DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Rządowy Program Rozwoju Obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023 -2030

Rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia na zrównoważony rozwój całego kraju. Nie dzielimy regionów na Polskę A i B. Konsekwentnie stoimy na stanowisku, że każdy obywatel ma prawo do dobrego dostępu do pracy i szkoły, a jego miejsce zamieszkania powinno wzmacniać się gospodarczo.

Poprawiamy komfort życia wszystkich mieszkańców. Zasypujemy przy tym różnice rozwojowe powstałe za czasów naszych poprzedników. Temu będzie służyć Rządowy Program Rozwoju Obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023 -2030. Na realizację Programu przeznaczymy kwotę 500 mln zł w latach 2024-2030.
Program obejmuje swoim zasięgiem pas w większości przygranicznych powiatów województwa podkarpackiego i lubelskiego. Rozpoczyna się od granicy z województwem małopolskim, poprzez Bieszczady, wraz z biegiem Sanu w kierunku granicy z Ukrainą i następnie na północ w kierunku Przemyśla, a kończący się na Roztoczu Wschodnim
w województwie lubelskim.
W jego skład wchodzi łącznie 17 powiatów, w tym 3 miasta na prawach powiatu (Krosno, Przemyśl, Zamość). Na potrzeby Programu cały obszar nim objęty określany jest jako
„Karpaty Wschodnie i Roztocze”. To właśnie ta część Polski jest jeszcze silniej narażona niż reszta kraju i państw Unii
Europejskiej na negatywne skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dlatego musimy podjąć działania prorozwojowe wynikające z potencjału regionów, uwzględniając nieuniknioną
obecnie transformację energetyczną w kierunku neutralności klimatycznej.
Główny cel programu to poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Wschodnich Karpat i Roztocza. Chcemy to zrobić poprzez stworzenie trwałych podstaw umożliwiających przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem środowiska naturalnego i klimatu.
Zakładamy wprowadzenie następujących działań

Działanie 1. Poprawa transportowej infrastruktury dostępowej oraz tras i obiektów aktywnego wypoczynku na obszarze Karpat Wschodnich i Roztocza.

Budowa infrastruktury poza pozytywnym wpływem na budowanie postaw prozdrowotnych mieszkańców będzie zachęcać również zwolenników aktywnego wypoczynku z innych części kraju i z zagranicy.

Działanie 2. Zielona i niebieska infrastruktura dla ochrony środowiska naturalnego.

W ramach działania wspierane będą działania dotyczące projektowania, budowy i modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnych na rzecz ochrony walorów środowiskowych i krajobrazowych obszaru wskazanego w Programie.

Działanie 3. Inwestycje w efektywność energetyczną.

W ramach działania wspierane będą inwestycje służące ograniczeniu zużycia i strat ciepła w sektorze budynków publicznych.

Działanie 4. Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki w oparciu o potencjał Karpat Wschodnich i Roztocza.

Będziemy promować rozwój turystyki na terenie samorządów. Z pozyskanych środków samorządy będą mogły dofinansowywać wybrane własne zadania inwestycyjne dot. turystyki.

Działanie 5. Współpraca przygraniczna i promocja relacji dobrosąsiedzkich.

W ramach działania udzielone zostanie wsparcie na zadania mające na celu budowę relacji dobrosąsiedzkich, a także współpracę z miastami i gminami partnerskimi w krajach sąsiadujących.

● Działania zaplanowane są tak, aby opierać się na naturalnym potencjale obszaru objętego programem.
● Wzmocnienie istniejącego potencjału poprzez działania infrastrukturalne spowoduje zachęty
do inwestycji w kompetencje zawodowe mieszkańców. Pozwoli także otworzyć lokalną edukację na nowe kierunki specjalizacji.
● Działania te prowadzone będą w ścisłej współpracy władz lokalnych, samorządu województw oraz administracji rządowej.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah