DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Zhrnutie 10. zasadnutia poľského Sejmu

V dňoch 15. a 16. apríla 2020 sa konalo 10. zasadnutie poľského Sejmu

          Najdôležitejšie bodom programu bolo posúdenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Senátu k tzv. krízovému štítu 2.0. Zákon o osobitných podporných nástrojoch v súvislosti so šírením vírusu SARS-CoV-2 stanovuje zásady, podmienky a postup poskytovania podpory podnikateľom, ktorú potrebujú na udržanie a pokračovanie svojich podnikateľských aktivít. Jeho cieľom je zmierniť hospodársky vplyv zákazov a obmedzení zavedených na prevenciu, potláčanie a boj proti infekcii SARS-CoV-2 a šíreniu choroby spôsobenej týmto vírusom (COVID-19). Prijaté Nariadenie tiež rozširuje oslobodenie od príspevkov ZUS na spoločnosti zamestnávajúce do 49 osôb, a nielen na mikropodniky ako v súčasnosti. Počas troch mesiacov budú môcť počítať s 50 % zľavou na poistnom na sociálne poistenie. Právne predpisy sa budú vzťahovať aj na osoby zamestnané na základe občianskoprávnych zmlúv. Počas troch mesiacov sa bude vyplácať tzv. parkovací príspevok (v súčasnosti ide o jednorazovú platbu).

          Podporu na podnikanie poskytne Agentúra pre rozvoj priemyslu SA na základe žiadosti predloženej podnikateľom. Cieľom je vyrovnávanie ekonomických účinkov COVID-19 poskytovaním finančnej likvidity príjemcom počas trvania núdzovej situácie alebo epidémie a 12 mesiacov po jej zrušení, kým sa negatívne ekonomické účinky nevytratia. Podľa zákona sa podpora môže poskytnúť najmä vo forme pôžičiek, záruk alebo ručenia a lízingu, pričom žiadosti o pomoc možno podávať online. Vzor žiadosti a vysvetlenie, ako ju vyplniť a odoslať, nájdete na webovej stránke ARP SA.

          Senát navrhol 95 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k protikrízovému štítu. Takmer polovicu z nich, 45, prijal Sejm. Sejm prijal návrh Senátu, aby pomoc ustanovenú v zákone mohli využívať aj spoločnosti založené od 1. februára do 1. apríla 2020. Sejm podporil aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa ustanovuje oslobodenie od príspevkov ZUS pre všetky živnostníkov bez ohľadu na výšku príjmu. Schválený bol aj pozmeňujúci návrh Senátu, ktorý stanovuje, že počas núdzového stavu alebo stavu epidémie budú môcť rozhodovacie orgány samosprávnych krajov a výkonné orgány samosprávnych krajov, ktoré konajú kolektívne, zasadať na diaľku. Zákon už podpísal prezident.

          Sejm schválil aj program "Tehotenstvo plus", ktorého cieľom je zabezpečiť všetkým tehotným ženám prístup k bezplatným liekom. Ide o novelu zákona o zdravotnej starostlivosti financovanej z verejných prostriedkov a niektorých ďalších zákonov, ktorá stanovuje, že lieky sa poskytujú od vzniku tehotenstva bez ohľadu na spôsob počatia až do ukončenia tehotenstva (pôrodu). Lieky používané počas pôrodu a pôrodného obdobia sú zahrnuté do rozsahu zaručených dávok a budú financované podľa platných pravidiel. Návrh zákona teraz prerokuje Senát.

          Riešil sa aj osud štyroch občianskych zákonov. Po prvom čítaní boli všetky vrátené na ďalšie prerokovanie do parlamentných výborov. 

- Návrh zmien a doplnení zákona o poľovníctve, ktoré umožňujú - so súhlasom rodičov alebo zákonných zástupcov - účasť detí a mladistvých do 18 rokov na poľovníctve, predložený Výboru pre ochranu životného prostredia, prírodných zdrojov a lesného hospodárstva.  

- Občiansky návrh zákona o ochrane majetku v Poľskej republike pred majetkovými nárokmi bez dedičov bol pridelený parlamentnému výboru pre spravodlivosť a ľudské práva. 

- Mimoriadny výbor pre zmeny a doplnenia kodifikácií sa bude zaoberať návrhom novely trestného zákona, ktorý predložila skupina občanov a ktorý stanovuje trestné sankcie za verejnú propagáciu alebo chválu pohlavného styku neplnoletých osôb.

- Občiansky návrh, ktorý ruší možnosť ukončiť tehotenstvo v situácii, keď je vysoká pravdepodobnosť ťažkého a nezvratného postihnutia plodu alebo nevyliečiteľnej choroby ohrozujúcej jeho život, bol postúpený výborom: Zdravie a sociálna politika a rodina. 

          Okrem toho si poslanci vypočuli aktuálne informácie o fungovaní hasičských škôl počas epidémie koronavírusu s osobitným dôrazom na situáciu v Hlavnej škole hasičskej služby vo Varšave. O tieto informácie požiadal poslanecký klub ľavicovej koalície. Zo strany vlády podal vysvetlenie minister vnútra a verejnej správy Mariusz Kamiński. Poslancov a verejnosť informoval, že od 12. marca bolo prerušené vyučovanie vo všetkých školách podriadených ministerstvu vnútra a správy. Uviedol tiež, že študenti a kadeti zostali v SGSP a iných hasičských školách, pretože majú vlastné záchranné a hasičské jednotky s určenými chránenými priestormi.

          Členovia Rady ministrov odpovedali aj na otázky týkajúce sa aktuálnych záležitostí. Okrem iného sa týkali

- trinásty dôchodok. Námestník ministra rodiny, práce a sociálnej politiky Stanisław Szwed vysvetlil, že vyplácanie tejto dávky nie je ohrozené. Zdôraznil, že finančné prostriedky na tento účel sú zabezpečené v tohtoročnom rozpočte. V nasledujúcich rokoch sa tiež neplánuje zrušenie tejto dávky.

- Ministerka Marlena Maląg, šéfka tohto rezortu, odpovedala na otázky týkajúce sa okrem iného situácie v domovoch sociálnej starostlivosti. Vysvetlila, že od vypuknutia pandémie vláda podporuje miestne samosprávy pri realizácii ich vlastnej úlohy, ktorou je sociálna starostlivosť. Pripomenula, že miestne samosprávy prevádzkujú v Poľsku 824 domovov sociálnej starostlivosti a vláda priebežne zhromažďuje informácie o potrebách týchto zariadení a pomáha pri ich realizácii. 

- Podpredseda vlády a minister kultúry a národného dedičstva Piotr Gliński odpovedal na otázky o podpore kultúrnych inštitúcií. Informoval, že hodnota pripravovanej podpory zameranej na kompenzáciu strát súvisiacich s pozastavením činnosti sektora kultúry predstavuje približne 4 miliardy PLN. Pripomenul, že tohtoročný rozpočet na kultúru je približne 5,25 miliardy zlotých, zatiaľ čo v roku 2015 to bolo 3,6 miliardy zlotých.

pre: www.Sejm.gov.pl

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah