DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Ponad 2,4 mld zł dla powiatu przemyskiego!

Dzięki naszym działaniom powiat przemyski ma zapewnione 2 mld 440 mln zł! To łączna kwota środków wynegocjowanych i przekazanych gminom, powiatom w latach 2016-2023. PiS to współpraca, skuteczność i wiarygodność.

pis dla podkarpacia


Wsparcie rodzin, młodych, komputery dla uczniów, nauka, inwestycje, nowe drogi i mosty, miejsca pracy, połączenia autobusowe, rozwój rolnictwa i wsi, ochrona środowiska, turystyka, sport, zabytki, kultura. 

łącznie: 2 mld 440 mln zł

Spis treści:

Polityka prorodzinna – 680 mln zł

Edukacja, rekreacja, kultura – 54,18 mln zł

Inwestycje i komunikacja – ponad 725 mln zł

Troska o wieś i rolnictwo – 511,64 mln zł

Działania środowiskowe – 47,5 mln zł

Silna gospodarka – 53 mln zł

Bezpieczeństwo i wsparcie OSP – ponad 85,4 mln zł

Dofinansowania rządowe, unijne i samorządowe

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia


Powiat przemyski: polityka prorodzinna – 680 mln zł 

Spełnione obietnice:

Dodatek Rodzina 500+ otrzymuje blisko 14 tys. dzieci rocznie - ponad 452 mln zł
(2016 -2023)

Wypłata 13. i 14. emerytury dla ok. 15,5 tys. mieszkańców – ponad 141 mln zł  

Wypłata dodatków węglowych dla ponad 12 tys. gospodarstw domowych – 36,8 mln zł

Wyprawka szkolna dla ponad 9 tys. uczniów rocznie – blisko 14 mln zł

Pomoc w formie posiłku lub finansowa na zakup żywności – ponad 12 mln zł

Ochrona gospodarstw domowych przed podwyżkami cen energii, gazu i żywności w formie dodatku osłonowego - blisko 7,5 mln zł

Rozwój placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów – prawie 6 mln zł 

Dodatek dla gospodarstw domowych oraz rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych do paliw innych niż węgiel -  5,5 mln zł

Wsparcie dla gmin skutecznie walczących ze skutkami pandemii COVID-19 (zwalczanie zakażeń, skutków społeczno-gospodarczych, profilaktyka) w konkursie „Rosnąca Odporność” – 1,75 mln zł 

Pomoc dla gmin i powiatu przy wspieraniu rodzin (dostęp do usług asystenta rodziny w gminach oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie) – ponad 1 mln zł 

Zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia Senior+ – ponad 850 tys. zł  

Wsparcie dla asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej – ok. 740 tys. zł

Poprawa dostępności do usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej – prawie 200 tys. zł 

Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów – ponad 65 lat – blisko 170 tys. zł 

Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej – ponad 141 tys. zł 

Wypłata dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych korzystających m.in. z pomp ciepła – ponad 114 tys. zł 

Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych, których dotknął kryzys gazowy – ponad 20 tys. zł 

Powiat przemyski: Sport, edukacja, kultura – 54,18 mln zł 

Rozwój sportowego zaplecza do zajęć wychowania fizycznego, aktywnego spędzania czasu wolnego i uprawiania sportu - blisko 12 mln zł 

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – ok. 1,7 mln zł 

Tworzenie nowoczesnej szkoły w ramach programu Laboratoria Przyszłości
poprzez  zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży - prawie 2 mln zł

Organizacja wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży – blisko 376 tys. zł 

Prace konserwatorskie przy zabytkach ze środków ministra kultury, wojewódzkiego konserwatora zabytków i budżetu województwa podkarpackiego – ok. 16 mln zł, a dodatkowe prawie 21 mln zł przeznaczono z programu Infrastruktura i Środowisko na zabytkowe obiekty Kalwarii Pacławskiej wraz z kaplicami kalwaryjskimi

