DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Počas 52. zasadnutia Sejm prijal 14 zákonov

Medzi zákony prijaté Sejmom patria aj zákony o obmedzení obchodovania v nedeľu. Od 1. marca 2018 sa bude obchodovať v dve nedele v mesiaci - prvú a poslednú; v roku 2019 sa bude obchodovať v poslednú nedeľu v mesiaci; od roku 2020 bude obchodovanie v nedeľu zakázané.

Okrem toho Sejm schválil zákon, ktorým sa výdavky na zdravotníctvo v roku 2025 zvýšia na 6 % HDP. V budúcom roku sa má na zdravotníctvo vynaložiť najmenej 4,67 percenta HDP.

Právne predpisy, ktorými sa ruší horná hranica príspevkov na dôchodkové zabezpečenie, nad ktorú sa doteraz neplatili žiadne príspevky.

Zmeny a doplnenia zákona o biokomponentoch a kvapalných biopalivách zosúlaďujú poľské právne predpisy s predpismi EÚ o kvalite benzínu a nafty a podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Účelom novely je uľahčiť plnenie národného indikatívneho cieľa (NIT) subjektmi v oblasti palív a zmeniť štruktúru jeho plnenia. NIT stanovuje minimálny podiel biokomponentov a iných obnoviteľných palív na celkovom objeme kvapalných palív a kvapalných biopalív spotrebovaných počas roka v doprave. Ďalším cieľom je zabezpečiť odbyt pre domáci sektor výroby biokomponentov aspoň na súčasnej úrovni.

Uľahčenie zakladania a fungovania sociálnych družstiev a rozšírenie rozsahu podpory je cieľom novely zákona o sociálnych družstvách. Založenie sociálneho družstva sa uľahčí podmienečným znížením počtu zakladateľov z piatich na tri osoby, pokiaľ sú fyzickými osobami. Zavedie sa aj nový profil sociálneho družstva - služby.

Zrušenie hornej hranice odvodov na dôchodkové a invalidné poistenie, nad ktorú sa doteraz neplatili žiadne odvody (tzv. 30-násobok). Podľa novely zákona o sociálnom poistení sa budú príspevky na dôchodkové a invalidné poistenie platiť z celkového príjmu, teda obdobne ako nemocenské a úrazové poistenie.

Základné daňové údaje o najväčších spoločnostiach - daňovníkoch CIT - budú zverejňované vo verejnom informačnom vestníku, to je hlavná zmena, ktorú obsahuje novela zákona o dani z príjmov právnických osôb. Vzťahuje sa na daňovníkov, ktorých hodnota príjmov dosiahnutých v zdaňovacom období presiahla ekvivalent 50 miliónov EUR. Novela sa bude vzťahovať aj na daňové kapitálové skupiny (bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov).

Vytvorenie udržateľného systémového nástroja na podporu rozvoja malých a stredných podnikov prostredníctvom záruk za splácanie úverov na báze Národného záručného fondu je jedným z cieľov novely zákona o zárukách a garanciách poskytovaných Štátnou pokladnicou.

Novela zákona o štátnej správe daní a poplatkov a jeho vykonávacích predpisov sa týka transformácie rozpočtovej jednotky ministerstva financií - Centra informačných technológií ministerstva financií - na subjekt, ktorý bude poskytovať IT služby pre celé ministerstvo financií. Zároveň sa predpokladá, že Centrum pre IT Národnej finančnej správy bude zrušené. Cieľom konsolidácie je dlhodobo zefektívniť IT činnosti ministerstva financií a zároveň zlepšiť dostupnosť a bezpečnosť IT systémov, ako aj zabezpečiť jednotnú kvalitu poskytovaných IT služieb v oblasti pôsobenia celého ministerstva (približne 700 miest).

Boj proti vymáhaniu dane z tovaru a služieb je hlavným cieľom novely zákonov, ktorá má bojovať proti zneužívaniu finančného sektora na daňové úniky. Ukladá nové povinnosti vedúcemu Národnej daňovej správy. Patrí medzi ne analýza rizika, že banky alebo SKOK budú použité na páchanie daňových trestných činov a priestupkov.

Zákon o obmedzení obchodovania v nedeľu. Nadobudne účinnosť 1. marca 2018 a od tohto momentu budú v nasledujúcich mesiacoch budúceho roka, teda v roku 2019, dve obchodné nedele (prvá a posledná). - jednu nedeľu v mesiaci (poslednú) a od roku 2020 bude zákaz obchodovania platiť už počas všetkých nedieľ (s určitými výnimkami).

Novela zákona o výkone mandátu poslancov a senátorov zavádza možnosť zníženia požitkov a zníženia alebo straty poslaneckých náhrad pre poslancov, ktorí porušujú dôstojnosť Sejmu, Senátu alebo Národného zhromaždenia. V súčasnosti je to možné v prípadoch, keď poslanec hrubým porušením rokovacieho poriadku marí prácu komôr a ich orgánov a keď sa bez ospravedlnenia nezúčastňuje na ich zasadnutiach.

Zákon o rozpočtových prostriedkoch na rok 2018 je úzko prepojený s návrhom zákona o rozpočte na nasledujúci rok. Ustanovenia, ktoré obsahuje, zodpovedajú sumám zahrnutým v návrhu rozpočtu a zabezpečujú jeho riadne plnenie. V zákone sa uvádzajú riešenia vo viacerých odvetviach: Verejné financie, Fond práce, Fond garantovaných zamestnaneckých výhod, Fond na riešenie problémov v oblasti hazardných hier, Fond postpenitenciárnej pomoci a podpory poškodeným, Fond rozvoja telesnej kultúry.

Zmeny a doplnenia zákona o odpadoch zosúlaďujú poľské právne predpisy s predpismi EÚ vrátane smernice o odpadoch, ktorá dáva členským štátom možnosť zohľadniť vplyv miestnych klimatických podmienok na účinnosť výroby elektrickej energie. Cieľom nových nariadení je tiež bojovať proti nepriaznivým javom v odpadovom hospodárstve a podporiť boj proti "šedej ekonomike".

Cieľom novely zákona o výchove k triezvosti a protialkoholickom konaní a niektorých ďalších zákonov je zmena ustanovení, ktoré vyvolávajú výkladové pochybnosti a úprava otázok na zákonnej úrovni, ktorá umožní obciam efektívnejšie dosahovať ciele zákona, t. j. obmedziť dostupnosť alkoholických nápojov.

Zmeny a doplnenia zákona o ochrane prírody a zákona o ochrane a starostlivosti o pamiatky majú sprehľadniť predpisy o odstraňovaní stromov a kríkov z nehnuteľností zapísaných v registri pamiatok.

Uznesenia prijaté komorou

Rezolúcia o pripomenutí 650. výročia udelenia privilégia Kazimírom Veľkým Arménom v Poľsku.

Uznesenie o uctení si pamiatky generála Józefa Dowbora-Muśnického pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia a 80. výročia jeho úmrtia.

Rezolúcia odsudzujúca ideológiu a dôsledky boľševickej revolúcie. V dokumente Seimas tiež vzdal hold všetkým jeho obetiam.

Uznesenie k 150. výročiu narodenia prezidenta Ignacyho Moscického. Moscicki bol prezidentom Poľskej republiky v rokoch 1926 až 1939 a toto výročie pripadá na 1. decembra.

Foto: Krzysztof Białoskórski

Text Kancelária Sejmu

KKB_3615 KKB_3786 KKB_3879

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah