DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

MENIUL

PiS dla Podkarpacia. Ogromne inwestycje w regionie

PiS dla Podkarpacia

Od 2015 roku Podkarpacie przeżywa dynamiczny rozwój. Województwo przyciąga ogromne pieniądze: ponad 122 miliardy złotych! Nie byłoby to możliwe, gdyby nie aktywna działalność podkarpackich polityków i samorządowców Prawa i Sprawiedliwości.

PONAD 122 MLD ZŁ
(w tym zakładany koszt Via Carpatii (Rzeszów – Barwinek) oraz programu 100 obwodnic)
W takiej wysokości wsparcie otrzyma łącznie Podkarpacie z funduszy państwowych, samorządu województwa i wsparcia z UE. Tak duże fundusze udało się pozyskać głównie dzięki współpracy parlamentarzystów PiS, władz województwa i środowisk lokalnych.

DOTRZYMUJEMY OBIETNIC
NASZE PROGRAMY:
TARCZA ANTYINFLACYJNA ● POLITYKA SENIORALNA ● POLITYKA PRORODZINNA ● POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ● ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ● OCHRONA ● PRZEJŚCIA GRANICZNE ● ROZWÓJ ROLNICTWA I WSI ● DODATEK WĘGLOWY ● PROGRAM CZYSTE POWIETRZE ● TARCZA FINANSOWA ● BEZPIECZEŃSTWO ● WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Pobierz całą ulotkę
PiS dla Podkarpacia

SPIS TREŚCI

POLITYKA RODZINNA – 13,63 mld zł

OCHRONA ZDROWIA 43,6 mld zł

POLITYKA SENIORALNA – 4,24 mld zł

INFRASTRUKTURA- 9,6 mld zł

ROZWÓJ ROLNICTWA I WSI- ok. 4,86 mld zł

USUWANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH – 338 mln zł

RZĄDOWA TARCZA ENERGETYCZNA – 852 mln zł

TARCZA ANTYINFLACYJNA – 2,18 mld zł

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE – 766 mln zł

OCHRONA ZABYTKÓW 184,2 mln zł

SPORT, LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – 655 mln zł

POZYSKANE ŚRODKI Z FUNDUSZY UE – 20 mld zł

TARCZA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW/MAŁY ZUS – 3 mld zł

WSPARCIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH – 275 mln

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 306 mln

BEZPIECZEŃSTWO

PRZEJŚCIA GRANICZNE – 200 mln zł

CUDZOZIEMCY WYDAJĄ NA PODKARPACIU MILIARDY ZŁOTYCH

INWESTYCJE W POWIATACH

POZOSTAŁE INICJATYWY- 17,36 mld zł


POLITYKA RODZINNA
13,63 mld zł

Program Rodzina 500+
• ponad 12,60 mld zł
• ponad 370 tys. dzieci
• ponad 216 tys. rodzin
• po wprowadzeniu programu rodzina 500+ bezrobocie wśród kobiet znacznie spadło

Program Maluch +
• w latach 2016-2022 ponad 87 mln zł
• utworzono 106 nowych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie)
• zgodnie z tegorocznym rozstrzygnięciem na Podkarpacie trafi 265 mln zł i powstanie ponad 4 tys. miejsc opieki

Program Dobry start
• blisko 375 mln zł
• ponad 251 tys. świadczeń, w tym prawie 2 tys.
dzieci z pieczy zastępczej

Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
• ponad 12,7 mln zloți w latach 2016-2019 na wynagrodzenia dla asystentów rodziny
• ponad 4,5 mln zł na dofinansowanie zatrudnienia średniorocznie 72 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
• w 2020 r. dodatki dla 153 asystentów rodzin w wysokości 225 tys. zł. W 2021 r. na realizację programu przekazano 305 tys. zł dla 141 gmin
• w 2022 r. dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 3 tys. zł otrzymało 187 asystentów rodziny na łączną kwotę 442 tys. zł
• w 2022 r. asystenci rodziny mieli pod opieką 1 866 rodzin

Program Posiłek w szkole i w domu
• ponad 248,6 mln zł
• średniorocznie korzysta blisko 100 tys. osób, z czego ok. 70% stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich
• dofinansowanie programu w 2023 r. to wstępnie 34,7 mln zł

Program Asystent osoby niepełnosprawnej
• ponad 32,3 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2019-2022 z usług asystenta skorzystało łącznie prawie 2 tys. osób
- 27,2 mln zł w 2023 r. dla 93 jednostek samorządu terytorialnego

Program Opieka Wytchnieniowa
• ponad 10,2 mln zł w latach 2019-2022
• ponad 1,5 tys. osób
- 10 mln zł na opiekę wytchnieniową w 2023 r.

Program Centra Opiekuńczo-Mieszkalne
• ponad 26 mln zł
• dla 226 osób niepełnosprawnych, w tym
w ramach pobytu dziennego wsparcie znajdzie 137 osób niepełnosprawnych, a w ramach pobytu całodobowego 89 osób niepełnosprawnych

Bezrobocie wśród kobiet na Podkarpaciu znacznie spadło

OCHRONA ZDROWIA
43,6 mld zł

• ok. 42,1 mld zł od 2016 r. włącznie z planem na rok bieżący
• ponad 3,7 mld zł na opiekę medyczną w 2016 r., a w 2023 r. planowane 7,27 mld zł
• ratownictwo medyczne w latach 2016-2023 ok. 1,14 mld zł
• bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75. roku życia ok. 262 mln zł
• bezpłatne leki dla ciężarnych kobiet ok. 1,56 mln zł
• ponad 98,9 mln zł w latach 2016-2022 dla jednostek samorządu terytorialnego
jako dofinansowanie z przeznaczeniem dla podmiotów leczniczych
• w latach 2016-2022 z budżetu państwa, w tym również z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 oraz na potrzeby pandemii COVID-19 zakupiono łącznie 62 ambulanse

POLITYKA SENIORALNA
4,24 mld zł

• na 13. i 14. emeryturę przeznaczyliśmy ok. 4,2 mld zł
• świadczenia otrzymuje rocznie ok. 470 tys. osób

Program pe termen lung Senior+
• W okresie 2015-2022 w woj. podkarpackim powstało 77 placówek, w tym 33 Dzienne Domy Senior+ oraz 44 Kluby Senior+ z łączną liczbą 1 760 miejsc
• dofinansowanie na lata 2015-2020 i 2021-2025 ponad 25,1 mln zł
• w 2023 r. zaplanowano utworzenie 9 ośrodków wsparcia na łączną kwotę 1,7 mln zł , tj.: 2 Dzienne Domy Senior+ i 7 Klubów Senior+ oraz dofinansowanie działalności bieżącej dla 56 ośrodków na kwotę 3,3 mln zł (30 Dziennych Domów Senior+ oraz 26 Klubów Senior+)

Programul Care 75+
• w latach 2018-2022 prawie 4,2 mln zł. Z programu korzysta
ok. 300 mieszkańców Podkarpacia rocznie w wieku 75 lat i więcej
• w 2023 r. wsparciem planuje się objąć 521 osób z 41 gmin
• aktualny limit środków dla woj. podkarpackiego to 1,8 mln zł

Program Wspieraj Seniora/ Korpus Wsparcia Seniora
• w latach 2020-2022 na wsparcie seniorów przekazano prawie 5,2 mln zł
• w 2022 r. w programie uczestniczyło 98 gmin, a wsparciem objęto 4 551 osób
• aktualny limit środków dla woj. podkarpackiego to 1,5 mln zł

INFRASTRUKTURA
9,6 mld zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
• w latach 2019-2022 ponad 825 mln zł wsparcia
• zmodernizowano ponad 1150 km dróg gminnych i powiatowych, wybudowano lub przebudowano 290 przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa
• dodatkowa pula środków na 2023 r. w wysokości ponad 61 mln zł na remonty dróg gminnych i powiatowych oraz ponad 61 mln zł na poprawę bezpieczeństwa pieszych
• łączna alokacja środków z funduszu na rok 2023 to ponad 283 mln zł

inwestycje na podkarpaciu

ROZWÓJ ROLNICTWA I WSI
ok. 4,86 mld zł

- 4,4 mld zł za lata 2016-2022 (dopłaty bezpośrednie, płatności dla gospodarstw na terenach z ograniczeniami naturalnymi, wsparcie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami, płatności ekologiczne).
Z płatności bezpośrednich korzysta ponad 100 tys. rolników rocznie
• dopłaty do zakupu wysokojakościowego materiału
siewnego w latach 2018-2022 – 7,4 mln zł
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego od 2016 r. do chwili obecnej
- 280 mln zł

USUWANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
338 mln zł

• w latach 2016-2020 z budżetu państwa przekazano 306 mln zł na zmodernizowanie ponad 846 km dróg gminnych i powiatowych
oraz wyremontowanie, przebudowanie lub odbudowanie łącznie 297 przepustów i obiektów mostowych na drogach gminnych i powiatowych
• w latach 2021-2022 z Funduszu Solidarności UE przekazano 32 mln zł na przywrócenie do stanu pierwotnego 9 mostów, 47,833 km dróg i 24 przepustów pod drogami, boisk sportowych oraz
linii wąskotorowej Przeworskiej Kolei Dojazdowej relacji Przeworsk-Dynów

Przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym i usuwanie ich skutków – 100 mln zł
• w latach 2016-2022 ponad 75 mln zł na 85 dokumentacji geologiczno-inżynierskich i projektów
budowlanych, a także 50 właściwych prac służących zabezpieczeniu lub stabilizacji osuwisk na 2023 r.
peste 25 mln zł

• blisko 15 mln zł na bieżącą konserwację urządzeń melioracji wodnych dla spółek wodnych w latach 2016-2022. Na dofinansowanie w 2023 spółek wodnych melioracyjnych przewidziano kwotę 2,7 mln zł
• zwrot części poniesionych wydatków przez gminy w ramach realizacji zadań związanych z funduszem sołeckim w latach 2016-2022 to ponad 63,2 mln zł
- 20,7 mln zł dla poszkodowanych rolników, u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane przez zwierzęta łowne
• dopłaty do nawozów ok. 70 mln zł. Skorzystało ponad 21 tys. rolników
• ok. 23 mln zł na wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich od 2018 r.
Z pomocy finansowej skorzystało w 2022 r. 856 Kół. Obecnie jest ich zarejestrowanych 915

RZĄDOWA TARCZA ENERGETYCZNA
852 mln zł

Dodatek węglowy
• ponad 766 mln zł w okresie 2022-2023
• ponad 250 tys. gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych do paliw innych niż węgiel
• łączna kwota dodatku ok. 81 mln zł
• skorzystało ok. 60 tys. gospodarstw

Dodatek dla podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej lub ciepłowniczej
• łączna kwota dodatku ok. 2 mln zł
• skorzystało 189 podmiotów wrażliwych

Dodatek elektryczny dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną
• łączna kwota dodatku elektrycznego
wyniosła ok. 2 mln zł
• skorzystało ok. 1,5 tys. gospodarstw

Ciepło z rekompensatą
– wsparcie dla odbiorców ciepła systemowego
• łączna kwota ok. 0,6 mln zł
• skorzystało 5 przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło systemowe

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
• 14 kwietnia br. Wojewoda Podkarpacki otrzymała środki finansowe w wysokości ponad 407 tys. zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT na podstawie zapotrzebowań złożonych przez gminy w lutym i marcu

Dystrybucja węgla
• W 2022 r. dostarczono ponad 58 tys. ton węgla, a w 2023 r. ponad 96 tys. ton węgla.
• Łącznie w ramach programu dostarczono ponad 154 tys. ton węgla

TARCZA ANTYINFLACYJNA
2,18 mld zł

Dodatek Osłonowy
• przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2100 zł
w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
• w woj. podkarpackim wsparcie otrzymało blisko 262 tys. gospodarstw domowych na kwotę blisko 180 mln zł

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE
766 mln zł

Czyste Powietrze
- 613 mln zł – kwota dotacji wynikająca z zawartych umów, łączna kwota zawnioskowanych środków na wymianę starych
pieców, ocieplenie budynków, wymianę starych okien i drzwi, zakup paneli słonecznych to ok. 803 mln zł
• Złożono ponad 32 tys. wniosków

Mój Prąd
• zainstalowano blisko 435 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Łączny budżet to ponad 2,13 mld zł, W ramach czterech naborów wypłacono dofinansowanie dla ponad 446 tys. wniosków w kwocie ponad 1,912 mld zł (stan na 15 marca 2023 r.). Średnio to zwrot blisko 4287 zł dla każdego złożonego wniosku
• w woj. podkarpackim przyznano 35519 dofinansowań do projektów paneli słonecznych na łączną moc instalacji 177076 kW (stan na 21.04.2023). Co daje ponad 152 mln zł

Stop Smog
• ponad 987 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gospodarki Wodnej otrzymał Rzeszów na realizację programu Stop smog. Rzeszowianie będą mogli m.in. wymienić piece czy docieplić budynki

Ulga Termomodernizacyjna
• ponad 125 tys. zeznań podatkowych z wykazaną ulgą termomodernizacyjną złożyli mieszkańcy Podkarpacia w ramach rozliczeń za lata 2020-2022. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich
realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
Ulga obejmuje m.in. ocieplenie domów, wymianę źródeł ciepła, stolarki okiennej i montaż paneli fotowoltaicznych

OCHRONA ZABYTKÓW
184,2 mln zł

• w latach 2016-2023 ponad 76 mln zł przeznaczył wojewódzki konserwator ochrony zabytków na prace remontowo-konserwatorskie przy podkarpackich zabytkach
• w latach 2016-2023 w ramach programu Ochrona zabytków zagwarantowano łącznie 68,2 mln zł na dofinansowanie ponad 360 zadań ok. 40 mln zł przeznaczono na ochronę zabytków z budżetu woj. podkarpackiego
• w najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięty Rządowy Program Odbudowy Zabytków, którego budżet w kraju to 3 mld zł, natomiast na Podkarpacie trafi kwota w granicach 150-180 mln zł

OBNIŻKA PIT I CIT
• ulga dla młodych – zerowy PIT do 26. roku życia. W 2021 r. skorzystało ponad 115 tys. mieszkańców
• z 9 proc. CIT w 2021 r. skorzystało ok. 5,1 tys. podmiotów

SPORT, LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
655 mln zł

• rozwój sportowej infrastruktury, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe – ok. 484 mln zł
• organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, jak również dofinansowanie prozdrowotnych kolonii – ponad 112 mln zł
• tworzenie nowoczesnej szkoły w ramach programu Laboratoria
Przyszłości poprzez wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży – ok. 59 mln zł

POZYSKANE ŚRODKI Z FUNDUSZY UE
20 mld zł

• ze środków europejskich od 2015 r. do końca 2022 r. zrealizowano 6099 projektów, na łączną kwotę ponad 31 mld zł, z tego dofinansowanie UE ok. 20 mld zł. W tym są środki z programu rozwoju województwa podkarpackiego w kwocie 9,5 mld zł, a pozostała część to środki z programów zarządzanych z poziomu krajowego

TARCZA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW/MAŁY ZUS
3 mld zł

• wypłacono ponad 3 mld zł dla ok. 18 tys. firm, chroniąc ok. 150 tys. miejsc pracy
• prawie 12 tys. przedsiębiorców korzysta z tzw. małego ZUS-u

WSPARCIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
275 mln

• świadczenie dla strażaków ratowników otrzymuje ok. 8,2 tys. osób na łączną kwotę ok. 23 mln zł w 2023 r.
• program Mały Strażak: na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP przeznaczono dotychczas ok. 14,3 mln zł.
Na rok 2023 przewidziano 5,7 mln zł
• w 2023 r. kwota dotacji ponad 2 mln zł trafi do 659 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
• w latach 2016-2022 zakupiono 314 wozów strażackich dla OSP na łączną kwotę ponad 190 mln zł w 2023 r. do OSP trafią 52 wozy strażackie za blisko 40 mln zł

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
306 mln

• budowa Sądu Okręgowego w Rzeszowie
• rozbudowa Sądu Rejonowego w Przemyślu
• budowa Sądu Rejonowego w Nisku
• rozbudowa Sądu Rejonowego w Mielcu
• rozbudowa Sądu Rejonowego w Jaśle

BEZPIECZEŃSTWO

• powstanie 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie oraz 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
• szereg inwestycji w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony
Państwa, m.in.:
• budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku
• budowa strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP Rzeszów
• budowa strzelnicy pistoletowej w Przemyślu
• przebudowa Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie
• budowa nowej siedziby Posterunku w Zagórzu
• budowa Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Dubiecku i Dukli, budowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, rozbudowa
Komend Powiatowych PSP w Lubaczowie i Mielcu

PRZEJŚCIA GRANICZNE
200 mln zł

• W latach 2016-2022, na zakup niezbędnego wyposażenia przeznaczonego na obsługę przejść przekazaliśmy środki w wysokości blisko 43,44 mln. W 2016 r. rozpoczęły się także prace związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji koniecznej do realizacji przejścia drogowego z Ukrainą w Malhowicach.
O budowę przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice starania trwały od lat 90., a nasiliły się od 2001 r., gdy Marek Kuchciński został posłem na Sejm RP. W roku 2022, również ze względu na sytuację wojenną na Ukrainie i związaną z tym konieczność udrożnienia oraz zwiększenia przepustowości istniejących przejść granicznych z Ukrainą, za kwotę blisko 4 mln zł, zrealizowaliśmy na terenie budowy DPG w Malhowicach tymczasową infrastrukturę do odpraw pojazdów ciężarowych bez ładunku. W istotny sposób odciążyło to DPG w Korczowej i Medyce. Przejście (otwarte 13.02.2023 r., dla ruchu ciężarowego) zapewnia 21 miejsc pracy, a w pełnym wymiarze (ruch osobowy i towarowy) 100 etatów w administracji skarbowej.
Koszt budowy to 105 mln zł
• Na początku 2023 r. (16.01.2023 r.) podpisaliśmy aneks do umowy na realizację przejścia. Ten krok pozwoli na wcześniejsze uruchomienie odpraw, co ma nastąpić w pierwszym kwartale 2024 r.
• Remont linii kolejowej 102 z Przemyśla do Malhowic oraz budowa kolejowego przejścia granicznego w Malhowicach – efekt wieloletnich starań od lat 90. Powstanie dodatkowo ok. 50 miejsc pracy w administracji skarbowej – 47 mln zł
• W latach 2018-2020 – zrealizowaliśmy inwestycje uzupełniające infrastrukturę autostradowej części DPG
w Korczowej, dzięki czemu możliwe było w 2022 roku awaryjne uruchomienie odpraw w ruchu osobowym na kierunku wjazdowym do Polski i zwiększenie możliwości odpraw w ruchu towarowym w rejonie dotychczas funkcjonującego obszaru kontroli

CUDZOZIEMCY WYDAJĄ NA PODKARPACIU MILIARDY ZŁOTYCH

• w latach 2015-2023 przez granicę polsko-ukraińską na Podkarpaciu do Polski wjechało 39 mln
cudzoziemców, w tym przez przejścia: kolejowe w Przemyślu – 1,5 mln, drogowe w Medyce – 17 mln
• rok 2019 (przed pandemią): granicę polsko-ukraińską na Podkarpaciu przekroczyło prawie 6 mln cudzoziemców, w tym przez przejście kolejowe w Przemyślu 305 tys., a przejście drogowe w Medyce – ok. 2,5 mln
• 82% cudzoziemców przekraczało granicę dla zakupów w Polsce, podczas których wydano 7,7 mld zł.
Na Podkarpaciu – 4,5 mld zł, w tym w odległości do 50 km od granicy – 3,8 mld zł, a w odległości do 30 km od granicy – 3,3 mld zł
• jeden cudzoziemiec wydał na Podkarpaciu średnio 811 zł
• rok 2021 (czas pandemii): cudzoziemcy na Podkarpaciu wydali ok. 3 mld zł, inclusiv: 1,7 mld zł w odległości do 50 km od granicy, a 1,3 mld zł w odległości do 30 km od granicy

Inwestycje w powiatach:

Powiat leżajski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, Tarnobrzeg

 1. Huta Stalowa Wola: Produkcja Krabów i zamówienie na Borsuki zapewnią rozwój HSW oraz miasta na kilkanaście najbliższych lat – ponad 13 mld zł
 2. Rozwój gospodarczy Stalowej Woli wzmocni specustawa tworząca Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park. Od lipca 2022 r. trwa budowa fabryki koreańskiego inwestora SKNexilis, globalnego lidera nowoczesnych technologii oraz branży elektromobilności. W planach są kolejne ogromne nakłady inwestycyjne 10 mld zł i 1,5 tys. miejsc pracy
 3. Budowa drogi szybkiego ruchu S-74 z przebiegiem przez powiat niżański, tarnobrzeski i stalowowolski – 3,4 mld zł
 4. Trzeci most na rzece San w Stalowej Woli, budowa zachodniej obwodnicy miasta przez tunel pod torami wyprowadzający ruch poza centrum miasta, obwodnice Nowej Dęby i Tarnobrzega – ok. 555 mln zł
 5. Dostęp do nowej strefy ekonomicznej, połączenie stalowowolskiej strefy gospodarczej z obszarem inwestycji Niska – blisko 500 mln zł
 6. Nowoczesny inkubator dla młodych przedsiębiorców z branży produkcyjnej – 50 mln zł
 7. Modernizacja oddziałów i zakup sprzętu medycznego dla szpitali powiatowych w Stalowej Woli, Nisku i Nowej Dębie – 20 mln zł
 8. Budowa nowych parkingów nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 13,6 mln zł
 9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku – ok. 30,2 mln zł
 10. Budowa Centrum Piłkarsko-Lekkoatletycznego w Leżajsku – 20,2 mln zł

Powiat dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, strzyżowski

 1. Budowa tunelu w ramach Via Carpatia pomiędzy Racławówką i Niechobrzem a Babicą – 2,23 mld zloți
 2. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 z obwodnicami: Pilzna, Brzostka, Kołaczyc, Jasła – 1 mld zł
 3. Obwodnica Kolbuszowej – 255 mln zł
 4. Obwodnica północno-zachodnia Mielca z wiaduktem oraz dojazdem do strefy ekonomicznej – ok. 200 mln zł
 5. Obwodnice Strzyżowa i Czudca – 200 mln zł
 6. Hala sportowa w Mielcu z 3 nieckami basenowymi – 40 mln zł
 7. Zjazd z autostrady w Ostrowie w powiecie ropczycko-sędziszowskim z dojazdami – 54 mln zł
 8. Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy z salą gimnastyczną, boiskiem wielofunkcyjnym oraz siłownią
  plenerową z placem zabaw – 29 mln zł
 9. Budowa mostu przez rzekę Wisłokę w Straszęcinie z dojazdami – 28,5 mln
 10. Reaktywacja Uzdrowiska Latoszyn Zdrój w gminie Dębica – 22 mln zł

Powiat łańcucki, rzeszowski, Rzeszów

 1. Budowa Centrum Nauki Łukasiewicz – 95 mln zł
 2. Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki – 75 mln zł
 3. Odmulanie rzeszowskiego zalewu – 70 mln zł
 4. Rozbudowa ul. Warszawskiej – ułatwiony dojazd do autostrady A4 i lotniska w Jasionce – 30 mln zł
 5. Budowa zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w Sokołowie Małopolskim – 22 mln zł
 6. I etap budowy oczyszczalni ścieków w gminie Krasne – 15 mln zł
 7. Przebudowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Siemińskiego w Rzeszowie – 12,7 mln zł
 8. Miejska pływalnia i baza treningowa dla skoczków do wody w Rzeszowie – 12,5 mln zł
 9. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – 18 mln zł
 10. Budowa sal sportowych w Soninie, Łańcucie i Korniaktowie Północnym oraz przebudowa stadionów sportowych w Żołyni i Rakszawie – ok. 40 mln zł
 11. Wisłokostrada – 95 mln zł

Powiat brzozowski, jasielski, krośnieński, Krosno

 1. Inwestycja spółki Orlen w instalację do produkcji bioetanolu w rafinerii Jedlicze – 1,12 mld zł
 2. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w powiecie krośnieńskim,
  jasielskim i brzozowskim – ponad 304 mln zł
 3. Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych w Jedliczu dla strategicznej infrastruktury energetycznej z drogą do zakładu i wiaduktem – 88 mln zł
 4. Budowa połączenia drogowego Krosna z drogą ekspresową Via Carpatia – 60 mln zł
 5. Budowa nowych mostów na rzece Wisłok w miejscowościach Krościenko Wyżne, Łęki Strzyżowskie, Łączki Jagiellońskie, Wojkówka, Odrzykoń oraz most na rzece Jasiołka Jedlicze-Brzezówka – ok. 32,5 mln zł
 6. Liczne inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu w Brzozowie
  – Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym – ponad 36,5 mln zł
 7. Odcinek drogi wojewódzkiej 992 Jasło – Granica Państwa – 36,5 mln zł
 8. Komenda Powiatowa Policji w Jaśle – 26 mln zł
 9. Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I Oddział Psychiatryczny z Poradniami – ok. 20 mln zł
 10. Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy – 15,5 mln zł

Powiat lubaczowski, jarosławski, przeworski, bieszczadzki, leski, sanocki, przemyski, Przemyśl

 1. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególności na programy wodno-ściekowe oraz scalenia gruntów – ponad 450 mln zł
 2. Odcinki drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece San w Jarosławiu – 196 mln zł
 3. Przejście graniczne Malhowice-Niżankowice wraz z drogą – 140 mln zł
 4. Kolejka gondolowa nad zaporą w Solinie zbudowana przez Polskie Koleje Linowe
  – spółkę zrepolonizowaną przez rząd PiS – 110 mln zł
 5. Obwodnice Lubaczowa, Narola, Oleszyc i Cieszanowa wraz
  z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 867 – ok. 92 mln zł
 6. Nowy most kolejowy w Przemyślu – 60 mln zł
 7. Rozwój kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów – 60 mln zł
 8. Remont linii kolejowej 102 – 47 mln zł
 9. Odkupienie fabryki wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej – ok. 33 mln zł
 10. Most na rzece San w powiecie przemyskim Niziny-Chałupki Dusowskie – 15 mln zł

Więcej informacji o inwestycjach w tych powiatach można znaleźć w rozszerzonym raporcie.

POZOSTAŁE INICJATYWY
17,36 mld zł

• Via Carpatia – oddane do użytkowania w latach 2021-2022 odcinki: Rzeszów-Lublin – ok. 4 miliarde PLN.
W realizacji odcinki Rzeszów-Barwinek – 12,6 mld zł
• Łącznie środki z subwencji ogólnej budżetu państwa na zadania drogowe dla podkarpackich jednostek
samorządu terytorialnego w latach 2016–2022 to 250 mln zł
• Konserwacja i remont budowli regulacyjnych, usuwanie szkód powodziowych, utrzymanie odpowiedniego stanu dna rzek, budowa małej elektrowni wodnej na Wisłoku, rozbudowa wałów przeciwpowodziowych – 507 mln zł

via carpatia

Informacje na temat inwestycji w całej Polsce można znaleźć na stronie Mapa Inwestycji.

Facebook
Stare de nervozitate

Evenimente

Comisiile parlamentare

Drept și Justiție

Căutare

Arhive

Arhive
Sari la conținut