Konserwacja i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej
z funduszu kościelnego - 1,1 mln zł

Powiat przemyski: inwestycje i komunikacja – ponad 725 mln zł 

Inwestycje kolejowe na terenie powiatu. W tym m.in. remont linii kolejowych, skrócenie czasu jazdy pociągów o ponad 20 minut w relacji Rzeszów – Medyka,  dostosowanie przejścia granicznego  Przemyśl – Medyka – Mościcka II do obsługi pociągów o długości 900 m – większa wymiana towarowa, nowoczesne przystanki kolejowe (Medyka, Hurko, Żurawica) – blisko 223 mln zł 

Inwestycje Strategiczne: budowa sieci wodno-kanalizacyjnych, budowa dróg, kompleksów rekreacyjno-basenowych, boisk sportowych, sal gimnastycznych, zaplecza turystycznego, remonty świetlic wiejskich, docieplenie budynków publicznych – blisko 210 mln zł

Unijne środki z programu rozwoju województwa podkarpackiego na realizację 144 zawartych umów z dofinansowaniem o wartości – ponad 167 mln zł 

Vláda Fundusz Inwestycji Lokalnych: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, zagospodarowanie terenów przyszkolnych, przebudowa dróg  – blisko 38,3 mln zł 

Dofinansowanie gmin na budowę kanalizacji i wodociągów z budżetu państwa – 25 mln zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: dla dróg gminnych i powiatowych – ok. 22 mln zł 

Remont obiektów publicznych zniszczonych lub uszkodzonych przez klęski żywiołowe – prawie 26 mln zł i przez powódź z czerwca 2020 r. – blisko 800 tys. 

Przywracanie wcześniej zlikwidowanych połączeń autobusowych - ponad 13 mln zł  

Naprawa infrastruktury zniszczonej lub zagrożonej przez osuwiska – 100 tys. zł 

Powiat przemyski: troska o wieś i rolnictwo 511,64 mln zł 

Wypłata płatności bezpośrednich dla ponad 6 tys. rolników rocznie, których głównym celem jest wsparcie dochodów rolniczych (2016-2022). Dopłatami objęto ok. 43 tys. ha gruntów rolnych –  274,5 mln zł

Wsparcie finansowe dla ok. 1,8 tys. rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą
na terenach z ograniczeniami naturalnymi (2016-2022) – blisko 12,8 mln zł 

Dopłata dla prawie 1 tys. rolników na promowanie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami (ochrona gleb, wód, klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich (2016-2022) – 42,6 mln zł 

Wsparcie rolnictwa ekologicznego (2016-2022) – ok. 6,8 mln zł 

Promowanie inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów (2016-2022) – ok. 5,5 mln zł  

Pomoc związana z prowadzeniem gospodarstw rolnych przez młodych rolników. Wydano 45 pozytywnych decyzji (2016-2022) – 5,7 mln zł

Zwiększenie rentowności i konkurencyjności małych gospodarstw: ponad 260 decyzji przyznających pomoc (2017-2022) – blisko 15,8 mln zł 

Pomoc udzielana na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Wsparcie przyznano 248 osobom. W wyniku programu powstało prawie 700 miejsc pracy (2017-2022) – ponad 46 mln zł  

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (2016-2023) dla ok. 4 tys. rolników – blisko 22 mln zł 

Dopłata do nawozów wypłacona dla ok. 1,4 tys. rolników, dzięki której udało się zminimalizować wpływ rosnących cen nawozów na skutek rosyjskiej napaści na Ukrainę (2022). Dopłaty do nawozów przysługują również w 2023 r. – ponad 6,6 mln zł

Wsparcie blisko 80 Kół Gospodyń Wiejskich rocznie. Środki na zakup sprzętu wyposażającego świetlice, remonty siedzib, zakup strojów ludowych, artykułów dekoracyjnych, organizację szkoleń oraz warsztatów dla pań i panów (2018-2023) – blisko 2 mln zł

Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (2016-2022) – blisko 1,6 mln zł 

Dopłata do dobrego jakościowo materiału siewnego dla ok. 140 rolników rocznie (2018-2022) – 910 tys. zł

Pomoc dla średniorocznie ok. 190 pszczelarzy do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę (2021-2022) – 434 tys. zł 

Pomoc na inicjatywy dot. organizacji wydarzeń w zakresie szczepień COVID-19 oraz dla producentów chryzantem – ok. 300 tys. zł 

Scalenia gruntów obejmujące 701 gospodarstw, budowa lub naprawa dróg lokalnych, gospodarka wodno-ściekowa, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju kreujących 81 miejsc pracy, aktywizacja, projekty współpracy, targowiska, kształtowanie przestrzeni (pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020) – 68,1 mln zł

Powiat przemyski: Ochrona środowiska – 47,5 mln zł 

Wymiana starych pieców, stolarki okiennej, ocieplenie domów w ramach programu „Czyste Powietrze”. Podpisano ponad 1,5 tys. umów – blisko 37 mln zł   

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla gospodarstw domowych. W trakcie 4 pierwszych naborów przyznano ponad 1,5 tys. dotacji, a wypłacono – 6,5 mln zł 

Utrzymanie rzek i infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym np. udrożnienie i zasyp wyrw
na potoku Drohobyczka – blisko 4 mln zł 

Ponad 5,5 tys. zeznań podatkowych z wykazaną ulgą termomodernizacyjną złożyli mieszkańcy powiatu przemyskiego i Przemyśla w ramach rozliczeń za lata 2020-2022. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych inwestycji w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ulga obejmuje m.in. ocieplenie domów, wymianę źródeł ciepła, stolarki okiennej i montaż paneli fotowoltaicznych

Powiat przemyski: silna gospodarka – 53 mln zł

Ponad 53 mln zł – ze wsparcia dla przedsiębiorców w trakcie pandemii COVID-19
skorzystało około 300 firm, zatrudniających ponad 2 tys. pracowników

Z zerowego PIT-u dla młodych skorzystało w 2021 r. prawie 4 tys. osób  

W 2021 r. z obniżonego do 9% podatku CIT skorzystało ok. 70 firm 

W 2015 r. średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przemyskim wynosiło
3195,46 zł, natomiast w 2021 r. - 4 472,14 zł 

Wzrost o 1276,68 zł, tj. 40%

Wzrost wysokości minimalnej emerytury z 757 zł w 2015 r. do 1445 zł (netto) obecnie 

Na podniesieniu wysokości najniższej emerytury rolniczej od marca br. korzysta 187 rolników

Liczba firm wpisanych do rejestru REGON wzrosła z 3489 w 2015 r. do 4736 w 2022 r. 

Ponad 5,3 tys. miejsc pracy zostało utrzymanych dzięki wydatkom ponoszonym
przez cudzoziemców w 2022 r. 

Ponad 22 tys. mieszkańców powiatu i Przemyśla skorzystało z wyższej kwoty wolnej od podatku 

Powiat przemyski: bezpieczeństwo i wsparcie OSP – ponad 85,4 mln zł 

Nowa siedziba przemyskiego Oddziału Celno-Skarbowego  w Krównikach, a wraz z nim nowe etaty w administracji skarbowej - 50 mln zł

Budowa jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dubiecku, większe bezpieczeństwo
i nowe miejsca pracy – 21 mln zł  

Środki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach programu „Mały Strażak”. Podpisano dotychczas 74 umowy – ok. 870 tys. zł 

W latach 2015-2022 zostało zakupionych ze wsparciem środków zewnętrznych 18 pojazdów strażackich, w tym dla OSP: Stubno, Medyka, Orzechowce (2x), Wapowce, Bolestraszyce, Orły, Maćkowice, Leszczawa Dolna, Bolestraszyce, Krasiczyn, Sufczyna, Batycze, Buszkowice, Fredropol, Żurawica, Pikulice, Ciemięrzowice o łącznej wartości – blisko 10,4 mln zł  

Ze środków finansowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przyznano na zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania specjalnego dla strażaków - ponad 979 tys. zł  

 Wyremontowano strażnice dla 22 jednostek OSP z dofinansowaniem - blisko 309 tys. zł

Jednostki OSP otrzymały dotacje finansowe z Komendy Głównej PSP z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia w kwocie - ponad 718 tys. zł 

Na rok 2023 zaplanowano zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 3 jednostek OSP, tj.: Stubno, Kupiatycze i  Hermanowice (kwota dofinansowania 200 tys. zł do jednego pojazdu) – 600 tys. zł 

 Przygotowanie w Łomnej terenów pod kontenery mieszkalne do użytku 20. Przemyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej - ok. 282 tys. zł

Przywrócenie Posterunku Policji w Orłach - 250 tys. zł

Ok. 500 strażaków-ochotników korzysta z dodatku do emerytury w wysokości 230 zł miesięcznie 

Dofinansowania rządowe, unijne i samorządowe

Wybrane inwestycje zrealizowane lub będące w trakcie realizacji
z udziałem środków* rządowych, unijnych i samorządu województwa podkarpackiego

(*podano wartości dofinansowania)

Powiat przemyski – ponad 135,5 mln zł, w tym:

Scalenie gruntów w Wyszatycach (gm. Żurawica), Zalesiu (gm. Krasiczyn), Kalnikowie (gm. Stubno), utworzenie informatycznego systemu z dostępem do map z działkami i możliwością złożenia zdalnego wniosku o wypis lub wyrys z ewidencji gruntów – 62,3 mln zł – środki unijne, budżet województwa podkarpackiego

Przebudowa mostów i kilkunastu dróg powiatowych – blisko 34 mln zł - budżet państwa, środki unijne, Fundusz Rozwoju Dróg i Inwestycji Lokalnych 

Budowa mostu na Sanie łączącego gm. Orły z gm. Stubno, budowa mostu
na Sanie w Sielnicy (gm. Dubiecko), przebudowa mostu w Bachowie (gm. Krzywcza)
- 20,8 mln zł – budżet państwa

Ułatwienie przejazdu z Birczy do Nienadowej, z Olszan do Rybotycz, remont dachu na budynku Starostwa i domu dziecka w Nienadowej – 12 mln zł - Inwestycje Strategiczne

Organizacja nowych i wcześniej zlikwidowanych połączeń autobusowych przez powiat - 3,5 mln zł – Fundusz  Rozwoju Przewozów Autobusowych

Gmina Żurawica – 185 mln zł, w tym:

 Docieplenie budynków publicznych, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Buszkowicach, budowa kilkunastu odcinków dróg – 24 mln zł - Inwestycje Strategiczne

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wyszatycach, budowa kanalizacji w Batyczach, Maćkowicach, Kosienicach, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Orzechowcach,
rozbudowa wodociągu – 19 mln zł – budżet państwa, program rozwoju województwa podkarpackiego

Budowa podziemnego przejścia kolejowego w Żurawicy, dzięki któremu podróżni bezpieczniej i wygodniej wsiądą do pociągów  – 8,5 mln zł – PKP Polskie Linie Kolejowe

Budowa siłowni plenerowych w Maćkowicach i Buszkowicach, remont i budowa szatni w Wyszatycach i Kosienicach, budowa sali sportowej, ulepszenie stadionu w Żurawicy - remont płyty, bieżni, wykonanie trybuny - 6,6 mln zł - programy Ministra Sportu 

Odbudowa dworku w Żurawicy Górnej – 3,4 mln zł - Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Dubiecko – 165,4 mln zł, w tym: 

Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej – etap 1, przebudowa około 40 dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi, ulepszenie oświetlenia ulicznego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej spichlerza w Wybrzeżu, budowa kaplicy cmentarnej w Nienadowej – blisko 24 mln zł - Inwestycje Strategiczne

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dubiecku, która zagwarantuje wzrost poczucia bezpieczeństwa i dodatkowe etaty dla przyszłych funkcjonariuszy – 21 mln zł - program modernizacji służb, rezerwa premiera

Dodatkowe dofinansowanie dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji – 7 mln zł – budżet państwa 

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przebudowa drogi gminnej
z nową nawierzchnią i chodnikiem w Przedmieściu Dubieckim, budowa kanalizacji
w Winnem-Podbukowinie i Przedmieściu Dubieckim – ponad 3 mln zł – Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przebudowa kilkunastu dróg zniszczonych na skutek obfitych opadów deszczu
oraz powodzi w 2020 r. – 3,5 mln zł - powodziówki, dotacja z budżetu państwa z uwagi
na powódź w 2020 r., unijny Fundusz Solidarności

Gmina Orły – 145 mln zł, w tym:

Poprawa dróg gminnych oraz budowa drogi w Zadąbrowiu, rozbudowa stadionu sportowego, remont wodociągu – 16,4 mln zł  – Inwestycje Strategiczne

Program Zielona Energia - montaż fotowoltaiki i pomp ciepła w domach mieszkańców (tania, ekologiczna energia), docieplenie budynków gminnych – 6,9 mln zł – program rozwoju województwa podkarpackiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

Przebudowa dróg gminnych, w tym w Małkowicach, Hnatkowicach i Zadąbrowiu, budowa kaplicy pogrzebowej w Kaszycach – ponad 3,6 mln zł - Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Poprawa przejazdu przez drogi gminne w Olszynce, Małkowicach i Orłach – blisko 1,6 mln zł – Fundusz Rozwoju Dróg

Budowa otwartych siłowni plenerowych i remont bieżni lekkoatletycznej o dł. 400 m
na stadionie w Orłach - blisko 800 tys. zł – programy ministra sportu 

Gmina Przemyśl – 137 mln zł, w tym: 

Budowa sali gimnastycznej wraz z ociepleniem budynku szkoły podstawowej w Krównikach oraz instalacją paneli fotowoltaicznych, przebudowa sieci dróg w Ostrowie, Ujkowicach, Wapowcach i Kuńkowcach, budowa kanalizacji w Stanisławczyku, Krównikach i Kuńkowcach, przebudowa świetlic wiejskich w Wapowcach i Witoszyńcach - 13,5 mln zł – Inwestycje Strategiczne

Budowa wodociągu w Łętowni, Grochowcach i Bełwinie, budowa parku sportowego przy Zespole Szkół w Nehrybce – prawie 5,2 mln zł – Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Wsparcie na zadania kanalizacyjne i wodociągowe – ponad 3,8 mln zł – budżet państwa 

Remont drogi gminnej, która łączy Malhowice ze Stanisławczykiem, a także remonty dróg w Ostrowie – blisko 2,3 mln zł - Fundusz Rozwoju Dróg 

Wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt techniczny i informatyczny, plac zabaw, rozwój czytelnictwa, nowe miejsca wychowania przedszkolnego - blisko 1,7 mln zł – m.in. program rozwoju województwa podkarpackiego, Cyfrowa Polska, Aktywna Tablica

Gmina Medyka – ponad 104 mln zł w tym:

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Medyka, budowa wodociągu wraz z przebudową przepompowni ścieków, budowa zaplecza turystycznego na terenie zbiornika wodnego w Torkach - 23,2 mln zł – Inwestycje Strategiczne 

Nowe przystanki kolejowe w Hurku i Medyce, które ułatwią pasażerom dostęp do pociągów - 5,4 mln zł – PKP Polskie Linie Kolejowe 

Przebudowa wodociągu w Lesznie – 2 mln złFundusz Inwestycji Lokalnych

 Wykonanie dojazdów do gruntów rolnych m.in. w Torkach, Medyce, Hurku, remont dróg gminnych - ponad 2 mln zł -  program rozwoju województwa podkarpackiego, budżet województwa 

Remont dróg w Medyce i Lesznie – ponad 1 mln zł - Fundusz Rozwoju Dróg 

Gmina Bircza – 104 mln zł, w tym:

Przebudowa dróg gminnych, budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego, budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Łodzince Górnej oraz budowa Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego – II etap – blisko 25 mln zł – Inwestycje Strategiczne

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Birczy, Starej Birczy, Kotowie i Leszczawie Dolnej – 11,5 mln zł – program rozwoju województwa podkarpackiego, budżet państwa

Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego, docieplenie elewacji, wymiana okien i drzwi oraz remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Birczy, odnowienie zabytkowego parku przy Pałacu Humnickich - 4 mln zł – Fundusz Inwestycji Lokalnych  

Remont dróg w Korzeńcu, Łodzince Górnej, Hucie Brzuskiej, Kuźminie, Starej Birczy, Leszczawie Dolnej, Birczy i Woli Korzenieckiej, Jaworniku Ruskim i Żohatynie - blisko 3,6 mln zł – powodziówki, unijny Fundusz Solidarności 

Sprzęt do nauki zdalnej dla uczniów, informatyzacja urzędu, zakup komputerów dla dzieci pracowników PGR, wyposażenie szkół – ponad 930 tys. zł – m.in. Aktywna Tablica, Laboratoria Przyszłości, Polska Cyfrowa 

Gmina Fredropol – ponad 86 mln zł, w tym:

Budowa krytej pływalni z częścią rekreacyjno-wypoczynkową przy szkole w Fredropolu, budowa kolejnych odcinków kanalizacji - 18,75 mln zł – Inwestycje Strategiczne 

Budowa oczyszczalni ścieków w Darowicach z przerzutem ścieków w Kupiatyczach, budowa kanalizacji w Rybotyczach, Makowej, Gruszowej wraz z rozbudową oczyszczalni w Rybotyczach, budowa budynku ośrodka kultury w Fredropolu – 7,5 mln zł – Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wsparcie państwa w budowie wodociągów i kanalizacji – blisko 4,3 mln zł - budżet państwa

Remont dróg w Kupiatyczach, Nowych Sadach i Młodowicach – ponad 1,4 mln zł
- Fundusz Rozwoju Dróg  

Budowa nowoczesnej sali gimnastycznej przy szkole w Huwnikach oraz aranżacja terenu pod kątem sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowym - 1,1 mln zł – programy Ministra Sportu 

Gmina Krzywcza – ponad 81 mln zł, w tym:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów, rozbudowa dróg w Ruszelczycach, Skopowie i Woli Krzywieckiej, gruntowny remont i unowocześnienie budynków Zespołu Szkół w Krzywczy – ponad 18,6 mln zł – Inwestycje Strategiczne 

Budowa drogi przebiegającej wzdłuż Sanu, która łączy Bachów z Chyrzyną oraz gruntowany remont drogi w Ruszelczycach – prawie 6 mln zł – Fundusz Rozwoju Dróg 

Wsparcie państwa w budowie wodociągów i kanalizacji – ponad 4 mln zł – budżet państwa

Docieplenie budynku szkoły podstawowej w Ruszelczycach, budowa świetlicy wiejskiej w Chyrzynie, dwustanowiskowego garażu dla OSP Krzywcza, kanalizacji w Babicach i Skopowie, pomoc dla Powiatu na budowę chodnika w Reczpolu – ponad 3,3 mln zł – Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla ponad 400 mieszkańców Reczpola, Chyrzyny i Kupnej – ponad 900 tys. zł – program rozwoju województwa podkarpackiego

Gmina Krasiczyn – 57,5 mln zł, w tym:

Remont dróg w ośmiu sołectwach oraz przejezdnych kładek wiszących na Sanie w Korytnikach i Krasicach  – 6,8 mln zł – Inwestycje Strategiczne

Budowa wodociągu w Prałkowcach, świetlicy w Śliwnicy, montaż fotowoltaiki na budynkach szkoły podstawowej w Krasiczynie, budowa kanalizacji w Prałkowcach, Dybawce, Tarnawcach wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków – ponad 1,2 mln zł – Fundusz Inwestycji Lokalnych

Remonty dróg w Zalesiu, Prałkowcach, Krasicach, Brylińcach, Tarnawcach, Dybawce, Korytnikach, Krasiczynie, Śliwnicy zniszczonych podczas obfitych opadów deszczu – 750 tys. zł – powodziówki 

Budowa hali sportowej w Olszanach -  627 tys. zł – program ministra sportu  

Laptopy dla dzieci z rodzin popegeerowskich – ok. 300 tys. zł – program Polska Cyfrowa

Gmina Stubno –  57 mln zł, w tym:

Remont zabytkowego dworu w Stubnie na centrum edukacji i kultury, gruntowny remont dróg gminnych: droga osiedle Stubno, droga Stubno-GOK-Nowa Szkoła, PGO Zagroble Kalników, budowa i remont boisk sportowych – 11,5 mln zł - Inwestycje Strategiczne 

Budowa świetlicy w Nakle i remont zabytkowego dworu w Stubnie – blisko 5,5 mln zł
- Fundusz COVID-19

 Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją ujęcia wody
i oczyszczalni w Starzawie,  budowa i przebudowa sportowych obiektów przyszkolnych
- prawie 2,6 mln zł – Fundusz Inwestycji Lokalnych

Komputery dla dzieci z rodzin popegeerowskich - prawie 600 tys. zł – program Polska Cyfrowa

Remont drogi gminnej Stubno-Stara Szkoła-Kolonia – ponad 543 tys. zł - Fundusz Dróg Samorządowych

Inne ważne inwestycje w powiecie przemyskim – 283,5 mln zł 

Budowa przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice wraz z remontem drogi prowadzącej z Przemyśla do nowego przejścia - 136,5 mln zł  

Rozbudowa drogi krajowej 28 Przemyśl-Medyka do 4 pasów -  100 mln zł  

Remont linii kolejowej 102, co pozwoli uruchomić kolejowe przejście graniczne
i zwiększyć wymianę handlową - 47 mln zł

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia

Do wykorzystania będzie ponad 2,265 mld euro, czyli ponad 10 mld zł
z przeznaczeniem na:

  • Inwestycje infrastrukturalne rozwijające transport kolejowy i publiczny
  • Łagodzenie zmian klimatycznych poprzez walkę z zanieczyszczeniem powietrza
  • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa
  • Wsparcie osób bezrobotnych
  • Pomoc dla pracowników branż, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji
    w wyniku pandemii COVID i trwającej wojny na Ukrainie
  • Rozwijanie systemów ratownictwa
  • Walkę z suszą i przeciwdziałanie powodzi

więcej informacji na:

Kompleks basenowo-rekreacyjny w Birczy, Inwestycje Strategiczne (gm. Bircza)

Kompleks boisk wielofunkcyjnych w Stubnie, Fundusz Inwestycji Lokalnych, środki premiera (gm. Stubno)

Rozbudowana droga krajowa 28 Przemyśl – Medyka, GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Most na Sanie w Sielnicy, dofiansowanie z budżetu państwa (gm. Dubiecko)

Budowa trybuny z zapleczem na stadionie Żurawianki, Sportowa Polska (gm. Żurawica), A. Godos

Budowa ośrodka kultury w Fredropolu, Fundusz Inwestycji Lokalnych (gm. Fredropol)

Budowa drogi z chodnikiem w starej części Ostrowa, Inwestycje Strategiczne (gm. Przemyśl)

Nowy wóz strażacki dla OSP Buszkowice (gm. Żurawica), A. Godos

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah