DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Konferencia "Karpatská Európa". Tlačová správa

V rámci XXII. hospodárskeho fóra v Krynici sa 5. septembra uskutoční piata parlamentná konferencia "Karpatská Európa". Bude to ďalšie podujatie zo série stretnutí venovaných posilneniu spolupráce medzi krajinami karpatského regiónu.

Stretnutia iniciovala poľská strana. Konferencia má medzinárodný charakter a zúčastnia sa na nej okrem iného zástupcovia národných parlamentov a štátnej správy z Českej republiky, Poľska, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska a Srbska, ako aj početní zástupcovia samospráv, podnikateľov, vedeckej sféry a mimovládnych organizácií.

Vďaka takému politicky významnému a rôznorodému zastúpeniu predstavuje konferencia dôležité fórum pre spoluprácu medzi odborníkmi z praxe, ktorí sa zaoberajú otázkami rozvoja hôr a cezhraničnej spolupráce v strednej a východnej Európe.

Hlavným cieľom tohtoročnej konferencie "Európa Karpát" bude prediskutovať a navrhnúť politické odporúčania na zvýšenie účinnosti európskych mechanizmov pre rozvoj horských oblastí vrátane úlohy, ktorú by mal v tejto oblasti zohrávať nový rozpočtový výhľad EÚ na roky 2014 - 2020.

Diskusia bude pokračovať o potrebe vytvorenia makroregionálnej stratégie pre Karpaty podľa vzoru už realizovaných stratégií EÚ pre regióny Baltského mora a Dunaja. Osobitná pozornosť sa bude venovať otázkam trvalo udržateľného rozvoja a plneniu záväzkov vyplývajúcich z Karpatského dohovoru, ako aj problémom športu, rekreácie a cestovného ruchu (najmä otázkam rozvoja lyžiarskej infraštruktúry).

Na konferencii budú predstavené aj nové iniciatívy na posilnenie a koordináciu spolupráce poslancov z karpatských krajín, napr. vo forme karpatských parlamentných klubov. Konferencia bude zahŕňať 4 tematické panely s viac ako 30 vystúpeniami.

Ciele cyklu konferencií a hlavné posolstvo Cyklus konferencií "Karpatská Európa" sa začal v roku 2010. V rámci neho sa uskutočnili zasadnutia okrem iného v Krynici (2011), Krasiczyne (2012) a na Ukrajine. Cieľom tejto iniciatívy je posilniť cezhraničnú regionálnu spoluprácu, monitorovať pokrok v implementácii Karpatského dohovoru a vybudovať medzinárodnú sieť poslancov pracujúcich pre trvalo udržateľný rozvoj Karpát.

Séria konferencií "Karpatská Európa" sa koná pod záštitou podpredsedu poľského Sejmu Mareka Kuchcińského. Na tohtoročnej konferencii sa zúčastnia aj poslanci zo susedných karpatských krajín. Sejm bude okrem podpredsedu Mareka Kuchcińského zastupovať okrem iných aj podpredseda Sejmu Cezary Grabarczyk. Svoju účasť ohlásili členovia vládnej koalície aj opozície.

Karpaty sa tiahnu v dĺžke približne 1 500 km a pokrývajú viac ako 200 000 km2, pričom spájajú územia siedmich krajín strednej a východnej Európy: Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko a Srbsko. V regióne žije celkovo niekoľko miliónov ľudí. Karpaty sú oblasťou výnimočných prírodných a kultúrnych hodnôt. Toto dedičstvo však ohrozujú mnohé sociálne a environmentálne problémy, ako napríklad nezamestnanosť, chudoba, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, znečisťovanie životného prostredia, odlesňovanie a nedostatočná starostlivosť o územný poriadok.

V dôsledku rozšírenia Európskej únie v roku 2004 sa objavila ďalšia hrozba: nová hranica EÚ rozdelila Karpaty na dve časti, a to nielen politicky, ale aj v prístupe k otázkam životného prostredia a rozvoja, čo sťažuje koordinované cezhraničné opatrenia na zachovanie súdržnosti regiónu. Karpaty preto potrebujú komplexnú stratégiu rozvoja, ktorá by riešila sociálno-ekonomické aj environmentálne otázky. Len takýto integrovaný prístup umožní zachovať jedinečné zdroje regiónu.

Ak majú byť opatrenia na ochranu a rozvoj Karpát účinné, vyžadujú si medzinárodnú a regionálnu spoluprácu. Táto otázka bola zdôraznená v Karpatskom memorande, ktoré bolo prijaté v roku 2011 na konferencii Európa Karpát. V tejto výzve sa uvádza, že "...úsilie krajín, Európskej únie a jednotlivých regionálnych orgánov by sa malo spojiť s cieľom vypracovať spoločnú stratégiu pre Karpaty, ktorá by využila silné stránky oblasti na prekonanie jej slabých stránok. Takáto stratégia by mala byť podľa vzoru stratégie pre oblasť Baltského mora a stratégie pre Podunajsko založená predovšetkým na synergii medzi existujúcimi iniciatívami a opatreniami uskutočňovanými v regióne.

Je dôležité, aby sa financovanie opatrení v karpatskom regióne hľadalo koordinovane, aby sa zdroje, najmä z rozpočtu Spoločenstva, nerozptyľovali, ale strategicky smerovali na spoločné karpatské projekty. Mechanizmus financovania spoločných aktivít zameraných na trvalo udržateľný rozvoj Karpát by sa mohol vytvoriť na základe modelov, ktoré poskytuje európsky program Alpine Space. Takáto spolupráca poslúži najmä na posilnenie väzieb medzi členskými štátmi EÚ a Ukrajinou a prispeje k rýchlejšej integrácii tejto krajiny do európskych štruktúr."

Karpatská spolupráca má dôležitý politický rozmer, ktorý ďaleko presahuje otázky ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Je to tiež aktivita s významným geopolitickým významom, ktorej cieľom je posilniť regionálne väzby v našej časti kontinentu a dodať regiónu náležitý význam. Účinná spolupráca v karpatskom regióne môže byť súčasťou programu Východného partnerstva, ktorý je z hľadiska poľskej zahraničnej politiky prioritou, ako aj osou pre spoločné záväzky v rámci Vyšehradskej skupiny.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah