DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Výročná správa o činnosti Úradu pre intervencie a právne poradenstvo poslanca Mareka Kuchcińského v Przemyśli

Od januára 2017 do decembra 2017 sa na úrade konala  584 stretnutia.

Poradenstvo bolo poskytnuté v týchto oblastiach:

  1. správne právo;
  2. všeobecnú pôsobnosť občianskeho práva;
  3. trestné a priestupkové právo;
  4. pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia;
  5. rodinné právo;

Najväčší objem poradenstva v roku 2017 sa týkal občianskoprávnych prípadov, ktoré boli 284. Najmenší podiel problémov, s ktorými sa strany obrátili na súd, sa týkal pracovného práva a sociálneho zabezpečenia - 53 a trestných vecí - 62.

Najčastejšie riešenými témami v občianskoprávnych veciach boli široko chápané dedičské veci. Týkali sa otázky nadobudnutia dedičstva, jeho rozdelenia alebo práva na povinný dedičský podiel. Strany tiež často vznášali otázku premlčania nárokov a možnosti vyhnúť sa právnym účinkom svojich zmlúv. Značná pozornosť sa venovala aj téme spotrebiteľského bankrotu.

Trestné prípady nahlásili strany konajúce na strane obetí aj podozrivých/obvinených. Nastolené otázky sa týkali najmä oznámení možných trestných činov, napr. podvodu, prekročenia právomocí alebo výkonu práva na obhajobu. Pre osoby, ktoré žiadali o zastupovanie, úrad pripravil žiadosti o vymenovanie verejného obhajcu s cieľom určiť profesionála.

Rodinné prípady sa zameriavali najmä na problémy s výživným, a to tak na možnosť jeho získania, ako aj na vyhýbanie sa povinnosti platiť ho. Vyskytli sa aj otázky rozvodového konania alebo styku s maloletými deťmi.

Pokiaľ ide o predmet správneho práva, nie je možné vyčleniť skupinu prevládajúcich prípadov, ktoré sa vyskytli v Úrade pre právne intervencie a poradenstvo, a to z dôvodu ich rozptýlenosti. Išlo napríklad o otázky týkajúce sa sociálneho zabezpečenia vrátane rodičovského príspevku "500+" alebo stavebného práva súvisiaceho so získaním stavebných podmienok. Boli nastolené aj otázky daní v širšom zmysle.

Pracovné právo a právo sociálneho poistenia bolo predmetom zasadnutí o dôchodkoch v najširšom zmysle slova, či už o invalidných alebo pozostalostných dôchodkoch. V súvislosti so zmenou dôchodkových predpisov sa vyskytli aj otázky týkajúce sa nadobudnutia nároku na dôchodok a jeho výšky.

 

PORADY 2017

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah