ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Během 52. zasedání Sejm schválil 14 zákonů.

Mezi zákony přijaté Sejmem patří zákony o omezení obchodu v neděli. Od 1. března 2018 se bude obchodovat dvě neděle v měsíci - první a poslední; v roce 2019 se bude obchodovat poslední neděli v měsíci; od roku 2020 bude obchodování v neděli zakázáno.

Kromě toho Sejm schválil zákon o zvýšení výdajů na zdravotnictví na 6 % HDP v roce 2025. V příštím roce má být na zdravotnictví vynaloženo nejméně 4,67 % HDP.

Právní předpisy rušící horní hranici příspěvků na důchodové pojištění, nad kterou se dosud příspěvky neplatily.

Změny zákona o biosložkách a kapalných biopalivech uvádějí polské právo do souladu s předpisy EU o kvalitě benzínu a nafty a o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Účelem novely je usnadnit subjektům v oblasti paliv plnění národního indikativního cíle (NIT) a změnit strukturu jeho plnění. NIT stanoví minimální podíl biosložek a jiných obnovitelných paliv na celkovém objemu kapalných paliv a kapalných biopaliv spotřebovaných během roku v dopravě. Dalším cílem je zajistit odbyt domácího odvětví výroby biosložek alespoň na současné úrovni.

Usnadnění vzniku a fungování sociálních družstev a rozšíření rozsahu podpory je cílem novely zákona o sociálních družstvech. Založení sociálního družstva bude usnadněno podmíněným snížením počtu zakladatelů z pěti na tři osoby, pokud se jedná o fyzické osoby. Bude také zaveden nový profil sociálního družstva - servisního charakteru.

Zrušení horní hranice odvodů na důchodové a invalidní pojištění, nad kterou se dosud žádné odvody neplatily (tzv. třicetinásobek). Podle novely zákona o sociálním pojištění se budou příspěvky na důchodové a invalidní pojištění platit z celkového příjmu, tedy obdobně jako nemocenské a úrazové pojištění.

Hlavní změnou obsaženou v novele zákona o dani z příjmů právnických osob je, že základní daňové údaje největších společností - poplatníků daně z příjmů právnických osob - budou zveřejňovány ve Veřejném informačním věstníku. Týká se poplatníků, u nichž hodnota příjmů dosažených v daném zdaňovacím období přesáhla ekvivalent 50 milionů EUR. Novela se bude týkat i daňových kapitálových skupin (bez ohledu na výši dosažených příjmů).

Vytvoření udržitelného systémového nástroje na podporu rozvoje malých a středních podniků pomocí záruk za splácení úvěrů na bázi Národního záručního fondu je jedním z cílů novely zákona o zárukách a ručeních poskytovaných státní pokladnou.

Novela zákona o státní finanční správě a jeho prováděcích předpisů se týká transformace rozpočtové jednotky Ministerstva financí - Centra informatiky Ministerstva financí - na subjekt, který bude poskytovat IT služby pro celé Ministerstvo financí. Současně se předpokládá, že bude zrušeno Centrum informačních technologií Národní daňové správy. Cílem konsolidace je dlouhodobě zefektivnit provoz IT na Ministerstvu financí a zároveň zlepšit dostupnost a bezpečnost IT systémů a zajistit jednotnou kvalitu IT služeb poskytovaných napříč celým ministerstvem (přibližně 700 míst).

Hlavním cílem novely zákonů je boj proti vybírání daně ze zboží a služeb, která má zabránit zneužívání finančního sektoru k daňovému vydírání. Ukládá nové povinnosti vedoucímu Národní daňové správy. Patří mezi ně analýza rizika zneužití bank nebo SKOKů k páchání daňových trestných činů a přestupků.

Zákon o omezení obchodování v neděli. Vstoupí v platnost 1. března 2018 a od tohoto okamžiku budou v následujících měsících příštího roku 2019 probíhat dvě obchodní neděle (první a poslední). - jednu neděli v měsíci (poslední) a od roku 2020 bude zákaz obchodování platit již o všech nedělích (s určitými výjimkami).

Novela zákona o výkonu mandátu poslanců a senátorů zavádí možnost snížení požitků a snížení nebo ztrátu poslaneckých náhrad pro poslance, kteří naruší důstojnost Sejmu, Senátu nebo Národního shromáždění. V současné době je to možné v případech, kdy poslanec hrubým porušením jednacího řádu maří práci komor a jejich orgánů a kdy se bez omluvy neúčastní jejich zasedání.

Zákon o rozpočtových prostředcích na rok 2018 úzce souvisí s návrhem zákona o rozpočtu na příští rok. Ustanovení, která obsahuje, odpovídají částkám zahrnutým v návrhu rozpočtu a zajišťují jeho řádné plnění. Zákon nabízí řešení v několika odvětvích: Veřejné finance, Fond práce, Fond garantovaných zaměstnaneckých výhod, Fond pro řešení problémů s hazardními hrami, Fond postpenitenciární pomoci a pomoci poškozeným, Fond rozvoje tělesné kultury.

Změny zákona o odpadech uvádějí polské právo do souladu s předpisy EU, včetně směrnice o odpadech, která dává členským státům možnost zohlednit vliv místních klimatických podmínek na účinnost výroby elektřiny. Nová nařízení mají rovněž čelit nepříznivým jevům v oblasti nakládání s odpady a podpořit boj proti "šedé ekonomice".

Novela zákona o výchově k střízlivosti a protialkoholní záchytné službě a některých dalších zákonů má za cíl změnit ustanovení, která vyvolávají výkladové pochybnosti, a upravit otázky na zákonné úrovni, které umožní obcím efektivněji dosáhnout cílů zákona, tj. omezit dostupnost alkoholických nápojů.

Novela zákona o ochraně přírody a zákona o ochraně a péči o památky má zpřesnit předpisy o odstraňování stromů a keřů z pozemků zapsaných v rejstříku památek.

Usnesení přijatá sněmovnou

Rezoluce k 650. výročí udělení privilegia Kazimírem Velikým Arménům v Polsku.

Usnesení o uctění památky generála Józefa Dowbora-Muśnického u příležitosti 150. výročí jeho narození a 80. výročí jeho úmrtí.

Rezoluce odsuzující ideologii a důsledky bolševické revoluce. V dokumentu Seimas rovněž vzdal hold všem obětem.

Usnesení ke 150. výročí narození prezidenta Ignacyho Moscického. Moscicki byl prezidentem Polské republiky v letech 1926 až 1939 a výročí připadá na 1. prosince.

Foto: Krzysztof Białoskórski

Text Kancelář Sejmu

KKB_3615 KKB_3786 KKB_3879

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah