MAREK KUCHCIŃSKI

DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Začiatky Via Carpatia - Lancutská deklarácia

          Dnes, 18. apríla 2020, si pripomíname jednu z iniciatív prezidenta Lecha Kaczyńského - výstavbu cesty Via Carpatia.

          27. októbra 2006. Prezident Lech Kaczyński sa v Łańcute zúčastnil na medzinárodnej konferencii "Jedna cesta - štyri krajiny"Počas tohto podujatia ministri dopravy Poľska, Litvy, Slovenska a Maďarska podpísali Lancetskú deklaráciu.

          V príhovore k účastníkom konferencie prezident okrem iného povedal: 

          V Poľsku sú miesta, kde je hlavné mesto Slovenska oveľa bližšie ako Varšava. V Poľsku sú miesta, kde je hlavné mesto Litvy Vilnius oveľa bližšie ako Varšava. To isté platí napriek všetkému aj o Budapešti. Áno, aj v Poľsku sú miesta, kde je Budapešť bližšie ako Varšava. Napriek tomu je komunikácia ťažká, pretože tu neexistuje vhodná cestná sieť. To, o čom dnes hovoríme, sú problémy spojené s nápravou tejto situácie, s návratom k niečomu, čo je svojím spôsobom prirodzené (...) Ide o veľmi rozsiahle procesy, ktoré sa musia realizovať v priebehu nasledujúcich približne desiatich rokov.

          3. marca 2016 podpísali zástupcovia 10 krajín vrátane Poľska 2. lancutskú deklaráciu. Predseda Sejmu Marek Kuchciński počas stretnutia vo Varšave povedal, že sa nachádzame uprostred veľkého historického procesu, ktorý môže zmeniť našu časť Európy. Pripomenul, že zmeny v Európe po roku 1989 sa začali v Poľsku, Československu a Maďarsku ešte pred pádom Berlínskeho múru. Komunikáciu označil za základ rozvoja. Kuchciński uviedol, že Via Carptia bude slúžiť všetkým oblastiam života pozdĺž hranice EÚ. Prispeje k rozvoju kultúrnej a regionálnej spolupráce.

          Zástupcovia Poľska, Bulharska, Chorvátska, Litvy, Rumunska, Slovenska, Turecka, Ukrajiny, Maďarska, ako aj Európskej komisie podpísali 17. apríla 2019 v Lancute počas konferencie "Výhody pre regióny" 3. vyhlásenie . Predpokladá podporu rozvoja trasy Via Carpatia a jej zaradenie medzi priority vnútroštátnych dopravných politík. Vyhlásila tiež, že podporuje návrh Európskej komisii na zaradenie koridoru Via Carpatia do základnej siete TEN-T.

          Dámy a páni,

          uverejňujeme nasledujúci obsah I Lancutského vyhlásenia z roku 2006 v poľštine a angličtine. V blízkej budúcnosti plánujeme zverejniť ďalšie deklarácie a dokumenty venované spolupráci strednej a východnej Európy, ako napr: Európa solidarity, Karpatský konvent, Vyšehradská deklarácia.

Lancutská deklarácia

ministrov dopravy Litovskej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Maďarskej republiky

O rozvoji transeurópskej dopravnej siete vytvorením najkratšej trasy pozdĺž severojužnej osi spájajúcej Litvu, Poľsko, Slovensko a Maďarsko.

Ministri dopravy Litovskej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Maďarskej republiky

Uvedomenie si potreby plynulej a neprerušovanej dopravy medzi regiónmi,

Vzhľadom na potrebu zabezpečiť interoperabilitu vnútroštátnych dopravných sietí a prístup do všetkých regiónov Európskej únie, najmä do vzdialených a okrajových regiónov,

S cieľom vytvoriť najkratšiu severojužnú cestnú trasu pre plynulý tranzit cestujúcich a tovaru medzi severnou a južnou Európou,

Vzhľadom na to, že rozvoj dopravnej infraštruktúry je jednou z najdôležitejších podmienok trvalo udržateľného rozvoja,

Chcem využiť potenciál a urýchliť rast najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie,

So zreteľom na potrebu optimalizovať podobu transeurópskej dopravnej siete a odstrániť problémy v podobe chýbajúcich spojení a dopravných prekážok v súčasnej sieti, pričom sa zohľadnia všetky hospodárske, sociálne a environmentálne faktory,

so zreteľom na plánovanú revíziu usmernení Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete v roku 2010,

Zaväzujú sa:

-          vyzdvihnúť všetky možné opatrenia na vytvorenie cestnej trasy Kaunas - Bialystok - Lublin - Rzeszow - Prešov - Košice - Miskolc - Debrecín,

-          Úvahy uvedenú cestnú trasu medzi priority národnej dopravnej politiky,

-          vyzdvihnúť všetky možné opatrenia na zaradenie celej uvedenej cestnej trasy do transeurópskej dopravnej siete v rámci revízie usmernení Spoločenstva naplánovanej na rok 2010,

-          intenzívna spolupráca odstrániť existujúce prekážky pre plynulú medzinárodnú dopravu na tejto trase,

-          snažiť sa vytvoriť také dopravné podmienky, aby tranzit tovaru a cestujúcich na trase bol efektívny a ekonomicky životaschopný,

- Na podrobnú analýzu všetkých aspektov výstavby tejto cestnej trasy bude zriadená pracovná skupina na úrovni expertov, ktorej bude predsedať Poľsko.

Podpísané v Łańcute 27. októbra 2006, vyhotovené v štyroch exemplároch v anglickom jazyku.

Zdieľať na facebook
Facebook
Zdieľať na twitter
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah