzitnej patológie: korupcia, rodinkárstvo, plagiátorstvo, falošné práce.
 • Zníženie rozpočtových výdavkov na vedu a vysokoškolské vzdelávanie pri súčasnom znížení príjmov akademických pracovníkov zrušením druhých miest.

Zabezpečenie

 

 • Zníženie bezpečnosti občanov vo veľkých oblastiach krajiny zrušením 380 z 817 policajných staníc v obciach, ktoré fungovali v roku 2007, do konca roka 2013.
 • Odobratie súčasných práv príslušníkom uniformovaných zložiek (zvýšenie veku a dĺžky služby oprávňujúcej na dôchodok, zníženie nemocenských dávok).
 • premrhanie značnej časti dosiahnuteľných efektov programu modernizácie uniformovaných zložiek a zníženie zdrojov tohto programu o viac ako 500 miliónov PLN.
 • Nedodržanie sľubu realizovať nový program modernizácie uniformovaných zložiek.
 • Oslabenie bezpečnosti štátu likvidáciou vojenských jednotiek a pohraničných strážnych stanovíšť.
 • Nedostatočný dohľad nad políciou, tolerovanie patologických javov v polícii.
 • Chaos a destabilizácia v útvaroch zodpovedných za bezpečnosť občanov spôsobené zmenami, ktoré zaviedla vláda a ktoré policajti neakceptovali.
 • Rozdelenie ministerstva vnútra na dve ministerstvá spôsobuje chaos v oblasti bezpečnosti a krízového riadenia.
 • Plytvanie verejnými prostriedkami a korupcia pri realizácii IT projektov.
 • Opätovné odloženie vydania elektronického občianskeho preukazu, ktoré oznámila vláda.
 • Oneskorenia pri budovaní systému núdzového varovania s európskym tiesňovým číslom 112.
 • Zvýšenie počtu administratívnych zamestnancov (viac ako 100 000 nových úradníkov), ktoré zaťažilo daňových poplatníkov obrovskými nákladmi a neprinieslo žiadne zlepšenie kvality úradnej práce.
 • Korupcia v administratíve a vo verejnom obstarávaní.
 • Zmeny právnych predpisov obmedzujúcich slobodu verejného zhromažďovania.
 • Pokus o cenzúru internetu ("ACTA").
 • Obmedzovanie slobody prejavu a represie voči odporcom vlády (prenasledovanie študenta za webovú stránku anticomor.pl, zatýkanie futbalových fanúšikov a zatváranie štadiónov ako odveta za protivládne heslá).
 • Zvýšený dohľad nad občanmi (viac ako milión záznamov telefonických hovorov ročne).
 • Zavedenie legislatívy, ktorá umožňovala príchod zahraničných ozbrojených dôstojníkov z iných krajín do Poľska (tzv. zákon o bratskej pomoci).
 • Nedostatok bezpečnosti pre najdôležitejšie osoby v krajine (katastrofa v Smolensku).
 • Oneskorenia pri budovaní ohlásených registrov IKT.
 • Nedostatok skutočného dohľadu nad špeciálnymi službami zo strany Sejmu a vlády.

 

Národná obrana

 • Zavedenie chybnej štruktúry vedenia a velenia poľských ozbrojených síl, ktorá vyvoláva právne pochybnosti (nesúlad s článkom 134 ústavy) a obsahuje značné nedostatky (nie je definovaná úloha špeciálnych služieb počas konfliktu). Prelomenie princípu jednosmernej podriadenosti vytvorením troch nezávislých, rovnocenných ústredných orgánov (náčelník generálneho štábu a dvaja velitelia - generálny a operačný) a zavedenie kompetenčného chaosu vo velení v prípade konfliktu (nie je známe, ktorý z veliteľov preberá velenie).
 • chýba moderný, integrovaný, nadrezortný systém riadenia národnej bezpečnosti. Takýto systém by umožnil prezidentovi, Rade ministrov a predsedovi vlády účinne riadiť obranné činnosti v čase ohrozenia.
 • Zrušenie branného systému a vytvorenie Národných záložných síl, ktoré nie sú schopné plniť svoju úlohu (počet NZS nedosiahol potrebnú úroveň).
 • Nedostatočná konsolidácia poľského zbrojárskeho priemyslu.
 • Porušenie pravidla vyčleniť každoročne 1,95% HDP na vojenské výdavky.
 • Oneskorenie prispôsobenia poľských ozbrojených síl štandardom NATO, pokiaľ ide o vybavenie, spôsobilosti a mobilitu. V súčasnej finančnej situácii nie sú poľské ozbrojené sily schopné v prípade možného konfliktu realizovať stratégiu, ktorá by zabránila nepriateľovi dostať sa k strategickým objektom na vlastnú päsť
  a regiónoch Poľska počas prvej fázy konfliktu. Námorníctvo, protiraketová obrana a komunikačný a veliteľský systém či logistika sú rezorty s najväčším nedostatkom zdrojov a vybavenia.
 • Zníženie hodnoty potenciálnych vojenských objednávok v domácich obranných spoločnostiach (v roku 2014 sa hodnota zníži približne o 20%).
 • Zastavenie procesu výcviku v letectve v dôsledku jeho nedostatočného financovania, ktoré sa ukázalo ako osudné a viedlo k najväčším katastrofám v histórii poľského letectva.
 • chýbajúci program na oživenie strategickej spolupráce so Spojenými štátmi v oblasti bezpečnosti a obrany, ktorý by uznával USA ako garanta bezpečnostnej stability v našom regióne.
 • Rozpustenie veliteľstva špeciálnych síl už po 10 dňoch existencie. Veliteľstvo špeciálnych síl malo byť zodpovedné za výcvik vojakov, ale malo im aj naďalej veliť počas vojenských operácií. V súčasnosti je za velenie zodpovedný operačný veliteľ ozbrojených síl a za výcvik generálny veliteľ.
 • 36. špeciálny dopravný letecký pluk bol zlikvidovaný. Toto rozhodnutie bolo politické, vypočítané tak, aby malo volebný účinok. Rozpustenie pluku bolo predovšetkým vyhodením miliónov zlotých, ktoré boli vynaložené na výcvik pilotov. Likvidácia pluku však nijako nevyriešila problém VIP prepravy ani otázku zodpovednosti za smolenskú katastrofu.
 • Prenos niektorých právomocí na inštitúcie Európskej únie v oblasti finančnej politiky (prijatie fiškálneho paktu).
 • Upustenie od systému protiraketovej obrany USA (protiraketový štít).
 • Obmedzenie prístupu organizácií poľskej diaspóry k finančným prostriedkom na sociálno-kultúrne aktivity (po tom, čo peniaze zo Senátu prevzalo ministerstvo zahraničných vecí).

Zahraničná politika

 

 • Submisívna zahraničná politika vlády PO-PSL voči Európskej únii (súhlas s likvidáciou lodeníc, upustenie od snahy o vyrovnanie dotácií v poľnohospodárstve) a Rusku (vyšetrovanie v Smolensku).
 • Pasivita poľskej vlády v súvislosti s rozmiestnením útočných zbraní krátkeho dosahu Ruskou federáciou na území Königsberskej oblasti, ktorá priamo hraničí s Poľskom.
 • Vzdanie sa kontroly nad časťou poľského vzdušného priestoru prijatím iniciatívy Jednotné európske nebo, ktorá sa týka približne jednej pätiny územia Poľskej republiky a územia Litvy.
 • Chýbajú rozhodné kroky na posilnenie proeurópskych snáh politických síl na Ukrajine.
 • Prijatie spoločného európskeho azylového systému, ktorý by mohol ohroziť vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť krajiny.
 • Obmedzenie finančnej podpory poľských orgánov pre činnosť organizácií Polonia (poľské veľvyslanectvo v Berlíne).
 • Zatvorenie alebo premiestnenie poľských konzulárnych úradov v USA a Kanade.

Životné prostredie

 

 • V rokoch 2013 - 2020 sa v súvislosti s prijatým klimaticko-energetickým balíkom zaviedli nové pravidlá prideľovania emisných kvót CO2 emitentom, na ktorých sa vzťahuje európsky systém obchodovania s emisiami. Poľské teplárne boli nútené nakúpiť približne 60% emisných povoleniek už v roku 2013, čo malo za následok zvýšenie cien tepla. Príklady dôsledkov: v roku 2013 museli teplárne vo Varšave na výrobu tepla kúpiť emisný limit za 120 miliónov PLN a napríklad v roku 2016 za približne 200 miliónov PLN. To isté platí aj pre Lodž: v roku 2013 za 65 miliónov PLN a v roku 2016 za 95 miliónov PLN. (zdroj - Sejmové tlače 1273 a 2010).
 • Zavedenie poplatku pre poľské štátne lesy vo výške 800 miliónov EUR ročne v rokoch 2014 a 2015 a dvojpercentnej dane z predaja od roku 2016 začne proces likvidácie princípov ich fungovania. Majetok poľských štátnych lesov, ktorý predstavuje 7 miliónov hektárov a 400 miliárd zlotých v dreve, bude pripravený na predaj v krátkom čase po očakávanom konkurze Lesov.
 • Prijatie „klimatického balíčka“ zničí poľskú ekonomiku, spôsobí dvojnásobné zvýšenie cien, čo môže prispieť k zvýšeniu inflácie, zníženiu konkurencieschopnosti poľského priemyslu, masovým bankrotom firiem a zvýšeniu nezamestnanosti. .
 • Nedostatok účinných opatrení vlády v súvislosti s výstavbou prvej jadrovej elektrárne v Poľsku.
 • Neopodstatnené náklady na investície na Euro 2012. Náklady na výstavbu poľských štadiónov boli v porovnaní s ukrajinskými štadiónmi minimálne o 100% vyššie. Varšavský národný štadión je najdrahším štadiónom v Európe.
 • Úpadok a likvidácia mnohých spoločností z odvetvia stavebníctva, ktoré vykonávali práce ako subdodávatelia pre veľké konzorciá v oblasti investícií do športu a infraštruktúry v súvislosti s Euro 2012.

Šport

 

 • Početné nezrovnalosti pri vynakladaní verejných prostriedkov a zároveň zníženie výdavkov na základné športové potreby detí a mládeže.
 • Znížiť a zrušiť množstvo programov zameraných na športový rozvoj detí a mládeže.
 • Obmedzenie činnosti malých športových klubov pracujúcich s deťmi a mládežou, likvidácia programu "Športový animátor", zníženie finančných prostriedkov na modernizáciu športových zariadení, drastické zníženie finančných prostriedkov na program "Tréner" .

Kultúra a národné dedičstvo

 

 • Nevykonanie výzvy na rozpočtové výdavky 1% na kultúru.
 • Nepripravenie zákona o financovaní verejnoprávnych médií, čo viedlo k ich extrémnej komercializácii a podriadeniu vládnucim politickým stranám.
 • Pridelenie nedostatočných finančných prostriedkov na obnovu historických pamiatok.
 • Neschopnosť radikálne zvýšiť dostupnosť kultúrnych statkov, odstrániť ekonomické prekážky a oslobodiť kultúrne inštitúcie od potreby komerčného samofinancovania zo vstupeniek a poplatkov. Dlhodobo sa nedarí valorizovať platy v kultúrnych inštitúciách, najmä v múzeách.
 • Ukončenie štátneho patronátu vydavateľstva PIW, kríza vydavateľstva Ossolineum. Nedostatočná podpora filmu, divadla, výtvarného umenia, hudby a literárnej kritiky prostredníctvom dotovania príslušných rubrík v časopisoch a na internetových portáloch. Nedostatočná podpora vydavateľstiev a časopisov prezentujúcich konzervatívne, kresťanské a pravicové názory. Slabá propagácia umelcov z tohto prostredia, na rozdiel od
 • Nezabezpečenie povinného označovania vekovej kategórie na DVD, hrách a filmoch dostupných cez internet.
 • Neschopnosť riadne implementovať program "Patriotizmus zajtrajška".
 • Žiadne monumentálne vydania klasikov poľskej literatúry. Žiadne oslavy 200. výročia narodenia Zygmunta Krasińského.
 • Oneskorenie výstavby Múzea poľských dejín. Nedostatok iniciatívy pri vytváraní Múzea pohraničia, Múzea odporu proti komunizmu (poľsky Żołnierze Wyklęci), oneskorenie výstavby Múzea druhej svetovej vojny.
 • Nezriadenie špecializovaných útvarov ochrany prírody oddelených od provinčnej správy.
 • Chýbajú rozhodné kroky na vrátenie poľského kultúrneho majetku vrátane archívov z Ruska.
 • Chýbajúca novela zákona o miestach národnej pamäti, ktorá by podporovala tradíciu nezávislosti a odstraňovala pozostatky komunizmu.
 • Nedostatočná ochrana poľských hnuteľných pamiatok pred nelegálnym vývozom z Poľska. Nedostatok finančných prostriedkov na dokumentáciu kultúrnych hodnôt.
 • Nedostatok finančnej podpory pre filmové a televízne produkcie na adaptácie klasických diel poľskej literatúry a prezentáciu histórie Poľska, popularizáciu tradícií nezávislosti, hrdinov, veľkých vojenských víťazstiev, ako aj úspechov vo vede a spoločenskej sebaorganizácii. Nedostatočná podpora výroby animovaných filmov pre deti v poľských štúdiách.
 • Nechrániť distribúciu nezávislej miestnej tlače tým, že by distribučné siete alebo pošty boli povinné ju distribuovať.
 • Útok na Katolícku cirkev v Poľsku a tradičné hodnoty - zrušenie majetkovej komisie, likvidácia cirkevného fondu, pokusy odstrániť náboženstvo zo škôl, odstránenie náboženských symbolov z verejného priestoru, diskriminácia katolíckych médií, podkopávanie inštitúcie manželstva ako zväzku muža a ženy a úlohy rodiny v spoločenskom živote, presadzovanie genderovej ideológie.

Varšava, 26. februára 2014

Pripravila skupina poslancov za právo a spravodlivosť
pod vedením Jaroslawa Zielińského
Predseda štátnej pracovnej skupiny
Právo a spravodlivosť

 

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah